ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Bu KHK 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Numarası 645
Kabul Tarihi 29.06.2011
Resmi Gazete T/S 04.07.2011/27984 (1.Mük)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Orman ve Su İşleri Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Görevler

Madde 2- (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.

b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.

c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.

ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek.

d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.

e) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Teşkilat

Madde 3-

Bakan

Madde 4-

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

Madde 5-

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Madde 7- (1) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

b) Su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejiler belirlemek.

c) Üniversiteler ve araştırma-geliştirme kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, iş tanımı, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak, yaptırmak, onaylamak, uygulama esaslarını tespit etmek.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Madde 8- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik: 08.08.2011/648 s. KHK)[1] Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, bunlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek.

b) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.

c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak.

ç) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını belirlemek.

e) Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.

g) Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili işve işlemleri yürütmek.

ğ) (Ek: 08.08.2011/648 s. KHK)[2] Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile sulak alanları ve benzeri koruma alanlarının tescil ve ilanını yapmak.

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Madde 9- (1) Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek.

b) Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak.

c) Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.

ç) Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak.

d) Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarınıilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek.

e) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek,  ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak.

f) Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak.

g) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek.

h) (Ek: 08.08.2011/648 s. KHK)[3] Su kirliliği açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve izlemek.

ı) (Ek: 10.10.2011/657 s. KHK)[4] İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerini belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek elemanların eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını vermek.

i) (Ek: 08.08.2011/648 s. KHK)[5] İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak.

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) (Ek: 10.10.2011/657 s. KHK) Kamu kurum ve kuruluşları sahip oldukları su ile ilgili bilgi ve verileri, talep edilmesi halinde, su veri tabanına işlenmek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne vermekle mükelleftir.

ğ) Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini oluşturmak.

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Madde 10-

Strateji Geliştirme Başkanlığı Madde 11-

Hukuk Müşavirliği Madde 12-

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Madde 13-

Personel Dairesi Başkanlığı Madde 14-

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Madde 15-

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 16-

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 17-

Özel Kalem Müdürlüğü Madde 18-

Bakanlık Müşavirleri Madde 19-

Taşra teşkilatı Madde 20-

Komisyon, şûra ve çalışma grupları Madde 21-

Döner sermaye Madde 22-

Yöneticilerin sorumlulukları Madde 23-

Koordinasyon ve işbirliği Madde 24-

Yetki devri Madde 25-

Düzenleme yetkisi Madde 26-

Atama Madde 27-

Kadrolar Madde 28 

Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Madde 29-

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 30-

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ Madde 1-

Hak ve yetkiler ile personelin devri

GEÇİCİ Madde 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunup bu Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün mesire yerleri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğüve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Orman Genel Müdürlüğüne devredilen birimlere tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere anılan Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılır. Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Ormancılık Araştırma müdürlükleri aynışartlar dahilinde doğrudan merkeze bağlı taşra birimleri olarak Orman Genel Müdürlüğüne devredilir.

(2) Bakanlığın teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Orman ve Su İşleri Bakanı yetkilidir. Çevre ve Orman Bakanlığından Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen görevler ve birimlerle ilgili tereddütler, Orman ve Suİşleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı arasında yapılacak protokolle giderilir.

Mevcut personel GEÇİCİ Madde 3-

Kadro değişiklikleri GEÇİCİ Madde 4-

Mevcut işlerin yürütülmesi GEÇİCİ Madde 5-

  1. Değişiklikten önceki şekli: “a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek.”
  2. (ğ) bendi 08.08.2011/ 648 s. KHK sayılı KHK ile eklenmiş, mevcut (ğ) bendi (h) bendi olarak teselsül et
  3. 08.08.2011/ 648 s. KHK ile (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, mevcut (h) ve (ı) bentleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
  4. Bu bent 10.10.2011/657 s. KHK ile eklenmiş, mevcut (ı) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
  5. 08.08.2011/ 648 s. KHK ile (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, mevcut (h) ve (ı) bentleri buna göre teselsül ettirilmiştir. Bu bent, 657 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın