0351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu

Kanun Numarası: 351, Kabul Tarihi: 16.08.1961, Resmi Gazete T/S   22.08.1961/10887

Yurtların yapımı ve onarımı

Madde 20- Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler (mülga ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[1] hazırlanacak bir programa göre (mülga ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[2] yürütülür.

(mülga fıkra: 02.07.2018/703 s. KHK)[3]

(mülga fıkra: 02.07.2018/703 s. KHK)[4]

(mülga fıkra: 02.07.2018/703 s. KHK)[5]

(mülga fıkra: 02.07.2018/703 s. KHK)[6]

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[7] Gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[8] Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine ya da Hazineye ait olup (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[9] Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[10] Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[11] Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine ait taşınmazların üzerinde ise (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[12] Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[13] Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[14] Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[15] Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin bütçesinden ödenir.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[16] Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.

(Ek fıkra: 25.20.2010/6082) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlar (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[17] Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Arsa sağlanması

Madde 21- Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait olanlar (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[18] kamulaştırma veya satınalma yolu ile sağlanır.

Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümlere göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muhatap olur.

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Yurtların üniversitelere devri

Madde 22- Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur.

Hükümet denetimi

Madde 37- Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca denetlenebilir.

Kamusal bina ve arsaların devri (değişik madde başlığı: 02.07.2018/703 s. KHK)[19]

Madde 40- Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[20] Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[21] Gençlik ve Spor Bakanlığının istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden (değişik ibare: 02.07.2018/703 s. KHK)[22] Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine devredilir.

Kurumun malları ve paraları

Madde 41- Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır.

Mevcut yurt ve aşevleri

Geçici Madde 1- 5375 sayılı Kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.

İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.

[1] Mülga ibare: “Kurum tarafından”

[2] Mülga ibare: “Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle”

[3] Mülga ibare: “Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.”

[4] Mülga ibare: “Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum mali yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın bitimine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf edilemez.”

[5] Mülga ibare: “Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilir.”

[6] Mülga ibare: “Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için gerekli personel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.”

[7] Burada yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli” ibaresi “Gerekli” şeklinde değiştirilmiştir.

[8] Burada yer alan “mülkiyeti kendisine, Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

[9] Burada yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

[10] Burada yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

[11] Burada yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

[12] Burada yer alan “Kurumca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[13] Burada yer alan “Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

[14] Burada yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

[15] Burada yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

[16] Burada yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

[17] Burada yer alan “Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

[18] Burada yer alan “Kurumca” ibaresi “kamulaştırma veya” şeklinde değiştirilmiştir.

[19] Burada yer alan “Kuruma kamusal” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[20] Burada yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

[21] Burada yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

[22] Burada yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın