6092 sayılı Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkında Kanun

VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 6092
Kabul Tarihi 01.07.1953
Resmi Gazete T/S 08.07.1953/8452
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu Kanun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1– Mazbut vakıflarla emanet ve niyabet yoliyle idare edilen mülhak vakıflara ait zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklardan 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca elde kalmaları gerekli görülmiyenlerini, icabında bedel takdiri suretiyle satmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu suretle vaki olacak satışlar, ilkin mahallerinde yoksa civarındaki köy ve şehirlerde toprağa muhtaç çiftçilere, bunlar bulunmaz veya talip olmazlarsa sair isteklilerine yapılır.

Bu gibi yerlerin tesbitiyle satış evrakının tanzimine ve bedellerinin takdirine yetkili komisyonların ne suretle teşkil edileceği ve satışların kimlere ve nasıl yapılacağı bir nizamname ile tayin edilir.

Madde 2- Bu kanuna göre bedel takdiri suretiyle yapılacak satışlarda gayrimenkul satın alacaklardan ziraat arazisine veya birinci maddede yazılı emvale sahip olmıyanlar, 4753 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde yazılı muafiyetlerden faydalanırlar.

Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4- Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın