4626 sayılı Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun

MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 4626
Kabul Tarihi 18.07.1944
Resmi Gazete T/S 22.07.1944/5763
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 09.11.1983/2946

Bu mevzuat, 26.04.2007 tarihli ve 5637 Sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunla yürülükten kaldırılmıştır.

Madde 1- Lüzum görülen yerlerde memurlar için mesken yaptırmağa ve bu maksatla (25) milyon lirayı geçmemek ve mali programı taahhüde girişmeden evvel Maliye ve Nafıa Vekilliklerince müştereken tayin ve tesbit edilmek üzere gelecek yıllara geçici taahhüde girişmeğe Nafıa Vekili mezundur.

Bu maksatla iki buçuk milyon liradan eksik olmamak üzere her sene Nafıa Vekaleti bütçesinin (Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlak ve esaslı tamirat masrafları) faslının Maliye Vekaleti tertibine yeter tahsisat konur.

Nerelerde kaç memur için ne büyüklükte ev yaptırılması lazım geleceği İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.

Madde 2- Birinci maddede yazılı tahsisattan yeter kısmı, Ankara’da yapılacak inşaat için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Maliye Vekilliğine devredilebilir.

Maliye Vekili de bu inşaatı Emlak ve Eytam Bankası vasıtasiyle yaptırmağa mezundur.

Madde 3- İkinci madde mucibince Ankara’da yaptırılacak binaların proje ve planları Nafıa Vekilliğince tetkik ve tasdik edilir. Bu inşaat Ankara valisinin başkanlığı altında Maliye ve Nafıa Vekillikleri ile Emlak ve Eytam Bankasının mümessillerinden müteşekkil heyetin nezaret ve murakabesi altında yapılır.

Madde 4- Bu kanunun tatbikı için lüzumlu görülecek gayrimenkuller 3710 numaralı Belediye İstimlak Kanunu hükümlerine göre istimlak olunur.

Madde 5- (Mülga madde: 09.11.1983/2946)

Geçici Madde 1 – Umumi müfettişlikler mıntıkalarında bu kanun esaslarına göre yapılacak memur evleri için 1944 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Nafıa Vekaleti kısmındaki 622/C faslına mevzu tahsisattan sarfiyat yapılabileceği gibi Umumi Müfettişliklerce gösterilecek hizmetlere sarfedilmek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu tahsisattan hususi idare ve belediyelere yardım da yapılabilir.

Madde 6- Bu Kanun neşri tarihinden mer’idir.

Madde 7- Bu Kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  1. Mülga madde: “Madde 5- Bu kanun mucibince inşa ettirilecek evlere ait tahsisatın sarf şekli ve İnşası biten evlerin idare, kira ve tamir tarzları İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir.Bu inşaatın yapıldığı şehir ve kasabalarda mesken veya akarı olan memurlar inşa edilen evlerden istifade edemezler.Devlete ait meskenlerde oturacak memurlardan alınacak kira, aylıklarından kesilmek suretiyle istifa olunur.Hazine uhdesindeki binalardan Maliye Vekilliğince bu maksada tahsisine lüzum görülenler hakkında dahi yukardaki fıkralar hükmü tatbik edilir.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın