HATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME

HATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME

18.12.1941

Madde 1- 3658 sayılı Kanunla tasdik edilen Hatay Andlaşmasının 3 üncü ve 4 üncü maddeleri mucibince altı ay zarfında beyanname vermek suretiyle Suriye ve Lübnan lehine hıyar hakkını kullanan şahısların 13 Temmuz 1941 tarihinde nihayete eren 18 ay içinde satıp tasfiye edemedikleri gayrimenkullerin bu Talimatname dairesinde Hükümet tarafından 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununun hükümleri mucibince satılmak suretiyle tasfiye olunur.

Madde 2- Tasfiyeye tabi gayrimenkullerde ipotekli olanlar varsa ister vadeleri hulul etmiş olsun, ister olmasın İcra İflas Kanununun 153 üncü maddesinin hükümleri dahilinde ipotek bedelini İcra Dairesine yatırması şarttır.

Madde 3- İpotekli gayrimenkullerde, ipotek bedeli satışa esas olan mukadder bedelden dûn olanların satışında müzayede kaidesine “müşteri tarafından ipotek bedelinin icra dairesine ödenmesini müteakip arta kalan satış bedelini Hazineye ödeyeceği” şartı yazılacaktır.

Madde 4- İpotek bedeli gayrimenkulün maddi kıymetinden fazla bulunduğu ve gayrimenkul sahibinin başkaca emvali olup da bunların tasfiyesinde bir miktar meblağ elde edilmiş olduğu takdirde ipotek bedeli bu meblağ ile ödenerek ipotek kaydı kaldırıldıktan sonra gayrimenkul satışa çıkarılacaktır.

Madde 5- Müzayede kaimesinde, vergi ve resimlerle, evkaf hisselerinin müşteriye aidiyeti de tasrih edilecektir.

Madde 6- Gayrimenkullerin satış kıymetleri 27.10.1939 tarih ve 32628-287-17541/86 sayılı umumi yazı mucibince tayin edilecektir.

Madde 7- Satışı müteakip satış komisyonu kararı bir tezkere ile tapu dairesine gönderilecek ve bu tezkerede gayrimenkulün müşteri namına tescili talep edilecektir.

Madde 8- Satış bedeli gayrimenkul sahibi namına emanet hesabına geçirilecektir.

Madde 9- Hatay Andlaşmasının tasdiki tarihinden evvel veya sonra Hayatı terk etmiş olanların Mukavelenamenin 2 inci maddesinde müserrah (Hatayda mütemekkin vatandaşların) gayrimenkulleri tasfiyeye tabi değildir. Bu gibi emvalin 31.05.1940 tarih ve 2/13629 sayılı Vekiller Heyeti kararına bağlı talimatname mucibince idaresine devam edilecektir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın