6593 sayılı ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN

ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 6593
Kabul Tarihi 20.05.1955
Resmi Gazete T/S 27.05.1955/9013
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 19.07.1972/1615

Madde 1- Ecnebi Devletlere Ankara’da sefarethane ve konsoloshane inşa eylemek üzere Hazinece bedelsiz arsa tahsis ve temlik edilebilir.

Madde 2- Gerek bu arsaların, gerekse bu arsalar üzerine inşa olunacak sefarethane ve konsoloshanelerin tapuya tescillerinde harc ve resim alınmaz.

Madde 3- (Mülga: 19.07.1972/1615)[1]

Madde 4- Yukarki maddelerle kabul edilen bedelsiz arsa tahsis ve temliki, tapu harcı ve Gümrük Vergisi muafiyeti, bunlardan istifade edecek yabancı Devletlerin Türkiye Cumhuriyetine mütekabiliyet esasına göre aynı hakları tanımasına bağlıdır.

Madde 5- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 6- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  1. Mülga maddenin metni: “Madde 3- İnşa edlecek sefarethane ve konsoloshaneler için dış memleketlerden getirtilecek inşaat malzemesi Gümrük Vergisi ile diğer vergi ve iharclardan muaftır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın