Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

BKK Karar No. 2016/9596    R. Gazete No. 29945

Karar Tarihi: 28.11.2016 R.G. Tarihi: 11.1.2017

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,

b) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketini,

c) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,

ç) Cazibe Merkezleri Programı: Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı,

d) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunlar: barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,

e) Hesap: Cazibe Merkezleri Programı desteklerinin karşılanacağı ve izleneceği Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nezdinde açılan özel hesabı,

f) İdare: İl özel idarelerini,

g) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesini,

ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

h) Ödenek: Cazibe Merkezleri Programının uygulanması amacıyla her yıl Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödeneği,

ı) Program: Cazibe Merkezleri Programını,

i) Sabit yatırım tutarı: Bina ve inşaat, makine ve teçhizat ile arsa üzerindeki iyileştirmeleri de içeren diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,

j) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,

k) Yatırımcı: Program kapsamındaki desteklerden faydalandırılacak gerçek veya tüzel kişileri,

l) YİKOB: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını,

ifade eder.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi İle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Program kapsamındaki iller

MADDE 4- (1) Cazibe Merkezleri Programı, ekli 1 sayılı listede belirtilen illerde uygulanır.

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir;

a) İmalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.

b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.

(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

Destek paketleri ve unsurları

MADDE 6- (1) Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:

a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi,

b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.

c) Çağrı Merkezi Destek Paketi.

ç) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.

(2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği.

b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

c) Bina Yapımı Desteği.

ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

(3) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Nakdi Taşınma Desteği.

b) Teşvik Desteği.

c) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

ç) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(4) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Bina Tahsisi Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Personel Eğitim Desteği.

ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(5) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Veri Merkezi Enerji Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(6) Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.

Yararlanma koşulları

MADDE 7– (1) Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla desteklenebilir:

a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının ikimilyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.

b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beşbin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari ikiyüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

(2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.

(3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

Başvuru

MADDE 8- (1) Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.

Değerlendirme ve öncelik kriterleri

MADDE 9- (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.

b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.

c) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.

ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilir:

a) Yüksek istihdam sağlaması.

b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.

c) İhracat potansiyelinin olması.

ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.

d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.

e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.

f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.

g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

Yatırım ve Üretim Destek Paketi

MADDE 10– (1) Bu destek paketi, Program kapsamında imalat sanayiinde faaliyet gösteren yatırımcılara sağlanabilecek temel destek unsurlarından oluşur. Diğer destek paketlerinin uygulanmasında, bu destek paketi kapsamında yer alan destek unsurlarının bir ya da birden fazlası ilgili destek paketinde belirtilen koşullarla uygulanır.

Danışmanlık Hizmeti Desteği

MADDE 11– (1) Bu destek unsuru; Program kapsamında sağlanacak diğer destek unsurlarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla uygulanır; destek unsurları ile ilişkisi olmayan münferit danışmanlık hizmeti ihtiyaçları için uygulanmaz.

(2) Banka, Programdan yararlanmak üzere başvuran yatırımcıların danışmanlık hizmeti ihtiyacını, yapacağı veya yaptıracağı değerlendirme çalışması kapsamında yatırımcı ile birlikte belirler.

(3) Bu destek kapsamındaki danışmanlık hizmetleri; fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitimleri ile Bankaca yatırımın gerçekleşmesi için kritik önemi haiz olduğu değerlendirilen diğer konuları içerir. Ancak lisans, imtiyaz, patent ücreti, know-how ve benzeri harcamalar destek kapsamına dâhil edilmez.

(4) Banka, yatırımcıya, danışmanlık hizmetini doğrudan kendisi verebilir veya bu amaçla hizmet satın alabilir.

(5) Bankanın, Program kapsamında doğrudan sunduğu danışmanlık hizmetleri ile satın aldığı hizmetlere ilişkin giderleri Hesaptan karşılanır, yatırımcı bu destekten bedelsiz olarak yararlandırılır.

(6) Destek kapsamında Bankanın doğrudan vereceği danışmanlık hizmeti bedeli, Banka Yönetim Kurulunca her yıl tespit ve ilan edilen tarifeye göre belirlenir.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

MADDE 12– (1) Bu destek unsuru; Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi ile Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında desteklenecek yatırımların, yatırım yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır.

(2) Banka, yatırımcının başvurusunun değerlendirilmesini müteakip, birinci fıkradaki destek paketleri kapsamındaki destek unsurlarından faydalandırılmasını uygun bulduğu yatırımlar için, ihtiyaç duyulan yatırım yerinin büyüklüğü ve niteliğini belirler ve temin edilmesi amacıyla ilgili YİKOB veya İdareye bildirir.

(3) YİKOB veya İdare, Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi destek unsurlarından faydalandırılacak yatırımlar için, bu destek kapsamında;

a) Öncelikle, organize sanayi bölgesinde boş ve yatırıma uygun parsel bulunması halinde parselin mülkiyetini, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen usullere göre, bedeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödenmek, mahsup edilmek veya Hesaptan karşılanmak suretiyle,

b) Organize sanayi bölgelerinde boş ve yatırıma uygun parsel bulunmaması ya da mevcut parsellerin temin edilememesi halinde, Maliye Bakanlığınca uygun görülen Hazine taşınmazlarını bedelsiz olarak,

devralır. Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde bulunan parsellerin devri bakımından 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

(4) Bu destek unsuru, Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamındaki destek unsurlarından faydalandırılacak yatırımlar için, zorunlu olmadıkça organize sanayi bölgelerinde uygulanmaz; YİKOB veya İdare üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında işlem tesis eder.

(5) YİKOB veya İdare, devraldığı taşınmazın, Bankaca desteklenmesi uygun görülen yatırımların diğer destek unsurlarından faydalanmalarına imkân verecek imar ve kullanıma ilişkin gerekli düzenlemeleri, Bankanın uygun görüşü üzerine ilgili masraflar Hesaptan karşılanmak kaydıyla yapar veya yaptırır.

(6) Bu destekten, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi ve Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında faydalandırılan yatırımcılara, yatırım yeri, YİKOB veya İdare tarafından kiralanmak suretiyle kullandırılır. Yatırımın faaliyete geçmesi için gerekli azami süre kira sözleşmesinde belirlenir.

(7) İlde uygun yatırım yeri bulunamaması durumunda, YİKOB veya İdare durumu en geç bir ay içinde Bankaya, Maliye Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir.

(8) Asgari yüzmilyon Türk Lirası tutarında ve asgari yüz kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, organize sanayi bölgelerinde parsel bulunamaması veya yatırımın bu bölgelerde yapılamayacak mahiyette, büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde yatırımcı lehine Hazineye ait taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilir. Hazineye ait taşınmazlar; taşınmazın irtifak hakkı tesis edildiği tarihteki rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırımı, irtifak hakkı tesisinden itibaren beş yıl içinde yapanlara; talep etmeleri halinde, yatırımı tamamlamış olmaları şartıyla, irtifak hakkı tesis edildiği tarihteki, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellenmesi ile bulunacak değer üzerinden doğrudan satılır. Bu süre içerisinde yatırımın tamamlanarak faaliyete geçirilmemesi halinde Yİ-ÜFE oranında güncellenen harca esas değerinin yüzde biri üzerinden bedelli irtifak hakkına dönüştürülür. İrtifak hakkı tesis edilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz. İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle uyulması zorunludur. Bu yerlerin irtifak hakkı tesisinden itibaren onbeş yıl süresince amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.

Bina Yapımı Desteği

MADDE 13- (1) Bu destek unsuru; Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında desteklenecek yatırımların bina ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır.

(2) Bina Yapımı Desteği; Yatırım Yeri Tahsisi Desteği kapsamında YİKOB veya İdareye devrolunan parsel veya taşınmazın üzerinde yahut mülkiyeti YİKOB veya İdareye bedelsiz devrolunmak kaydıyla yatırımcıya ait taşınmazın üzerinde uygulanır.

(3) Banka, yatırım yeri temin edilen yatırımlar için tahmini bina yapımı maliyetini belirler. Bina, yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Bina yapımına ilişkin iş ve işlemler Toplu Konut İdaresi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

(4) Bina yapımına konu projelendirme, izin, ruhsat ve onay işlemleri ile altyapı ye üst yapı inşaatı, ihale, yapı denetim, cins tashihi, tapu ve inşaat ile ilgili diğer işlemler yatırımcı, YİKOB veya İdare tarafından yürütülür. Bu işlemlere yönelik harcamalar Hesaptan karşılanır.

(5) Banka; yatırımcı, YİKOB veya İdareye bina yapımı için ön ödeme yapabilir, müteakip ödemeleri hakediş raporları çerçevesinde gerçekleştirir.

(6) Bu destek kapsamında inşa edilecek binanın azami yirmibin metrekareye kadar kısmı desteklenebilir; verilecek destek tutarı onmilyon Türk Lirasını geçemez. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bina maliyetinin destek tutarını aşması durumunda aradaki fark yatırımcının özkaynaklarıyla karşılanır.

(7) Binanın mülkiyeti, yatırımcılara kiralanmak üzere YİKOB veya İdarede olur.

(8) Yatırım süreci devam eden yatırımlar ile yarım kalmış yatırımlar da, yatırıma ilişkin taşınmazların mülkiyetinin ilgili YİKOB veya İdareye devredilmesi şartı ile bu destek unsurundan faydalandırılabilir.

(9) Yatırımcıların, yatırım süreci devam eden yatırımları ile yarım kalmış yatırımlarına ilişkin taşınmazlarının mülkiyetini ilgili YİKOB veya İdareye devretmemesi halinde; yatırıma konu bina, YİKOB veya İdare tarafından bedeli Hesaptan karşılanmak kaydıyla tamamlanır. YİKOB veya İdare; binanın tamamlanması için yapılacak harcamanın, yatırıma konu taşınmazın toplam maliyetine oranı mertebesinde bu taşınmazın mülkiyetine paydaş olur. Pay oranının belirlenmesinde taşınmazın maliyete esas değeri Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenir. Mevcut yapılmış kullanılabilir yapıların değeri ile yapılacak ilave yapıların maliyeti Bankaca belirlenir.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

MADDE 14- (1) Bu destek kapsamında;

a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamında, Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılan yatırımcıların makine ve teçhizat harcamaları,

b) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamında, Bina Yapımı Desteğinden faydalanmayan yatırımcıların bina, makine ve teçhizat harcamaları,

c) Yatırımı devam eden veya yarım kalmış üretim tesislerinin makine ve teçhizat harcamaları,

ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi kapsamında yatırımcıların bina ve ilave makine ve teçhizat harcamaları,

d) Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında, yatırımcıların, makine ve teçhizatları ile donanım ve yazılım harcamaları,

e) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında, yatırımcıların bina, makine ve teçhizatları ile donanım ve yazılım harcamaları,

için faizsiz yatırım kredisi sağlanabilir.

(2) Bu destek, hâlihazırda faaliyette bulunan işletmelerin tevsii, idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları İçin de münferiden kullandırılabilir. Kullanılmış makine, teçhizat, donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

(3) Verilecek kredi limiti; bina yatırımları için onmilyon Türk Lirası, Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamındaki makine ve teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları İçin, taahhüt edilen istihdam başına dörtbin Türk Lirasıdır. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır,

(4) Kredi, sıfır faizli olarak uygulanır.

(5) Kredi vadesi; azami iki yıl anapara ödemesiz dönem dâhil altı yıldır. Krediye konu makine ve teçhizatın 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı teknoloji kullanılması durumunda, makine ve teçhizat için kullandırılan kredinin vadesi, azami üç yıl anapara ödemesiz dönem dâhil on yıldır.

(6) Bu desteğin kullanılması için kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun yatırımcının özkaynağından karşılanması gerekir.

(7) Kredi, özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın öncelikli olarak yatırıma harcanmasını talep edebilir.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

MADDE 15- (1) Bu destek unsurundan, Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi kapsamında yer alan;

a) Yeni yatırımlar,

b) Yatırım süreci devam eden yatırımlar,

c) Faaliyetlerine devam edip işletme sermayesi ihtiyacı olanlar,

ç) Yarım kalmış yatırımlardan yeniden ekonomiye kazandırılabilecek olanlar, faydalandırılır.

(2) Kredi tutarı, proje bazında Banka tarafından belirlenmek suretiyle kullandırılır.

(3) Kredi vadesi, bir yıl anapara ödemesiz dönem dâhil dört yıldır. Krediye konu üretim faaliyetinin, Yerli Malı Tebliği kapsamında yerli malı belgesine sahip makine ve teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji ile gerçekleştirilmesi durumunda vade, azami iki yıl anapara ödemesiz dönem dâhil beş yıldır.

(4) Kredi faiz oranı, Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının yüzde ellisi olarak uygulanır.

Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

MADDE 16- (1) Bu destek paketinden, Program kapsamındaki iller dışında bulunan ve Bankanın taşınmasını uygun göreceği, imalat sanayiinde yer alan ve halen faaliyette bulunan üretim tesisini, Program kapsamındaki illere, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, asgari istihdam şartını sağlamayı taahhüt ederek taşıyan yatırımcılar faydalandırılır.

(2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;

a) Nakdi Taşınma Desteğinden,

b) Teşvik Desteğinden,

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteğinden, .

ç) Yeni yatırımları için, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden, faydalandırılabilir.

(3) Nakdi Taşınma Desteği; tesisin demontaj, taşınma ve montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masrafların, birmilyon Türk Lirasını aşmamak üzere nakdi olarak karşılanması şeklinde uygulanır.

(4) Teşvik desteği, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde;

a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;

1) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

2) 6 ncı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,

b) Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden,

yararlandırılması şeklinde uygulanır.

(5) Bu destek paketi kapsamında; yatırımcı, taşınan tesisin bina ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve bina inşaatı için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalandırılabilir. Yatırımcıya ayrıca Faiz İndirimli İşletme Kredisi de kullandırılabilir.

(6) Tesisin taşınması esnasında gündeme gelen ilave yeni yatırımlar için, yatırımcı, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Hizmeti Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalandırılabilir.

Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi

MADDE 17– (1) Bu destek paketinden; asgari ikiyüz kişilik istihdam taahhüdü vermek ve müşterileriyle hizmet sözleşmesi yapmış olmak şartıyla çağrı merkezi yatırımları faydalandırılabilir.

(2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;

a) Bina Tahsisi Desteğinden,

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteğinden,

c) Personel Eğitim Desteğinden,

ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden, faydalandırılabilir.

(3) Çağrı merkezi yatırımlarında Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcılara kiralanması suretiyle uygulanır. Bu amaçla Banka, desteklenmesine karar verilen çağrı merkezi yatırımında ihtiyaç duyulan binanın büyüklük ve niteliklerini, temin edilmesi amacıyla YİKOB ve İdareye bildirir. YİKOB veya İdarenin talebi üzerine, varsa bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte binalardan mülkiyeti Hazineye ait olanlar Maliye Bakanlığınca, diğerleri ise maliki kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırımcıya kiralanmak üzere YİKOB veya İdareye tahsis edilir. Bu binaların, Bankaca desteklenmesi uygun görülen proje kapsamındaki yatırıma uygun hale getirilmesi amacıyla; eksik kısımların tamamlanması, rehabilitasyon, tadilat ve sair ilave yatırım, niteliğindeki işler, 13 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanması ile gerçekleştirilebilir.

(4) Fiber İletişim Altyapısı Desteği, Banka tarafından desteklenmesi uygun görülen çağrı merkezi yatırımlarının fiber iletişim altyapısına ilişkin ilk kurulum maliyetlerinin bedeli Hesaptan karşılanmak üzere Ödenmesi şeklinde uygulanır.

(5) Personel Eğitim Desteği, Bankaca desteklenmesi uygun görülen çağrı merkezi yatırımlarının, ilk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim süresince olacak maaş ve giderleri, istihdam edilmesi taahhüt edilen personel sayısını aşmamak kaydıyla personel başına ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçmeyecek şekilde Hesaptan karşılanabilir.

(6) Çağrı merkezi yatırımlarının bina ihtiyacının, Bina Tahsisi Desteği kapsamında karşılanmasının mümkün olmaması halinde, yatırımcılar, Yatırım ve Üretim Destek Paketinin Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılabilir.

(7) Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi kapsamında kiralanan binaların ve taşınmazların mülkiyeti yatırımcılara devredilmez.

(8) Çağrı merkezi yatırımlarına, bu Kararda yer alan destek uygulamaları kapsamında zorunlu olmadıkça organize sanayi bölgelerinde yer alan parsel ve taşınmazlar tahsis edilemez veya kiralanamaz.

(9) Banka, Fiber İletişim Altyapısı Desteğinin uygulanması konusunda ihtiyaç duyulan altyapı ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile 4734 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre protokol imzalar.

(10) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

MADDE 18- (1) Bu destek paketinden; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşüyle, en az beşbin metrekare beyaz alanı bulunmak ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olmak şartıyla veri merkezi yatırımları faydalandınlabilir.

(2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;

a) Enerji Desteğinden,

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteğinden,

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden,

faydalandınlabilir.

(3) Enerji Desteği, bu Karar kapsamında kurulan veri merkezlerinin aylık elektrik enerjisi giderlerinin KDV hariç yüzde otuzunun on yıl süreyle Hesaptan karşılanması şeklinde uygulanır.

(4) Fiber İletişim Altyapısı Desteği, Banka tarafından desteklenmesi uygun görülen veri merkezi yatırımlarının fiber iletişim altyapısına ilişkin ilk kurulum maliyetlerinin bedeli Hesaptan karşılanmak üzere ödenmesi şeklinde uygulanır.

(5) Banka, Fiber İletişim Altyapısı Desteğinin uygulanması konusunda ihtiyaç duyulan altyapı ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile 4734 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre protokol imzalar.

(6) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

Teminat

MADDE 19- (1) Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;

a) Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,

b) Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,

teminat olarak alınır; ayrıca ilave teminat alınmaz.

c) Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.

ç) Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır,

(2) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;

a) Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,

b) Arsa veya arazinin mülkiyetinin YİKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,

teminatın yüzde sekseni kabul edilir, ayrıca kredinin yüzde yirmisi için ilave teminat alınır.

(3) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenir.

Kira sözleşmesi ve kira bedeli

MADDE 20- (1) Bina Yapımı Desteği veya Bina Tahsisi Desteğine konu binalar ile Yatırım Yeri Tahsisi Desteğine konu parsel, taşınmaz veya binalar yatırımcılara YİKOB veya İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kiralanır.

(2) Kira bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde onu şeklinde uygulanır ve kira bedelleri her yıl yeniden değerleme değer artış oranında artırılır.

(3) Kira gelirleri, Hesaba gelir kaydedilir.

(4) 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası bakımından kira bedelleri, maliyetler dikkate alınarak pay oranına göre hesaplanır.

Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri

MADDE 21- (1) Bu Karar kapsamında, Çağrı Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari onbeş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının yüzde sekseninden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.

(2) 13 üncü maddenin;

a) Sekizinci fıkrası bakımından, arsa bedelsiz olarak, bina ise sağlanan nominal destek tutarı karşılığında,

b) Dokuzuncu fıkrası bakımından, bina, sağlanan nominal destek tutarı karşılığında, devredilebilir.

Destek ödemeleri ve yönetim giderleri

MADDE 22- (1) Program kapsamındaki destekler, Banka tarafından Hesaptan ödenir.

(2) Hesaba aktarılan tutarlar, aktarıldığı günden, Program kapsamında kullandırılacağı güne kadar geçen sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Gecelik Borç Alma Faiz Oranı ile nemalandırılarak Hesaba gelir kaydedilir.

(3) Programın yürütülmesine ilişkin giderler ile nemalandırma için yapılacak işlemlerden doğan her türlü vergi, masraf, ücret, komisyon ve diğer yasal yükümlülükler Hesaptan karşılanır.

(4) Banka, Hesaptan yapacağı kredi ve diğer ödemelerin yüzde ikisi ile yılsonu kredi bakiyesinin yüzde biri kadar tutarı yönetim gideri olarak Hesaptan tahsil eder.

Bankanın şirketlere ortak olması

MADDE 23- (1) Banka, Program kapsamındaki illerde kurulacak şirketlere iştirak edebilir, şirket kuruluşlarına öncülük edebilir.

Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi

MADDE 24– (1) Program kapsamında koordinasyonu sağlamak, uygulamayı izlemek ve yönlendirmek üzere; Başbakanın görevlendireceği bir bakan başkanlığında, Hazine Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı ve Banka Genel Müdürünün katılımıyla oluşan Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi kurulur.

(2) Komitenin görevleri şunlardır:

a) Programa ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak.

b) Program kapsamında yürütülen faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek.

c) Programa ilişkin uygulamaları değerlendirmek, gecikme ve aksaklıklara ilişkin tespit ve önerilerde bulunmak.

ç) Her yıl bütçe ödenek ihtiyaçlarını belirlemek.

d) Ekli 2 sayılı listede sayılan yatırım konularına ilişkin taleplerin Bankaca değerlendirilebilmesine karar vermek.

e) Bu Kararda yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunmak.

(3) Komite, Başkanın daveti üzerine yılda en az dört defa olmak üzere en az beş üyeyle toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınır.

(4) Komitenin sekreterya hizmetlerini Banka yürütür.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 25- (1) Banka, Program kapsamındaki gerçekleşmeleri üçer aylık dönemler halinde rapora bağlar ve Kalkınma Bakanlığı ile Komiteye bildirir.

(2) Banka, Program kapsamında desteklenen yatırımları, destekleme sürecinde ve desteğin tamamlanmasını müteakip üçer aylık dönemler itibarıyla izler. Banka bu amaçla, bedeli Hesaptan karşılanmak suretiyle, 4734 sayılı Kanun ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda danışmanlık hizmeti satın alabilir. Bu kapsamda, Bankaca belirlenecek en az üç istekli ihaleye davet edilir. İsteklilerde aranacak özellikler, istenecek belgeler, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlara ihale dökümanında yer verilir. Ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hususlarda 4734 Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Programa ilişkin olarak, 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki iş ve işlemler, Banka tarafından yürütülür.

(4) Yatırımcılar Program kapsamındaki desteklerden, diğer Devlet yardımları ile mükerrerlik oluşturmamak kaydıyla yararlandırılabilir. Banka, üçüncü fıkra kapsamında yapacağı raporlamaları Ekonomi Bakanlığına da bildirir.

Desteğin durdurulması ve geri alınması

MADDE 26- (1) Banka, sağlanan desteklerin ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara aykırı kullanıldığının tespiti halinde, kaynak aktarımını ve destek uygulamasını durdurabilir, kullandırılan kaynağın ve desteğe konu taşınmazların geri alınması konularında ilgili kurumlar nezdinde işlemleri başlatmak için talepte bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumların tespiti halinde;

a) Banka, Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinden veya Bina Yapımı Desteğinden faydalanan yatırımcıları, parsel, taşınmaz, bina ve tesisleri mülkiyetinde bulunduran ilgili YİKOB veya İdareye bildirir. YİKOB veya İdare, kira sözleşmesini feshederek yatırımcının desteğe konu parsel, taşınmaz, bina ve tesisleri altı ay içerisinde boşaltması için gerekli işlemleri başlatır.

b) Banka tarafından, diğer destek unsurlarının tahsili ve diğer gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulur.

c) Bina Yapımı Desteğinden kendilerine ait taşınmazı ve varsa üzerindeki binaları YİKOB veya İdarelere devretmek suretiyle faydalanan yatırımcıların taşınmazları iade edilmez.

(3) Yatırımcılar tarafından; sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, kiralama konusu parsel veya taşınmazın ya da üzerindeki bina ve tesislerin sözleşmede öngörülen amacı dışında kullanılması, kira dönemi sona ermeden faaliyetin durdurulması, üst üste iki yıl kira bedelinin vadesinde ödenmemesi ve bu aykırılık veya eksikliklerin YİKOB veya İdarelerce verilen süre içerisinde giderilmemesi veya yatırımcılar tarafından talep edilmesi ya da her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi hâlinde kira sözleşmesi YİKOB veya İdarelerce tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda parsel veya taşınmazın üzerindeki bina ve tesisler sağlam ve işler vaziyette YİKOB’a veya İdarelere intikal eder ve bundan dolayı ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.

(4) Bu Karar kapsamında öngörülen kira süresi sonunda belirlenen koşulları yerine getiren ve parsel, taşınmaz, bina veya tesislerin mülkiyeti devredilen yatırımcı tarafından; devir tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmaması veya bu süre içerisinde faaliyetinin sona erdirilmesi ve bu aykırılık veya eksikliklerin YİKOB veya İdarece verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda; devredilen parsel ve taşınmaz ile üzerindeki bina ve tesisler sağlam ve işler vaziyette YİKOB’a veya İdareye intikal eder ve YİKOB veya İdarenin talebi üzerine bedelsiz olarak tapuda yeniden YİKOB veya İdare adına tescil edilir.

(5) 12 nci maddenin sekizinci fıkrası kapsamında yatırım yeri mülkiyeti devredilen yatırımcıların tahaahütlerini yerine getirmediğinin tespiti halinde mülkiyet Hazine’ye iade olur. Bu husus mülkiyetin devri sırasında tapuya şerh edilir.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında YİKOB veya İdareler tarafından geri alınan parsel, taşınmaz, bina ve tesisler yeniden Program kapsamında değerlendirilebilir, değerlendirilmeyenler ise eski maliklerine iade edilir.

(7) Program kapsamında kullandırılan kaynağın hukuka uygun olarak kullanılmadığının tespiti durumunda, vergisel desteklerin ilgili kanunlarında belirlenen usul ve esaslara göre, diğer desteklerin cezai faizleriyle birlikte geri alımı işlemleri hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(8) Tahsil edilemeyen kredi tutarlarının, tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte takibi 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Bankanın, bu kapsamdaki kredilerden dolayı oluşacak tahsil edilemeyen alacakları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Diğer hükümler

MADDE 27- (1) Programın yürütülmesi amacıyla, yılı bütçe kanununda belirlenen ödenek Ocak ve Haziran aylarında iki dilim halinde Hesaba aktarılır. Ödeneğin ikinci dilimi, gerek duyulması halinde, Banka tarafından sunulacak harcama programı çerçevesinde Haziran ayı beklenmeksizin Hesaba aktarılabilir.

(2) Banka, Hesaptan kullandırdığı kredilere ait anapara taksitleri ve faizlerini, tahsilini takip eden beş iş günü içerisinde Hesaba aktarır.

(3) Yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş yatırımların ekonomiye kazandırılması hakkındaki 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 22/6/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı, 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayılı Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kredi kullananlardan, aracı bankalar tarafından haklarında kanuni takip işlemi yapılan şirketler ile krediyi amacı dışında kullanan şirketler ve ortakları, bu Karar hükümlerinden yararlanamaz.

(4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ve Bina Tahsisi Desteği kapsamında yapılacak işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılabilmesini teminen Hazine taşınmazları hakkında Banka ile Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanır. Maiiye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Bankanın desteklenmesine karar verdiği yatırımlara ilişkin işlemleri protokole göre öncelikli olarak gerçekleştirir.

(5) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ve Bina Tahsisi Desteği kapsamında destek konusu yapılan ancak daha sonra bu kapsamda kullanılamayacağı anlaşılan taşınmazların; yapılmış ise tahsisi kaldırılır, devredilmiş ise mülkiyeti önceki malikine devredilir.

(6) Desteğe konu olan ve mülkiyeti YİKOB ve İdareye devredilen parsel, taşınmaz veya bina ve tesislerin emlak vergisi ve doğal afet sigortası giderleri Hesaptan karşılanır.

(7) Program kapsamında 4734 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümleri uygulanabilir.

(8) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar; desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünün beş yıl boyunca yerine getirilmiş olması, yatırımı devralan yatırımcının desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünü yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve Bankaca yapılacak değerlendirmenin de olumlu olması halinde devredilebilir.

(9) Banka, bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak usul ve esas belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

 1. Adıyaman
 2. Ağrı
 3. Ardahan
 4. Batman
 5. Bayburt
 6. Bingöl
 7. Bitlis
 8. Diyarbakır
 9. Elazığ
 10. Erzincan
 11. Erzurum
 12. Gümüşhane
 13. Hakkari
 14. Iğdır
 15. Kars
 16. Malatya
 17. Mardin
 18. Muş
 19. Siirt
 20. Şanlıurfa
 21. Şırnak
 22. Tunceli
 23. Van

EK-2: DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABİ OLAN YATIRIM KONULARI

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.

2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.

3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları,

4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

5- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

6-İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.