Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-11. Kısım-Tespit, Ecrimisil Ve Tahliye İşlemleri

ONBİRİNCİ KISIM- Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- Tespit İşlemleri

Madde 266- Tespit işlemleri ve amacı

(1) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile ilişikli taşınmazların, İdarece belirli bir program dâhilinde mahallinde tespiti yapılır.

(2) Tespitler beş yıllık ecrimisil tahakkuk zaman aşımı dikkate alınarak ve öncelikle bu süre dolmak üzere olan taşınmazlardan başlanılarak bunların denetim ve idare altına alınması amacıyla yapılır.

(3) Taşınmazların tespitlerinin yılda en az bir defa yapılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda tespit programlarının süresi bir yıldan fazla olabilir. Fakat tespit programları beş yıldan fazla süreli yapılamaz. Programların hazırlanmasında; taşınmazların beş yılda en az bir defa, önemli görülen taşınmazların her yıl, tarımsal amaçla kullanılan taşınmazların hasat zamanları da dikkate alınarak, belediye mücavir alanlarındaki taşınmazların her yıl (zorunlu hallerde daha uzun süreli) tespitinin yapılması hususları dikkate alınır. Bu tespitlerin yapılması konusunda illerde defterdarlar, ilçelerde ise malmüdürleri veya varsa milli emlak müdürleri gerekli tedbirleri alırlar.

(4) İdarece, Hazine taşınmazları ve ilişikli taşınmazları aşağıda belirtilen idari işlemler yapılmadan önce hukuki ve fiili durumlarının belirlenmesi amacıyla mahallinde tespiti yapılır:

a) Taşınmazın mülkiyetine ilişkin olarak Hazine tarafından kişiler aleyhine veya kişiler tarafından Hazine aleyhine açılan tapu iptal davaları, Hazine tarafından açılan tescil davaları, yüzölçümü artım davaları, Hazine hasım gösterilerek 4721 sayılı Kanunun 713 üncü maddesine göre açılan tescil davaları ve benzeri davalarda konu edilen taşınmazların tespiti yapılır ve sonucunda Yönerge eki “İdari Tahkikat Tutanağı” (EK-53) düzenlenir.

b) Kadastrosu yapılmış olup kadastro harici bırakılan yerlerde, kadastrosu yapılmamış yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, idari yoldan Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mahallinde tescil için tespit tutanağı düzenlenir.

c) İdarece kamulaştırılacak, satın alınacak veya trampa yoluyla edinilecek taşınmazların tespitleri yapılarak mahallinde tutanak düzenlenir.

ç) Hazineye ait taşınmazların, satış, kira, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi, trampa, terk, tahsis, bedelsiz devir gibi idari işlemlere konu edilmesi durumunda işlemler yapılmadan önce mahallinde tespitleri yapılır.

(5) Hazine taşınmazlarının veriliş veya kullanış amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi amacıyla aşağıdaki tespitler yapılır:

a) Tahsisli taşınmazların tahsis amacında kullanılıp kullanılmadığı,

b) Kiraya verilen taşınmazların sözleşme hükümlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı,

c) Çeşitli Kanunlara göre doğrudan veya harca esas değer üzerinden satılan ve tapu kayıtlarına şerh verilen taşınmazların satış amacında kullanılıp kullanılmadığı,

ç) Bedelli ve bedelsiz olarak devredilen ve tapu kayıtlarına şerh verilen taşınmazların devir amacında kullanılıp kullanılmadığı,

d) Bedelli ve bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma izni verilen taşınmazların amacında kullanılıp kullanılmadığı,

e) Terk edilen taşınmazların terk amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı,

f) Kamu konutlarında tahsis edilen personel tarafından kullanılıp kullanılmadığı yada sıra tahsisli olan konutlarda süresinin dolup dolmadığı.

Madde 267- Tespitten önce yapılması gereken işlemler

(1) İdarece tespit yaptırılmadan önce aşağıdaki hazırlıklar yapılır:

a) Zaman programlaması yapılır.

1) İdare genel tespitlerde program hazırlarken hava şartlarını dikkate alır.

2) Tarım arazileri için ecrimisil alacaklarının, hasat sonu itibariyle tahakkuk ve tahsili sağlanabileceğinden, tespit programı yapılırken bu hususa dikkat edilir.

b) Tespiti yapacak kişi ya da kişiler belirlenir.

1) Tespit yapacak ekipte görevlendirilecek personelin tecrübe, bilgi ve mevzuat donanımı dikkate alınır ve var ise bir teknik eleman görevlendirilir.

2) İdarede teknik eleman bulunmaması halinde, gerektiği takdirde kadastro müdürlüğünden teknik eleman görevlendirilmesi sağlanır.

3) İdare gerektiği takdirde birden fazla tespit ekibi oluşturur.

c) Tespiti yapılacak taşınmazın varsa dosyasından, yoksa kadastro müdürlüğünden sınırlarını gösteren paftalar veya krokiler temin edilir. Bu pafta veya krokiler üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak, taşınmazın sınırları ve komşu parselleri ile malikleri belirlenir, mümkünse teknik elemanlarca koordinatlar ve sayısal veriler optik elektronik alete yüklenir.

ç) İdarece tespit yapılacak köy veya mahalle muhtarlıklarına tespit tarihinden önce birer yazı yazılır ve tespit programının bir örneği yazıya eklenir. Yazıda bilirkişi belirlenmesi ve gelecek memurlara yer belirleme konusunda yardımcı olunması istenir.

d) Tespit yapacak personelin ulaşımı için tespit programına göre araç görevlendirilir. İdarede araç yok ise vali veya kaymakamlara konu bildirilerek diğer kurumlardan karşılanmak suretiyle araç temin edilir.

Madde 268- Tespit yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

(1) Taşınmaz tespitleri yapılırken ve tutanak tutulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Tespiti yapılacak taşınmazın mahalline mutlaka gidilir.

b) Tutanaktaki bilgiler açık ve anlaşılır bir şekilde yazılır.

c)Tespiti yapılacak taşınmazın nasıl bir konumda olduğu, fiziki durumunun ne olduğu, engebeli düz vs. gibi hususlar belirlenir ve bu hususlar tutanağa yazılır.

ç) Tutanakta, taşınmazın sınırları belirtilerek, tespiti yapılan taşınmazın yerleşim yerlerine uzaklığı, çevresinde yapılaşma olup olmadığı, yakın zamanda yapılaşma olunabilirliliği gibi değeri etkileyen tüm unsurlara yer verilir.

d) Bilgileri sağlanabiliyorsa bilirkişilerden tutanağa taşınmazın vasfı, hukuki durumu, davalı olup olmadığı, davalı ise mahkemenin hangi aşamada olduğu yazılır.

e) Bilirkişilere anlaşılabilir ve sade sorular sorularak alınacak cevaplar tutanağa yazılır.

f) İşgaller varsa, işgalcinin adı soyadı, T.C kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, kullanım amacı, taşınmaz üzerindeki muhdesatlar, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.

g) Krokisi yoksa basit şekilde çizilerek komşu parseller ve malikleri veya kullanıcıları da belirtilir ve kroki üzerinde varsa işgaller işaretlenir.

ğ) Taşınmaz üzerinde Hazineye ait muhdesat var ise bu muhdesatların tespitinde uzman personelin görüşleri alınır.

h) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 19/7/2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazları üzerinde yapılan yasal olmayan her türlü yapı ve tesisler (takılıp-sökülebilir nitelikli olanlar hariç), başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceğinden aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tespit yapılır.

1) İlgili belediyesine yazı yazılarak su aboneliğinin hangi tarihte yapıldığının, kaçak yapı zaptı düzenlenip düzenlenmediğinin, düzenlendi ise bir örneği istenir.

2) Elektrik idaresine yazılan yazı ile elektrikle ilgili aboneliğin hangi tarihte yapıldığı sorulur.

3)Taşınmaz köyde ise muhdesatın hangi tarihte yapıldığının ilgili köy muhtarlığına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili taşra teşkilatına yazı yazılarak sorulur.

ı) Tespitte emsal taşınmaz var ise emsal taşınmazın özellikleri tutanağa yazılır.

i) Tespiti yapan memur tutanakta kendi kanaatini belirtir.

j) Tespiti yapılan ve özellik arz eden taşınmazın fotoğrafları çekilir. Fotoğraf ya da uydu fotoğrafı üzerinde gerekli belirtmeler yapılır ve fotoğrafın arka yüzü tespiti yapanlar tarafından imzalanır. Gerekli görüldüğü takdirde taşınmazın tespitleri varsa kameraya kaydedilir.

k) Tespiti yapılacak taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya fazlalık olup olmadığı belirlenir.

l) “Taşınmaz Tespit Tutanağı” (EK-1),yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda düzenlenir. Gerektiği hallerde bu tutanak haricinde daha ayrıntılı tutanak da düzenlenir.

m) Tespiti yapan personelin adı, soyadı, sicil no, tespitte görüşünden faydalanılan muhtar, bilirkişi ya da kişilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, adresi yazılarak tutanak birlikte imzalanır.

n) Eğer işgalci veya işgalciler tespit esnasında hazır bulunuyorlarsa onlarında imzaları alınır.

o) Tespit tutanakları her işgalci için ayrı ayrı tutulur. Bir tespit tutanağına birden fazla işgalci bilgileri yazılamaz ve her tespit tutanağı mutlaka kendi dosyasında muhafaza edilir.

Madde 269- Tespit esnasında işgalcilerin adreslerinin tespit edilememesi

(1) Yapılan tespitlerde işgalcilerin adresleri tespit edilemediği takdirde veya bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yerleşim yeri tespit edilememesi halinde işgalcinin muhtemel olarak en son adresindeki mahalle veya köy muhtarlıklarına, emniyet veya jandarma birimlerine, elektrik idaresine, ilgili belediyelerin emlak ve su aboneliği bulunan birimlerine, tapu ve nüfus müdürlüklerine yazı yazılmak veya bizzat araştırılmak suretiyle tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM- Ecrimisil İşlemleri

Madde 270- Ecrimisilin tespit ve takdiri

(1) Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde aşağıda belirtildiği şekilde ecrimisil tespit ve takdiri yapılır:

a) Hazine taşınmazlarının mahallinde, bu kısmın “Tespit İşlemleri” bölümünde belirtildiği şekilde tespitleri yapılarak fiili durumları belirlenir ve “Taşınmaz Tespit Tutanağı” (EK-1) düzenlenir.

b) İdare tarafından, ecrimisil bedelinin belirlenmesi için Yönergenin 7 nci maddesine göre komisyon oluşturulur.

c) “Taşınmaz Tespit Tutanağı”nda (EK-1) belirtilen bilgiler ve Yönergenin “Değerleme İşlemleri” kısmına göre yapılacak araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler esas alınmak suretiyle ecrimisil takdir edilir.

ç) Ecrimisil, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilir.

d) Ecrimisil takdir edilirken, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.

e) Ecrimisil takdirinde, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

f) Taşınmaz üzerinde Hazineye ait muhdesat (19/7/2003 tarihinden sonra yapılan yasal olmayan her türlü yapı ve tesislerde dahil) var ise ecrimisil bedelinde zeminle birlikte muhdesat da dikkate alınır.

Madde 271- Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği

(1) Komisyonca belirlenen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yönerge eki “Ecrimisil İhbarnamesi” (EK-65) düzenlenerek İdarece, işgalciye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir.

(2) Ecrimisil ihbarnamesinin iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmesi durumunda tebligat zarfının üzerine işgalcinin açık adresi, baba adı gibi ayırt edici özellikleri yazılır.

(3) Ecrimisil ihbarnamesi postaya verilmesinden sonra, alındı belgesinin gelip gelmediği kontrol edilir. Alındı belgesi gelmiş ise dosyasına takılır.

(4) Elden tebligat yapılabilmesi için öncelikle ita amirinden onay alınır. Tebliğ memuru, ecrimisil ihbarnamesini ilgiliye elden tebliğ eder ve alındı belgesini, tebliğ tarihi de belirtilerek ilgiliyle birlikte imzalar.

(5) Kendisine tebligat yapılacak kimse adreste bulunmaz veya tebliğden kaçınırsa, tebliğ memuru ihbarnameyi, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veya “zabıta amir veya memurlarına” imza karşılığında teslim eder.

Madde 272- Ecrimisil işlemlerinde İdarece yapılacak düzeltme

(1) Ecrimisil işleminde İdarece maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.

Madde 273- Düzeltme talepleri ve taleplerin komisyonca değerlendirilmesi

(1) Ecrimisil işlemine karşı düzeltme talepleri geldiği takdirde İdarece aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Düzeltme taleplerinin ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde verilip verilmediği kontrol edilir ve talep MEOP’un ilgili modülüne kaydedilir.

b) Düzeltme talepleri yukarıdaki fıkrada belirtildiği şekilde verildiği takdirde Yönergenin 274 üncü maddesinde belirtildiği şekilde düzeltme taleplerini inceleyecek komisyon ita amiri onayı ile oluşturulur.

c) Bu komisyon, itiraz konusunu gerektiğinde mahallinde inceleme yapmak veya yaptırmak suretiyle ayrıntılı bir şekilde inceleyerek talebin haklı olup olmadığını araştırır. Ayrıca, ecrimisil işleminde İdarece yapılmış maddi hata, işgal eden kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümünde ya da benzer şekilde hata olup olmadığını kontrol eder.

ç) Düzeltme talepleri, komisyon tarafından talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır.

d) Komisyon incelemesi sonucunda düzeltme talebinin haklı veya haksız bulunması ya da ecrimisil işleminde İdarece yapılmış bir hata belirlendiği takdirde, komisyon kararı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Yönerge eki “Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi” (EK-66) ilgilisine tebliğ edilir.

Madde 274- Düzeltme taleplerini inceleyecek komisyonlar ve İdarece yapılacak işlemler

(1) İl veya ilçelerde oluşturulan bedel tespit komisyonunca düzenlenen ve toplam tutarı yılı merkezî yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için taşınmazın bulunduğu il veya diğer ilçeler ile ilgili olarak belirlenen parasal sınırın;

a) Yüzde otuzuna kadar olan (yüzde otuz dâhil) ecrimisil ihbarnamelerine yapılacak düzeltme talepleri takdiri yapan komisyon tarafından,

b) Yüzde yüzüne kadar olan (yüzde yüz dâhil) ecrimisil ihbarnamelerine yapılacak düzeltme talepleri; defterdar yardımcısının, milli emlak dairesi başkanlığı bulunan illerde milli emlak dairesi başkanının başkanlığında milli emlak müdürü veya emlak müdürü ile milli emlak müdür yardımcısı veya emlak müdür yardımcısından oluşan komisyon tarafından,

c) Yüzde yüzünden fazla olan ecrimisil ihbarnamelerine yapılacak düzeltme talepleri ise; defterdarın başkanlığında, defterdar yardımcısı veya milli emlak dairesi başkanı ile milli emlak müdürü veya emlak müdüründen oluşan komisyon tarafından,

incelenir.

Madde 275- Ecrimisilin kesinleşmesi ve tahsili

(1) Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde kesinleşeceği dikkate alınarak Yönergenin 276, 277 ve 278 inci maddelerindeki indirimler uygulanmak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) İlgilisince ecrimisil bedelinin peşin olarak rızaen ödenmesi durumunda muhasebe işlem fişi düzenlenerek tahsili sağlanır.

b) Borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak taksitle ödeme talebinde bulunması ve Yönergenin 279 uncu maddesinde belirtilen parasal sınır dahilinde kalması halinde aşağıdaki işlemler yapılır;

1) Ecrimisil bedelinin, muhasebe işlem fişi düzenlenerek en az yüzde yirmibeşi peşin olarak tahsil edilir.

2) Kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitle tahsili için “Taksitle Ödenecek Ecrimisillere İlişkin Ödeme Planı” (EK-67) düzenlenir.

3) Bu ödeme planı birlikte imzalanarak bir örneği ilgiliye verilir, diğer örneği de dosyasında saklanır.

4) Ayrıca MEOP’un “Ecrimisil İşlemleri” modülüne kaydedilir.

c) Rızaen ödenmeyen ecrimisil bedelleri, dava açma süreleri bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde, İdarece 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine yazı/elektronik ortamda bildirilir.

ç) İtiraz edilmemesi nedeni ile indirim yapılarak vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilen ecrimisiller hakkında sonradan dava açıldığının tespit edilmesi halinde, indirilen tutarın takip ve tahsil edilmesi için konu önceki bildirimle ilişkilendirilerek ilgili vergi dairesi veya gelir servislerine yazı ile bildirilir.

d) İşgalciler tarafından dava açılmış olması (yürütmeyi durdurma kararı alınmadıkça), ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmayacağından İdarece işlemlere devam edilir.

Madde 276- Düzeltme talep edilmemesi halinde uygulanacak indirim

(1) Ecrimisil ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ecrimisile;

a) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi halinde (rızaen peşin veya taksitle ödeme yapılmasa dahi) yüzde yirmi oranında,

b) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden peşin olarak ödenmesi halinde, tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden toplam yüzde otuzbeş oranında,

c) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden taksitle ödenmesi halinde sadece yüzde yirmi oranında,

ç) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemekle birlikte süresinde ödenmediği için tahsili için vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilmesi halinde de yüzde yirmi oranında,

indirim uygulanır.

(2) Ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi halinde uygulanacak olan yüzde yirmi indirimden yararlanabilmek için, ecrimisil ihbarnamesinin iptali için dava açılmamış olması gerektiğinden, bu konuda açılmış dava olup olmadığı araştırılır.

Madde 277- Düzeltme talep edilmesi halinde peşin ödeme indirimi

(1) Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilisince ecrimisilin rızaen peşin ödenmesi durumunda yüzde onbeş oranında indirim uygulanarak, Yönergenin 275 inci maddesinde belirtildiği şekilde tahsil edilir.

Madde 278- İdarece yapılan düzeltmelerde indirim

(1) Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme ihbarnamesine açılan dava; İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise, bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde bu Yönergenin 276 ncı maddesinde belirtildiği şekilde işlem tesis edilir.

Madde 279- Ecrimisilin taksitlendirilmesi

(1) Ecrimisilin taksitle ödenmesi talep edilmesi durumunda aşağıdaki hususlar İdarece araştırılır:

a) Ecrimisil ihbarnamesinin/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük sürenin geçip geçmediği (ecrimisilin kesinleşip kesinleşmediği),

b) Taksitlendirmeye konu ecrimisil bedelinin, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

1) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için tespit edilen bedelin,

2) Diğer büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, “diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için tespit edilen bedelin,

3) Diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde, “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçeler” için tespit edilen bedelin,

yüzde ikisini geçip geçmediği,

c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup, köy sınırları içinde ise, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer ilçeler” için tespit edilen bedelin yüzde birini geçip geçmediği.

(2) Ecrimisil bedelinin yukarıda belirtilen oranı geçmesi durumunda taksitlendirme yapılır, aksi takdirde taksit talebi reddedilerek peşin olarak tahsili sağlanır.

Madde 280- Ecrimisil bedellerinden pay aktarılması

(1) Köy sınırları içerisinde yer alan Hazine taşınmazlarının işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil bedellerinin yüzde beşi, tahsilatı izleyen ay içinde 442 sayılı Kanunda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, ilgili köy tüzel kişiliğinin emanet hesabına aktarılacağı için, düzenlenen saymanlık işlem fişinin açıklama bölümünde bu köyün ismi de belirtilerek ilgili muhasebe birimine gönderilir.

(2) Süresinde ödenmemesi sebebi ile vergi dairesi veya gelir servisleri tarafından tahsil edilmesi istenilen ecrimisillerden ilgili köy tüzel kişiliklerine pay verilmesi gerekenler, ait oldukları köy tüzel kişilikleri belirtilerek vergi dairesi veya gelir servislerine intikal ettirilir.

Madde 281- İşgalin devamı halinde ecrimisil

(1) Aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde ecrimisil alınır:

a) İşgal veya tasarruf edilen taşınmazın tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması,

b) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazların sözleşmede belirtilen süreler dolduğu hâlde tahliye edilememesi ve sözleşmede aksine hüküm bulunmaması.

Madde 282- Ecrimisil tespit, takdir ve tahsilinde özellik arz eden işlemler

(1) 3621 sayılı Kanun kapsamında kalan yerlerde ecrimisil bedelinin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır.

a) 3621 sayılı Kanun ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ve kıyı kenar çizgisi içerisinde (kıyıda) kalan taşınmazların üzerine deniz, güneş ve kumsaldan yararlanılması amacıyla şezlong, gölgelik, soyunma kabini ve duş konulması, yeşil alan düzenlemesi yapılması, sportif ve eğlence aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluşturulması, yiyecek ve içecek servisi yapılması amacıyla takılabilir, sökülebilir ve taşınabilir elemanlarla basit nitelikte yapı (lokanta, çay bahçesi, kafetarya vb. tesisler hariç) yapılması gibi izinsiz kullanımların tespit edilmesi halinde, bu taşınmazları izinsiz kullananlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın ecrimisil bedeli; yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Birim Maliyetler Listesi’nin “Günübirlik Tesisi Açık Alan Düzenlemesi” için öngörülen metre kare birim bedelinin kullanıma konu olan taşınmazın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunacak rakamın yüzde yirmibeşi ile varsa bu taşınmazların, yoksa en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinin toplamından aşağı olmamak üzere, Yönergenin 7 nci maddesinde belirtilen komisyon tarafından tespit ve takdir edilir.

b) Kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıdaki belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; varsa bu taşınmazların, yoksa birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde üçünden az olmamak kaydıyla ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

(2) Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazlarda, taşınmazın paydaşı ya da paydaşlarınca kullanılması halinde, kullanılan miktar paydaş/paydaşların kendi payına düşen miktardan fazla olmadıkça ecrimisil istenmez. Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, taşınmazın üçüncü kişilerce kullanılması halinde, Hazinenin payı oranında ecrimisil takibatı yapılır. Ancak, evveliyatında kişiler adına kayıtlı iken, imar uygulaması nedeniyle Hazinenin sonradan paydaş olduğu taşınmazların üzerinde yapı bulunması halinde, yapının bulunduğu alan paydaş/paydaşların paylarına isabet eden yüzölçümden daha fazla olsa dahi ecrimisil takibatı yapılmaz, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardaki Hazine payları, koşulları mevcut ise öncelikle 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre paydaşına/paydaşlarına doğrudan veya genel hükümlere göre satılır ya da bu taşınmazlar hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer taraftan, evveliyatında kişiler adına kayıtlı iken, imar uygulaması nedeniyle tamamı Hazine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde yapı bulunması halinde de, yapının bulunduğu alan için ecrimisil takibatı yapılmaz, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Bu nitelikteki taşınmazların değerlendirilebilmesi amacıyla, üzerlerinde bulunan yapıların genel hükümlere göre tasfiyesi yoluna gidilir. Ayrıca, evveliyatında kişiler adına kayıtlı ve tarımsal amaçlı kullanılıyor iken, imar uygulaması nedeniyle Hazinenin sonradan paydaş olduğu taşınmazlar ile bu şekilde tamamı Hazine adına tescil edilen taşınmazların tarımsal amaçla kullanımları nedeniyle hasat sezonu sonuna kadar ecrimisil alınmaz ve bu taşınmazların tahliyesine ilişkin işlemler hasat sezonu sonunda yapılır.

(3) 2863 sayılı Kanuna göre ilgililerince adlarına tescil talebinde bulunulan taşınmazların tapuda ilgilileri adına ferağlarının verildiği tarihe kadar geçen süre için ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

(4) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler hakkındaki çıkarma işleminin kesinleştiği tarih esas alınarak ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. Ancak, bu yerlerden evveliyatı itibarıyla tapuda kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlar hakkında, bu yerlerin tapularının iptali ile Hazine adına tesciline ilişkin mahkeme kararlarının kesinleştiği tarihten itibaren (bu kararların tapuda infaz edilerek bu taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın) ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

(5) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, mülga 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullanan hak sahiplerinden, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecrimisil alınmaz.

(6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil veya bu Genel Müdürlüğe tahsis edilecek taşınmazlar hakkında, 6/8/2008 tarihi itibariyle bu Genel Müdürlük adına tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar hangi aşamada olursa olsun terkin edilir ve tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez. Bu taşınmazlardan adı geçen Genel Müdürlük tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, kullanımları nedeniyle kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin bu Genel Müdürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir ve tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.

(7) 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (B) bendi gereğince; Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özelleştirme programına alınan ve yüzde elliden fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların bu kuruluşlara devredildiği ve/veya bu kuruluşlar lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği ya da bu kuruluşlara kullanma izni verildiği tarihe kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez ve tahsil edilenler iade edilmez.

(8) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmaz Ancak taşınmazların genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınır.

(9) 2981 sayılı Kanun kapsamında kalan gecekondu sahiplerine en fazla 400 m²’ye kadar, yer tahsis edildiğinden bu miktardan fazla kullanımlar için ecrimisil alınması gerekir. Ayrıca, tapu tahsis belgesi olmasına karşın, anılan Kanunda belirtilen hak sahipliği şartlarını taşımayan gecekondu sahipleri hakkında da ecrimisil takibatı yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Tahliye İşlemleri

Madde 283- Tahliye

(1) İdarece, Hazine taşınmazlarının tahliyesinde sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kanunun 75 inci maddesine göre yapılacak işlemler

1) İdarece; işgal edilen taşınmazın tahliyesi için valilik veya kaymakamlığa yazı ile müracaat edilir.

2) Mülki amirce en geç onbeş gün içinde tahliye ettirilen taşınmaz, İdarece görevlendirilen bir personel tarafından mahallinde teslim alınır ve tutanak düzenlenir.

3) Vali veya kaymakam tarafından verilen tecavüzün engellenmesi ile ilgili kararların uygulanması sırasındaki giderler İdarece karşılanır.

4) Üzerinde 19/7/2003 tarihinden önce sabit tesis bulunan veya bu tarihten sonra yapılıp ta imar yasasına aykırı olması nedeniyle yerinde muhafazasına imkan bulunmayan taşınmazların tahliyesi ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya işgalcisine, bu tesisler kendilerine ait ise, yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde götürmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin İdarece yapılacağı tebliğ edilir.

5) Verilen sürede yıkım gerçekleştirilmez ise, bu işlem İdarece yapılarak masrafı kiracı veya işgalciden tahsil edilir.

b) 3091 sayılı Kanuna göre yapılacak işlemler

1) Her ne şekilde olursa olsun işgal ve tecavüze uğrayan Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl içerisinde, tecavüz veya müdahalenin yapıldığının İdarece öğrenildiği tarihten itibaren altmış günlük sürede, ilçelerde kaymakamlığa, merkez ilçelerde ve illerde valiliğe yazı yazılarak işgalin sona erdirilmesi için başvuruda bulunulur.

2) Tecavüz ve müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçmesi nedeniyle bu Kanuna göre işlem yapılamayacak durumlarda, aşağıda açıklanan diğer Kanunlara göre işgal sona erdirilir.

3) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmazlara yapılan tecavüz ve müdahalelerde süre aranmayacağından, tecavüz ve müdahalenin yapıldığının öğrenildiği tarihte ilçelerde kaymakamlığa, merkez ilçelerde ve illerde valiliğe yazı yazılarak işgalin sona erdirilmesi için başvuruda bulunulur.

4) İşgalin sona erdirilmesi için yapılan başvuru sonrasında, yetkili makam tarafından görevlendirilen soruşturma memuru, gerektiğinde teknik eleman veya yardımcı personelin yollukları ile taşıtı yok ise ve sağlanamayacaksa taşıt ücretleri muhasebe/malmüdürlüğü veznesine İdarece yatırılır. Makbuzu valilik veya kaymakamlık bürolarına gönderilir ve bir örneği dosyasında saklanır. Eğer İdarenin taşıtı yok ise öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması yoluna gidilir.

5) Soruşturma için yapılan tebligat üzerine soruşturmada İdareyi temsilen bir personel görevlendirilir ve soruşturma tarihinde hazır bulundurulur.

6) Bu Kanuna göre soruşturma sonucunda verilen kararın esasına etkili olmayan açık ve belirgin yazı ve hesap hataları gibi maddi hataların düzeltilmesi için kararı veren makama yazı ile başvurulur. Bu kararlarda Hazine aleyhine bir durum olması halinde Yönergenin “İdari Dava İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde dava açılır.

7) Tecavüz ve müdahale ile ilgili kararların ve infaz gününün İdareye bildirilmesi üzerine yeri teslim almak için bir personel görevlendirilir.

8) İnfaz memuru tarafından mütecavizin taşınmaza tecavüz veya müdahalesinin men edilmesinden sonra, İdarece görevlendirilen personel tarafından mahallinde mevcut haliyle teslim alınır ve düzenlenen infaz tutanağının bir örneği alınarak dosyasında muhafaza edilir.

9) Kararın Hazine lehine sonuçlanması halinde kararda belirtilen ve İdarece yatırılan ücretler işgalci tarafından rızaen yatırılmadığı takdirde icra kanalı ile tahsili muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığından yazı ile talep edilir. Bu yazıya men kararı ve infaz tutanağı da eklenir.

c) 775 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre yapılacak işlemler

1) 1/3/1976 tarihinden sonra belediye sınırları içinde ve dışında Hazineye ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapıların (özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak şartıyla), inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın yıkılması ilgili belediye veya valilik/kaymakamlıktan yazı ile istenir.

ç) Türk Medenî Kanununa göre yapılacak işlemler

1) Hazine taşınmazlarına yapılan işgal veya tecavüzlerin önlenmesi amacıyla, 4721 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilen adli davaların açılması varsa muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığından istenir, yoksa İdarece açılır.

a) 4721 sayılı Kanunun 683 üncü maddesine göre, taşınmazın haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası veya her türlü haksız elatmanın önlenmesi davası açılır.

b) Aynı Kanunun 982 ve 983 üncü maddelerine göre, saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olarak haksız elatmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası açılır.

c) Taşınmazlara yapılan izinsiz inşaatların özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak şartıyla, bu Kanunun 722 nci maddesinin son fıkrasına göre, rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin, gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılması amacıyla yıkım (kal) davası açılır.

ç) İşgal ve tecavüzden dolayı Hazine zararı doğmuş ise bu zarar tespit ettirilir ve zararların tazmini için tazminat davası açılır.

d) Davalar tek tek açılabileceği gibi gerektiği takdirde hepsi birlikte açılır.

e) İdarece tahliye konusunda özel hükümlerin bulunması hâlinde bu hükümler, genel hükümlere göre öncelikle uygulanır.

d) Türk Ceza Kanununa göre yapılacak işlemler

1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesine göre, Hazine taşınır veya taşınmazlarını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi veya kişiler İdarece tespit edilerek ilgili Cumhuriyet savcılığına yazı yazılarak suç duyurusunda bulunulur.

2) Taşınır/taşınmazların niteliği ve suçun işlenme şeklinin, bu Kanunun 152 nci maddesi kapsamında kaldığının belirlenmesi halinde bu durum tespit tutanağına ve ilgili Cumhuriyet savcılığına yazılacak yazıda açıkça belirtilir.

3) 5237 sayılı Kanunun 154 üncü maddesine göre, Hazine taşınmazının herhangi bir hakka dayanmadan kısmen veya tamamen işgali, sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması nedeniyle Hazinenin zarara uğraması halinde bu durum mahallinde tespit edilerek bir tutanak düzenlenir ve işgalci hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına yazı yazılarak suç duyurusunda bulunulur. İşgalci tarafından Hazine taşınmazının sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması, ecrimisil ödenmemesi ya da Hazinece değerlendirilmesine engel olunması hallerinde Hazinenin zarara uğradığı kabul edilir.

4) Kamuya ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında da yukarıda belirtilen işlemler yapılır.

Madde 284- Yıkımı yapılmayacak yapılar

(1) 19/7/2003 tarihinden sonra İdarenin izni ve bilgisi dışında Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilen sabit yapı ve tesislerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca muhafazası ve Hazinece değerlendirilmesi mümkün olanlar hakkında yukarıdaki maddenin fıkraları uygulanmaz. Bu yapı ve tesislerin cins tashihi yoluyla Hazineye intikali sağlanır; cins tashihinin mümkün olmaması hâlinde, ilgili taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Üzerindeki muhdesat 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca Hazineye intikal etmiştir.” şeklinde belirtme konulması tapu müdürlüğünden istenilir. Bu tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan sabit yapı ve tesislerden ilgili mevzuatı uyarınca korunması mümkün olmayanların öncelikle idari yoldan, mümkün olmazsa dava yoluna gidilerek yıkımları sağlanır.

(2) 1/3/1976 tarihinden önce yapılmış olan yapılardan 775 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan gecekondulardan konut olarak kullanılanlar yıkılmaz.

(3) 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre, gecekondu hak sahipliği belirlenen ve tapu tahsis belgesi verilen yapılar yıkılmaz.

(4) Yıkılması gereken ancak özel kanunlar gereğince yıkılması uygun görülmeyen veya belirli şartlara bağlanan yapılar hakkında yukarıdaki madde hükümleri uygulanmaz.

Madde 285- Diğer hükümler

(1) İkinci ve müteakip defalar ecrimisil tahsil edilmiş olması halinde de, Yönergenin bu kısmının “Tahliye İşlemleri” bölümünde belirtildiği şekilde tahliyesi sağlanır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın