3385 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞYERLERİNİN MÜLKİYETLERİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA 3385 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK UYGULAMALARA DAİR YÖNETMELİK

Kaynak
Resmi Gazete T/S 15.07.1988/19873
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik 3385 Sayılı Kanun gereğince, Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen Örnek Sanayi Siteleri işyerlerinin mülkiyetinin devri, rayiç bedel ile kira bedellerinin tesbiti, Komisyonun kuruluşu ve çalışma şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı, işletmenin denetimi, Örnek Sanayi Sitesindeki işyerlerini amacına aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem ile Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususları düzenler.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmelikle geçen deyimlerden;

Örnek Sanayi Sitesi : Devletçe örnek olarak inşa edilen toplu işyerlerini,

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Teknik Komisyon: İl Valiliğinden 2 üye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan 1 üye,  (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 3 üye, İl’in Belediye Başkanlığı’ndan 1 üye, İl’in Sanayi ve Ticaret Odasından 2 üye’den teşekkül eden Komisyonu,

– Devir ve Kira Bedeli Takdir Komisyonu; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10/a maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. Maddesi esaslarına göre kurulan komisyon’u,

İfade eder.

Mülkiyetin Devrinde Aranacak Şartlar

Madde 3 – Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazine’ye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen Örnek Sanayi işyerlerinin mülkiyetinin devri için Kanun’un 1. Maddesine göre;

1 – Bu işyerinde en az 5 yıl süre ile kiracı olması,

2 -İşyerlerinin kendilerine tahsisi sırasında belirtilen yatırımların gerçekleştirmiş ve üretim yapmakta olmaları,

3 – Küçük sanayi olmaları,

şartları aranır.

Müracaat Şekli

Madde 4- Mülkiyetin devri için müracaatlar, bu Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar tarafından, o ilin Valiliği’ne yapılır.

Müracaat dilekçesine, aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.

1 – Kira sözleşmesinin bir sureti,

2 – Faaliyette bulunan sürenin tevsiki amacıyla devredilecek işi veya kuruluşun bağlı olduğu Sanayi ve Ticaret Odaları veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerince onaylanmış yıllık fiili imalat raporları,

3 – Yatırımların gerçekleştirildiğine ve uygun olduğuna dair teknik komisyon raporu,

4 – Talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebebiyle ortaya çıkan borcun tamamen ödendiğini gösteren belge.

Teknik Komisyonu Kuruluş Ve Çalışması

Madde 5- Teknik Komisyon, Örnek Sanayi Sitesi işyerlerinin durumlarının Kanun kapsamında değerlendirilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen üyelerden oluşur.

Valilik, Komisyondaki Valilik temsilcilerinden birini Komisyon Başkanı olarak görevlendirilir.

Komisyon yılda bir defa, değerlendirme yapılacak ilde toplanır.

Ayrıca, gerektiğinde Başkan’ın çağrısı üzerine de Komisyon toplanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Devir ve Kira Bedeli Takdir Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışması

Madde 6 – Devir ve kira bedeli takdir komisyonu, 2942 sayılı Kanunun 10/a maddesi ve 2886 sayılı Kanunun 13. Maddesinde belirtilen, usul ve esaslara göre kurulur ve çalışmalarını yürütür.

Devir Taleplerinin İncelenmesi

Madde 7 – Teknik komisyon mülkiyetin devri talebinde bulunan işyerlerini, Örnek Sanayi Sitesi işyerleri tahsis esasları çerçevesinde yatırım gerçekleşme oranı ve üretimi yerinde değerlendirmek üzere çalışmalarını yürütür. Hazırlanan teknik değerlendirme Raporu, Komisyon Başkanlığı’nca 15 gün içinde Bakanlığa iletilir.

Madde 8 – Teknik komisyon Raporunun sonucuna göre, gerektiği durumlarda Devir ve Kira Bedeli Takdir Komisyonu bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre çalışmalarını başlatır ve sonuçlandırır.

Taşınmaz Malın Tescili -Borçlandırma Şekli – Süresi ve Kiralama

Madde 9 – İşyerlerinin takdir edilecek rayiç bedelinin peşin, bir kısmı peşin kalanı 6 yıl içinde 12 eşit taksit ile veya tamamı 6 yıl içinde 12 eşit taksitle ödenmesi suretiyle mülkiyeti devredilir.

Devredilecek taşınmaz mallar, hak sahibi Küçük Sanayici adına 3385 Sayılı Kanun’un 1. Ve 3. Maddelerindeki şartlar şerh verilerek tapuda tescil edilir. Ayrıca, bu taşınmaz mallar on yıl süre ile, kredi karşılığı milli bankalar dışında rehin ve diğer aynı haklarla takyit edilemiyeceği, miras yolu ile intikali hariç herhangi bir sebeple devir ve temlike, satış vaadi sözleşmesine, taksime, şuyuun giderilmesi talebine konu olamayacağına, haciz ve işgal edilemeyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt düşülür. Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık taksit süresi doluncaya kadar aynı hükümler uygulanır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca hak sahibi kiracı ile borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Borçlanılan bedel için, küçük sanayicilere uygulanan faiz oranları ve diğer şartlar aynen uygulanır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Borç taksitlerini mücbir sebep olmaksızın, borçlanma sözleşmesinde tesbit edilen tarihte ve tam olarak ödemeyenlerin işyerlerinin mülkiyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın talebi üzerine tekrar Hazine’ye devredilir.

Madde 10 – Devredilen iş yerinin arsası üzerindeki yapıların rayiç bedelleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanuna göre tesbit edilir.

Madde 11 – Hak sahiplerine kiraya verilen işyerlerinin kira bedelleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca tesbit ettirilir.

Emsal kira bedelinin tesbitinde de, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 12 – İşyerlerinin, peşin veya borçlanma yoluyla devrinden tahsil edilen satış bedelleriyle bu yerlerin kira bedelleri, Genel Bütçeye gelir kaydedilir.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca tahsil edilecek kira ve ecrimisil bedelleri hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İzleme ve Denetleme

İşyerlerinin Amaca Aykırı İşletilmesi

Madde 13 – İşyeri ile üzerindeki yapı ve tesislerden kanun ve bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça belirlenen şartlara göre işletilmediği veya amacına aykırı işletildiği tesbit edilenlerin, yapılan yazılı bildirime rağmen 6 ay içinde durumun düzeltilmemesi halinde, Bakanlığın talep etmesi üzerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca, tapu kaydı tekrar Hazine adına düzelttirilir.

Bu durumda, işyerinin arsası ile üzerindeki yapı için ödenen bedelden işyerinin devir tarihinden itibaren Hazine adına tekrar devrine kadar geçen sürenin takdir edilen emsal kira bedeli düşülerek, kalan miktar ilgilisine ödenir. Kiracı borçlu çıktığı takdirde 6183 sayılı Kanun’a göre borç, tahsil edilir.

Madde 14 – Uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi Bakanlık tarafından yürütülülür.

Geçici Madde 1 – Örnek Sanayi Sitesi işyerlerinde halen faaliyette bulunan Küçük Sanayiciler için mülkiyetin devri işleminde Kanun’u Geçici 1. Maddesine göre;

1 – Daha önce yatırımlarını gerçekleştirmiş olmaları,

2 – Yatırımlarının uygun bulunduğuna dair Teknik Komisyon raporu tanzim edilmiş olması,

3 – Aralıksız 5 yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik etmeleri,

4 – Talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebebi ile borçlarını tamamen ödemiş olmaları,

5 – Bu şartları yerine getirmiş olarak 6 ay içinde müracaat etmiş olmaları, şartları aranır.

Aksi halde Teknik Komisyonun rapor tarihi esas alınarak bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilir.

Kiracı olarak kalmak isteyenlerin hakları saklıdır.

Geçici Madde 2 – Haklarında tahsis esaslarına veya taahhütlerine uymayanları sebebi ile tahliye işlemlerine başlananlar bu Kanundan faydalanamazlar. Bu durumda olanlar, Kanunun neşir tarihinden itibaren 6 içinde fizibilite raporlarına uygun ve 1986 yılında önce düzenlenmiş teknik komisyon raporlarında belirtilen eksikliklerini gidereceklerini taahhüt ederek, kanunun neşir tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili kuruluşa başvurup daha önceki yıllara ait kira veya ecrimisil borçlarını bu sürede ödedikleri takdirde, 6 ayın hitamında yatırımlarını gerçekleştirmek şartıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdirde tahliye işlemi sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 15 – Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın