130 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Millî Emlâk Kadrolarına Atama)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :  MİLE-1  Ş. Md. 3150 0/86/8329              ANKARA

KONU : Millî emlâk kadrolarına atama.                   6/3/1986        

SIRA NO: 130

…………………………  Valiliğine

İlgi : 9/12/1983 gün ve 122 sıra sayılı genelgemiz.

Bakanlığımız Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında bulunan  millî emlâk servis şefliği, millî emlâk memurluğu ve  millî emlâk daktiloluğu kadrolarına yeterli nitelikte eleman atanması ve bu kadroların dolu – boş durumunun düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlamak amacıyla 9/12/1983 gün ve 122 sıra sayılı genelge  yayımlanmıştır.

Anılan genelgenin iki yılı aşan uygulaması esnasında valiliklerce (Defterdarlık) bu genelge ile belirlenen esaslar çerçevesinden atama yapmaya özen gösterildiği gözlenmiştir.

Ancak, yazışmalarla geçen zaman kaybını önlemek amacıyla bu defa ilgi Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bundan böyle bahse konu atamalardan önce Bakanlığımızdan (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) izin alınmadan ve aşağıda belirtilen ilkeler gözönünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

1- Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da sözü edilen kadrolara sicili olumsuz olanlarla haklarında yapılan inceleme ve tahkikatlar sonucunda suçlu bulunanlar, özel yazı veya raporlarla pasif görevlerde çalıştırılması önerilenler ve tahsil bakımından lise ve dengi okul seviyesi altında olan elemanlar naklen millî emlâk kadrolarına atanmayacakdır.

2- Millî emlâk işlemlerinin özelliği gereği çalışmaların büyük bir kısmının büro dışında arazide yapılması gerektiğinden ve arazide yapılan çalışmalarda da bayan memurlardan yeterince yararlanmak mümkün olmadığından, bu kadrolara yapılacak açıktan veya nakten atamalarda erkek elamanlara ağırlık verilecektir.

3- Millî emlâk mevzuatının genişliği, bu konuda yetişme süresinin uzunluğu ve kadro azlığı gözönünde bulundurularak on yıldan fazla başka daire ve birimlerde Devlet memurluğu yapanların naklen millî emlâk kadrolarına ataması yoluna gidilmeyecektir.

4- Millî emlâk servis şefliği, memurluğu ve daktiloluğu kadrolarında emeklilik, naklen atanma v.b. nedenlerle meydana gelecek değişikliklerin Bakanlığımızca düzenli bir şekilde takip edilebilmesi için de, iliniz merkezi ve ilçelerindeki kadroların dolu-boş durumunu gösterir cetvellerin (Adı, soyadı, tahsili, kadro derecesi, unvanı, terfii tarihi itibariyle) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 10 uncu günü akşamına kadar Bakanlığımızda (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) bulunacak şekilde gönderilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN  ADINA

Ertuğrul  KUMCUOĞLU

Müsteşar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın