6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun

Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun

Kanun Numarası 6664
Kabul Tarihi 15.02.1956
Resmi Gazete T/S 24.02.1956/9242
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu Kanun, 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1- Taş ocakları, Taş Ocakları Nizamnamesine uyularak doğrudan doğruya vilayetler tarafından taliplerine ihale olunur.

Taş ocaklarına müteallik nispi ve mukarrer resimlerle harçlar, Köy Kanunu ile kabul edilen haklar mahfuz kalmak şartıyla vilayet hususi idareleri tarafından tahsil olunur.

Geçici Madde 1- 6309 numaralı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 11/3/1954 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk veya tahsil edilmiş olan nispi ve mukarrer resimlerle harçlar vilayet hususi idarelerine aittir.

Madde 2 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 3 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın