155 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi için gönderilecek bilgi ve belgeler)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 9. Şb. 3363 – 0/89 – 36808         4 Kasım 1989

Konu: Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi için gönderilecek bilgi ve belgeler.

Sıra No : 155

…………………………………… VALİLİĞİNE

(20.08.2003 tarih ve 267 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)

178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri istihsal yerlerinin kiraya verilmesi işlemlerini yapmak görev ve yetkisi Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Diğer taraftan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (h) bendinde, Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenen yerlerdeki su ürünleri istihsal hakkının; ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde, o yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere istihsal bölgesinde ikamet eden, münasıran su ürünü istihsal ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif birliği, kooparetif veya köy birliklerine pazarlıkla kiraya verilmesi hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 65 nci maddesi ile de dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında beş yıla kadar sözleşme yapmaya idareler yetkili kılınmıştır.

Aynı madde hükmüne göre, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri onbeş yıla kadar kiraya verilebilir. Ayrıca, bu madde kapsamına giren kira işleminde, kira bedeli, her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tesbit edilir.

Yukarıda bahsedilen hükümler uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünü istihsal yerlerinin, kiraya verilmesi işlemlerinin, Bakanlığımızca süratli bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılarak, ülkemizdeki su ürünü üretiminin artırılması, yeni istihdam alanları yaratılması ve Hazineye azamî miktarda gelir sağlanması amacıyla, su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili taleplerin, bu yerler hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte en kısa sürede, Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle,

A) İlk defa kiralanması talep edilen su ürünü istihsal yerinin;

1. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olup olmadığının,

2. 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı Kanun uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü emrine geçip geçmediğinin,

3. Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığının, tahsisli ise tahsisin yapıldığı yazımızın tarih ve sayısı ile tahsis amacının ve halen ne şekilde kullanıldığının,

4. Bakanlığımız veya başka kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri için lüzumlu olup olmadığının ve herhangi bir tahsis taleplerinin olup olmadığının,

5. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olup olmadığının ve bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun uyarınca herhangi bir plan kararı getirilip getirilmediğinin, imar planı var ise ayrıldığı amaç ve imar durumunun ve onanlı imar planının bir örneğinin gönderilmesi, imar planı bulunmayan yerlerde ise toprak etüd raporunun ve 6831 sayılı Orman Kanunun kapsamına girip girmediğinin,

6. 2863, 189, 2924, 2634, 775 ve 7269 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığının,

7. Üzerinde herhangi bir yapı (bina, tesis, ağaç vb.) bulunup bulunmadığının, var ise mülkiyetinin kime ait olduğunun,

8. Bu konuda daha önce Bakanlığımızla yazışma yapılmış ise, yazımız tarih ve sayısının,

9. Kiralama talebi hakkında valiliğiniz görüşünün,

bildirilmesi;

B) Kiraya verilecek su ürünü istihsal yerinin;

1. Hazinenin özel mülkiyetinde ise, en son durumuna göre, çıkarılan tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının birer örneğinin; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise, tapulama ve kadastro mevzuatına göre, tahdit ve tesbiti yapılmış ise çapının, aksi halde bulunduğu yeri gösterir ölçekli planının,

2. Hangi amaçta kullanılmak üzere kiralanmak istenildiğinin ve talep ile ilgili dilekçe veya yazının bir örneğinin,

gönderilmesi,

C) Kira süresi sona eren su ürünü istihsal yerlerinde, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde değişiklik var ise bu durumun belirtilmesi suretiyle talepte bulunulması,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin ilçe teşkilatlarına da bildirilmesini rica ederim.

BAKAN ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM :

Gereği İçin:

1. Valiliklere,

2. Kaymakamlıklara.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın