0682 sayılı Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Ziraat Vekâletine Ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun

Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekâletine ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 682, Kabul Tarihi: 02.12.1925, Resmi Gazete T/S: 14.12.1925/244

Madde 1- Ziraat Vekâletinin hariçten iştira ve tedarik edeceği veya vekâlete merbut mekatip ve müessesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü ve köksüz aşılı ve aşısız asma çubuklariyle müsmir ve gayri müsmir bilcümle eşçar ve nebatat ve istihsal olunan tohumlar, ziraat ve bağ ve bahçe tesis etmek isteyenlere meccanen tevzi olunur. Şu kadarki talipler tesis edecekleri bağ ve bahçe mahallerini şeraiti fenniyeye tevfikan ihzar eylediklerini mahalli ziraat memurlarına irae ve isbata mecburdurlar.

Madde 2- Devlet uhdesinde bulunupta Ziraat Vekâletine merbut müessesatı ziraiyeye lüzumu olduğu Ziraat Vekâletince taayyün eden arazi bila bedel vekâleti mezküreye veya idarei hususiyelere terk ve tahsis olunur.

Madde 3- Ziraat Vekâletine merbut darülharirlerden istihsal edilen ipek böceği tohumları erbabı ihtiyaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı ziraat odaları tayin, oda bulunmıyan mahallerde belediye heyetleri takdir eder.

Madde 4- İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5- İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın