SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK


SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK

Kaynak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi

12.8.1928

Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı

7044

Resmi Gazete Tarihi


29.08.1928

Resmi Gazete Numarası

976

 

Madde 1- İhtiyacatı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmayan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğine göre bu kabilden olan vakıf sular da atideki esaslar dairesinde belediyelere veya ihtiyar meclislerine devrolunur.

Madde 2- Devredilecek vakıf sular başlıca dört kısma ayrılır.

A- Doğrudan doğruya ve müstakilen bir vakıf suretinde yapılmış ve ihtiyacatı ammeyi temine mahsus olanlar,

B- Başka hayrat ile alakadar bulunanlar,

C- Başka hayrat ile alakadar olmakla beraber vakıfın  evlat ve ensabına da menafii mahsusa temin etmekte olanlar,

D- Başka hayratı olmamakla beraber muayyen miktarı veya fazlası mütevelli veya evlada ait bulunanlar.

Madde 3- Maddei sabıkada muharrer aksamdan (A) fıkrasında muharrer su vakıflarına ait akar, arazi, eşçar ve tenmiyesi meşrut nukut- peşin tahsil edilmiş ve kanunun neşrinden muahhar müddete ait bulunmuş bedeli icarlar da dahil olduğu halde cümlesi kontrato, deyin senedatı,tapu evrakı gibi vesaikle ve bütün hukuk ve vecaibiyle birlikte belediye veya ihtiyar meclislerine devrolunur.

Gerek sular, gerek akarat ve müessesat bu namlara tashihen ve tebdilen tapuya  raptedilir.

Madde 4- Vakıf suların ve bunlara mevkuf akar, arazi ve sairenin imar ve ihyası için sarf edilmiş paralar aranılmaz.

Madde 5- İkinci maddenin B,C,D fıkralarında yazılı sular iki hal arz eder:

1- Vakfın umumi varidatından veya akarlarından su için muayyen bir miktar veya bir kısmı vakıf tarafından tefrik ve tahsis edilmiş olanlardır ki bunlar, vakfın başkaca hayratı olduğuna bakılmayarak, ikinci maddenin “A” fıkrasında muharrer olanlar gibi bila kaydüşart devrolunurlar.

Su için muayyen akar, arazi ve saire gösterilmemekle beraber varidattan muayyen bir kısmı sulara  ait olan veya varidatı bir nispet üzerinden taksimi meşrut bulunan vakıfların varidatının, her sene gayesinde tespitinden ve masarifi istihsaliyenin tenzilinden sonra bakiyesi vakıfın tayin ettiği şerait dairesinde taksim edilerek sulara ait miktarı belediyeye veya ihtiyar meclislerine verilir.

2- Su işleri için muayyen varidat gösterilmemiş veya umumi varidat üzerinden malum nispette hisse ayrılmamış bulunanlardır ki bunlar mülhak vakıflardan ise muhasebeleri,mazbut vakıflardan ise idarenin kuyudu esas tutularak son on sene zarfındaki varidat ve masarifi tespit ve masrafın sulara ait kısmı tefrik edilerek bir senelik miktarı vasatisi, her sene ait olduğu belediyeye veya ihtiyar meclisine maktuan evkaf idaresinden veya mütevellisi tarafından tediye olunur.

Bu vasati miktar evkaf idarelerince 1929 mali senesi nihayetine kadar tespit olunacaktır.                                                                   

Madde 6- Belediyelere veya ihtiyar meclislerine devirden müstesna olan sular ve müessesatı şunlardır:

A- Müstakil suyu olan vakıf değirmen ve hamamlar gibi vakfa ait akarların ihtiyacına veya tarla ve bahçelerin sulanmasına yarayan irat nevinden sular ile bu emlak,arazi veya akaratı vakfiye derununda bulunan şehir ve köylere ishale edilmemiş sular ve bunların mevkufatı:

B- Mesdut tekke ve zaviyelerde olduğu gibi umumun istifadesi için isale edilmemiş hususi mahiyette ve kapalı yerlerde bulunan sular ve bunların mevkufatı;

C- Umumun istifadesi için yapılmış,fakat isale suretiyle getirilmemiş olan kuyular,küpler ve bunların mevkufatı.

Madde 7- Abidattan madut olan sebil, çeşme ve şadırvan suları belediyelere veya ihtiyar meclislerine devredilen sulardandır.

Madde 8- (Değişik: 22.2.1946- 3/3819) Kanunun yayımından önce mevcut olup da belediyelere veya köylere devrolunan vakıf sulardan faydalanan vakıf hayrat ile akarların suları, belediyelerce ve  köylerce parasız olarak verilir.

Eskiden mevcut olup da vakıf sulardan faydalanmakta iken harap olan ve sonradan Vakıf İdaresince tekrar yapılan vakıf hayrat ve akarlar da aynı hükme bağlıdır.

Belediyeler veya köylerce ister değişiklik yapılmak veya düzenlenmek suretiyle olsun, ister eskileri bırakılarak yenileri meydana getirilmek suretiyle olsun akıtılacak sulardan yukarı ki fıkralarda yazılı vakıflar yine parasız olarak faydalanırlar.

Madde 9- Mülhak vakıflardan sular için meşrut olup da halen kafi derecede olmayan muhassasatı kadime vakıflarının varidatı müsait olduğu surette vakfın diğer cihatı hayriyesi de nazarı itibara alınarak muhassasatı mezküre imkan derecesinde müdüriyeti umumiyece tezyit edilecektir.

Madde 10- Belediye ve köylere devri icap eden suların mevkufatından sular hakkındaki kanunun neşrinden sonra evkafça nakde tahvil ve yahut istibdal edilmiş bulunanların bedelatı belediye ve köylere devrolunur.

Madde 11- Şurayı Devletçe görülmüş olan bu  nizamname neşri tarihinden muteberdir.

Madde 12- Bu nizamname hükümlerinin İcrasına Başvekil, Dahiliye,Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın