198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0    M EG.0.15/3100-585/42232                                                          06.10.1994

KONU: Tarım arazilerinin kiraya verilmesi

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:198)

Bu Tebliğ, 2220.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesinde, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılacaktır.

1- KAPSAM  VE   TANIMLAR

1.1. Kapsam:

Yürürlükteki kanunlara göre yönetim ve tasarrufu Maliye Bakanlığına ait tarım arazilerinin topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi, bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür. Yönetim ve tasarrufu başka kamu kuruluşlarına ait tarım arazileri, ilgili kuruluşlarca özel mevzuatına göre kiraya verili r.

1.2. Tanımlar:

Bu Tebliğin uygulanması açısından; Tebliğde yer alan deyimlerden;

a)  Tarım arazisi; üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle bitki ve hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah suretiyle üretime elverişli hale getirilen araziyi,

b) Sulu arazi, kuru arazi; bitki yetiştirme devresinde lüzumlu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan su açığı, yer üstü veya yer altı su kaynaklarından temin edilen sulama suyu ile karşılanan ve nitelikleri de sulamaya elverişli olan arazi veya arazi kısmına “sulu arazi”, bu anlamda sulanmayan arazi ise “kuru arazi”yi,

c)  Çifçilik; arazi üzerinde geçinme amacı ile bitki veya hayvan yetiştirilmesini veya bunlardan ürün elde edilmesini, değerlendirilmesini,

d) Çiftçi; çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen katarak doğrudan doğruya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden sağlayanları,

e) Topraksız çiftçi; hiç toprağı olmayan çiftçiyi,

f)   Yeterli toprağı olmayan çiftçi; bu Tebliğe göre belirlenen bir aileye kiraya verilecek arazi normları altında arazisi olan çiftçiyi,

g) Kiracı; başkasının toprağını nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî belli bir bedel karşılığında işleyenleri,

h) Ortakçı; başkasının toprağını, o topraktan elde edilecek ürünün belli bir payı karşılığında işleyenleri,

i)   Tarım işçisi; çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî ücret karşılığında çalışanları,

j)   Aile; karı-koca, varsa reşit olmayan füru’u ile reşit olup evli olmayan ve ailesi başkanı ile birlite oturan füru’u,

k) Aile başkanı; aileden kocayı, yoksa karıyı; reşit olup da yalnız yaşayan ve evli olmayan füru’u ifade eder.

2-KİRALAMA  İŞLEMLERİ 

2.1. Kiracılarda  Aranacak  Şartlar:

Arazi kiraya verileceklerde, aşağıdaki şartlar aranır.

a)  Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak,

b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c)  Çiftçi  olmak,

d) Aile başkanı olmak,

e) En az üç  yıldan beri sürekli olarak o köyde ya da beldede ikamet etmek (Ancak, 2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlarda üç yıllık oturma şartı aranmaz),

f)   Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

2.2. Kiraya Vermede Öncelik Sırası:

Kiralama talebinde bulunanlar, kiraya verilecek arazi miktarından çok ise, kiracıların seçiminde aşağıdaki öncelik sırası göz önünde bulundurulur.

a)  2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleştirmeye tabi tutulup çeşitli sebeplerle topraklandırılamayanlar.

b) Kendisinin veya ailesi üyelerinin hiç toprağı olmayanlar.

c)  Yeterli toprağı olmayanlar.

d) Topraksız veya yeterli toprağı olmayıp en az üç yıldan beri kiracılık, ortakçılık veya tarım işçiliği yapanlar.

2.3. Aynı Grup İçinde Olanlar Arasında Öncelik Sırası:

Bu Tebliğin 2.2 nci bölümünde belirtilen gruplardan, aynı grup içinde olanlar arasında öncelik sırası aşağıdaki şekilde yapılır.

a)  Evli ve çocuğu çok olanlar.

b) Evli olup çocuğu olmayanlar.

c)  Evli olmayanlar.

2.4. Kiralamanın İlan Edilmesi:

Kiralama işleminin yapılacağı ilgili mahalle veya köy halkına duyurularak ilan edilir. Ayrıca hazırlanan ilan metni, defterdarlık veya malmüdürlüğü ilan tahtasına asılır ve asılı kaldığı süre bir tutanakla tesbit edilir.

Defterdarlık veya malmüdürlüğü, kiraya verilecek tarım arazilerinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarlığına, yazacağı bir yazı (Ek-1) ekinde hazırlanacak ilan metnini (Ek-2), “Arazi Kira İstek Beyannamesi”ni (Ek-3), “İlan Tutanğı”nı (Ek-4) ve “Arazi Kira İstek Beyanmamesinin Çiftçilere Verildiğine ve Alındığına Dair Liste”yi (Ek-5) gönderir. Bu eklerden yeteri kadar gönderilir.

Muhtarlık bu ilanı; cami, okul, köy odası, kahvehane gibi umuma açık yerlere asar ve ayrıca tellal vasıtasıyla halka duyurur.

Muhtarlık, ilanın hangi tarihler arasında yapıldığını bir tutanakla tesbit eder (EK-4).

2.5. Kira Talebinde  Bulunma ve  Bu Taleplerin Değerlendirilmesi:

Arazi kiralamak isteyenler, ilanda belirtilen süre içerisinde, “Arazi Kira İstek Beyannamesi”ni (Ek-3), “Kira İstek Beyannamesinin Çiftçilere Verildiğine ve Alındığına Dair Liste”ye (Ek-5) imza atarak muhtardan almak ve aynı süre içerisinde doldurarak imza karşılığı muhtara vermek zorundadır. Bu süre içerisinde beyanname vermeyenler, kiralama hakkını kaybederler.

Beyannameler doldurulduktan sonra, bizzat aile başkanı tarafından verilebileceği gibi eşi, reşit çocukları veya vekilleri tarafından da verilebilir.

İlan süresi içinde verilmiş beyannamelerdeki imza veya mühürlerin beyanname sahiplerine ait olup olmadığı, beyannamelerde eksiklik bulunup bulunmadığı, gerçeğe aykırı beyan olup olmadığı muhtarlıkça kontrol edilip varsa eksiklikler tamamlattırılarak ilgili yerleri muhtar ve azalar tarafından imzalandıktan sonra, üç gün içinde, bir yazı ekinde listeler ve ilan tutanağı ile birlikte millî emlâk servislerine teslim edilir.

Millî emlâk servislerince, “Arazi Kira İstek Beyannamesi” nin (Ek-3) belediye emlâk vergi daireleri ile ilgili kısmı doldurularak belediyece de alt kısmının doldurulması sağlanır.

Daha sonra, millî emlâk servisince, Beyannamenin “gerçek durum”a ilişkin bölümü doldurulur.

2.6. Kiraya  Verilecek  Arazi  Miktarı:

Bir çiftçiye kiraya verilecek arazi miktarı, kiralamanın yapılacağı köy veya mahalledeki Hazinece kiraya verilebilecek arazi miktarının, o köy veya mahallede kiralamaya hak kazanan çiftçi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ancak bu miktar; çiftçilerin kendileri ve aile üyelerinin sahibi bulunduğu arazi, varsa başkalarından kiraladıkları veya ortakçılıkla işlettikleri tüm arazi ile verilecek Hazine arazisinin birlikte toplamı, bu Genel Tebliğe ekli (Ek-6) “Bir Aileye Verilebilecek Sulu ve Kuru Tarım Arazisi” listesinde yer alan miktarları aşamaz ve bu miktarların 1/4’ünden daha az olamaz.

Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra, il yapılan yerlerde uygulanacak arazi miktarı konusunda, o ilin il olmadan önceki arazi miktarları dikkate alınır.

2.7. Kuru  Arazinin  Devletçe  Sulanabilir  Duruma  Getirilmesi:

Kiraya verilecek arazi ile kiracının işletmekte olduğu arazinin ne miktarının sulu, ne miktarının kuru olduğunu tesbit görevi, Bakanlığımız yerel birimlerine aittir.

Arazi, kira süresi içinde Devletçe sulanır hale getirilirse, o hasat dönemi sonunda, kiralama işlemleri yeniden yapılır. Ancak, eski hak sahipliği devam edenlere kiralamada öncelik tanınır. Daha önce kira sözleşmesi yapılan hak sahipleriyle önceki kira sözleşmesinde kullanılan süre dikkate alınarak kalan süre için de yeni sözleşme yapılır.

Kiracı, bu hüküm gereğince yapılan değişiklikten sonra, yeniden sözleşme yapmak istemediği takdirde, Hazineye olan borçlarının tamamını ödemiş olma şartıyla, hasat dönemi sonunda sözleşmeyi feshedebilir.

2.8. Muhtaç  Çiftçi  Tesbit  Komisyonu  ve  Görevleri:

Muhtaç çiftçi tesbit komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre taşınmaz malı kiraya vermeye yetkili ihale komisyonunun başkan ve üyeleri ile kiraya verilecek taşınmaz malın bulunduğu köy veya mahalle muhtarı ile ihtiyar heyetinden katılacak bir kişi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerel kuruluşundan bir üye olmak üzere 6 kişiden oluşur. İhale komisyonu başkanı, muhtaç çiftçi tesbit komisyonunun da başkanıdır.

Komisyonun görevleri şunlardır:

a)      Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre, kendilerine Hazine arazisi verilebilecek muhtaç çiftçilerin kimler olacağını belirleme (Bu konudaki karar “Arazi Kira İstek Beyannamesi”nin (Ek-3) ilgili bölümüne yazılır);

b)      Bu Tebliğin ilgili bölümleri dikkate alınarak, hak sahibi çiftçilere verilebilecek tarım arazisi miktarını tesbit etmek.

Bu komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar, oy çokluğu ile alınabilir. Oyların eşit olması durumunda, komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilerek işlem yapılır.

2.9. Kira  Bedelinin  Tesbiti:

Kiraya verilecek yerlerdeki sulu ve kuru arazinin bir dönümünün yıllık kira bedelinin ne kadar olacağı konusunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerel kuruluşundan gerekli bilgiler temin edilir. Bu bilgiler, 3 ay içinde temin edildiğinde, bunlar da dikkate alınarak, üç ay içinde temin edilmediği takdirde bu bilgiler beklenmeksizin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre, defterdarlık veya malmüdürlüklerince yıllık kira bedelleri belirlenir.

2.10. Kira Süresi:

Kira sözleşmeleri, 5 yıllık olarak düzenlenir. Ancak arazi üzerinde ekim yapmadan ayrı olarak bağ ve bahçe gibi dikim işleri de yapılmak istenirse, bu süre 10 yıldır. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde, ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tesbit edilir.

2.11. Kira Bedelinin  Ödenmesi ve  Yıllık Kira  Artışları:    

Yıllık kira bedeli, yılı içinde ekilen ürün ve mevsimin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirlenecek tarihlerde tahsil edilir.

Kira bedelleri vadesinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakında Kanunda öngörülen gecikme zammı ile birlikte hüküm almaya gerek kalmaksızın tahsil edilir.

İlk yıl için belirlenen kira bedeli üzerinden 2,3,5,6,8 ve 9 uncu yıllar kira bedelleri, Bakanlığımızca çıkarılan Devlet İhale Genelgeleri ile belirlenen yıllık kira artış oranının bir önceki yıl kira bedeli ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar kadar artırılarak belirlenir; 4,7 ve 10 uncu yıl kira bedelleri ise, rayice göre yeniden tesbit edilir.

2.12. İhale  Usulü:

Bu Genel Tebliğe göre muhtaç çiftçi olduğu tesbit edilen hak sahiplerine, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince pazarlık usulü uygulanır.

3- KİRA SÖZLEŞMELERİ

3.1. Arazi Kira  Ön  Sözleşmesi  Cetveli:

Kiraya verilecek arazinin bulunduğu köy veya mahalleler için, arazi kiraya verilen çiftçilerin ve kiraya verilen arazinin özelliklerini gösteren “Arazi Kira Ön Sözleşmesi  Cetveli “(Ek-7) hazırlanır.

Bu cetvel, muhtaç çiftçi tesbit komisyonunca tasdik edildikten sonra, ilgili köy veya mahallelerde, cami, okul, köy odası, kahvehane gibi yerlerde, köy muhtarlığı tarafından bir hafta süre ile ilan edilir. Bu amaçla, muhtarlığa yeteri kadar Arazi Kira Ön Sözleşmesi Cetveli gönderilir.

İlan yapıldıktan sonra, cetvellerin altındaki ilgili bölüm, muhtarlıkça doldurularak imzalanır ve en kısa zamanda millî emlâk servislerine gönderilir veya elden verilir.

Duyuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde, muhtaç çiftçi tesbit komisyonuna itiraz edilebilir. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırarak itiraz konu şahıs veya şahıslara ilgili Arazi Kira İstek Beyannamesi ile Arazi Kira Ön Sözleşmesi Cetvellerinde gerekli düzeltmeleri yapar.

3.2. Kira  Sözleşmesi  ve  Bu  Sözleşmeye  Konulacak Özel Hükümler:

Kira sözleşmesi olarak 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda belirtilen ve Bakanlığımızca basımı yapılan “Kira Kontratosu” kullanılır.

Sözleşmeyi, Hazine adına il merkezlerinde defterdar, ilçelerde kaymakam imzalar. Sözleşmenin ayrıca notere onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, kiracının sözleşmeyi imzalaması sırasında, mahalle veya köyün muhtarının veya ihtiyar heyetinden birinin bulunması ve imzanın ilgiliye ait olduğuna dair imzalarının alınması yeterlidir.

Sözleşmenin özel şartlar bölümüne, aşağıdaki şartlar ile duruma göre belirlenecek diğer şartlar ilave edilir:

a)  Kiracı, kiraladığı araziyi bizzat işlemekle yükümlü olup başkasına kısmen veya tamamen devredemez veya ortaklığa veremez.

b) Kiracı, ekim ile birlikte bağ ve bahçe gibi dikim işleri de yapabilir.

c)  Arazi üzerinde bina veya diğer sabit tesis yapılamaz, arazi kiraya verilme amacı dışında kullanılamaz.

d) İlk yıl kira bedeli üzerinden; 2,3,5,6,8 ve 9 uncu yıllar kira bedelleri, Bakanlığımızca çıkarılan Devlet İhale Genelgeleri ile belirlenen yıllık kira artış oranının bir önceki yıl kira bedeli ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar kadar artırılarak belirlenir ve tahsil edilir. 4, 7 ve 10 uncu yıl kira bedelleri ise, rayice göre idarece yeniden belirlenir.

e) 1. Kiracının, sözleşme hükümlerine uymadığının tesbit edilmesi,

2. Kiracının, toprağının verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokması veya kiracının ihmali yüzünden topraktan faydalanma imkânının önemli ölçüde azalması,

3. Kiracının, Devlet tarafından yapılacak tarımsal geliştirme çalışmalarını engellemesi veya yeni duruma uymaması,

4. Kiraya verilen kuru tarım arazisinin, Devletçe sulanabilir duruma getirilmesi,

5. Arazinin bir kamu hizmeti için gerekli olması,

6. Arazinin, özel kanunlar nedeniyle Maliye Bakanlığının yönetim ve tasarrufundan çıkması,

7. Arazinin kamu hizmetlerine tahsisi veya satışı,

8. Sözleşme süresi içinde kiracının ölümü üzerine, kendisi ile birlikte çalışan eşinin veya reşit çocuklarının, yazılı uyarıya rağmen altı ay içinde sözleşmenin devamını istememeleri,

9. Kiracının gerçek dışı beyanda bulunduğunun tesbiti,

durumlarında, sözleşme Hazinece, hasat dönemi sonundan geçerli olmak üzere feshedilir ve kiracıya bildirilir.

f)   Kiracının gerçek dışı beyanda bulunduğunun tesbiti ile sözleşme feshedilirse, geçmiş yıllar kira bedelleri %50 fazlası ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı ile birlikte hüküm almaya gerek olmaksızın tahsil edilir.

g) Vadesinde ödenmeyen kira bedelleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı ile birlikte hüküm almaya gerek olmaksızın tahsil edilir.

h) Kiracı, sözleşmenin feshedilmesi halinde idarece bildirilen tarihte, sözleşme süresi sonunda ise belirlenen tarihte araziyi tahliye ederek Hazineye teslimle yükümlüdür. Aksi takdirde kiracı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

i)   Sözleşme idarece feshedilirse, kiracı Hazineden bir hak ve tazminat talep edemez.

j)   Kiracı, hasat dönemi sonundan en az 3 ay önce bir dilekçe ile bildirmek ve bu yıla ait kira bedeli ile varsa eski borçlarını ödeyerek hasat sonunda taşınmaz malı teslim edeceğini taahhüt etmek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.

3.3. Arazi Kiraya Vermede Eski Kiracı ve Kullanıcıların Durumu:

Muhtaç çiftçilere arazi kiraya verilirken, önceki kiracıların veya kullanıcıların tarım yaptıkları yerlerin, bu kimselerin muhtaç çiftçi olduğunun tesbiti halinde kendilerine aynı yerlerin kiraya verilmesi sağlanır.  Aksi  halde,  tahliyeleri  gerçekleştirilir.

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. Genel Hükümlere Göre Kiraya Verme:

İlgili köy veya mahallede bulunan tarım arazisi, muhtaç çiftçilere, bu Genel Tebliğin 2.2. ve 2.3’üncü bölümleri uygulanmakla birlikte kiraya verilebilecek miktarda değilse araziler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesine göre çıkarılan Yönetmelik ve 5.10.1993 tarih ve 186 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği hükümlerine göre kiraya verilir.

4.2. Uygulanacak  Diğer  Hükümler:

Bu Genel Tebliğde yer almayan konular hakkında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bu Kanunun 74 üncü maddesine göre çıkarılan Yönetmelik, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4.3. Mevcut  Sözleşmelerin  Durumu  ve  Başlamış  Kiralama  İşlemleri:

Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce, 106 sayılı Genel Tebliğ hükümlerine göre kiraya verilen arazilere ait kira sözleşmeleri geçerliliğini korur ve anılan Genel Tebliğ hükümlerine göre idare edilir. Diğer taraftan, bu Genel Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış kiralama işlemleri, 106 sayılı Genel Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

4.4. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Uygun Görüşü:

Bu Genel Tebliğ, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü  alınarak  yürürlüğe  konulmuştur.

4.5. Yürürlükten  Kaldırılan  Genel  Tebliğler:

a)      20.06.1980 tarih ve 106 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği,

b)      Bila tarih ve 129 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği,

c) 02.02.1987 tarih ve 135 sayılı Millî  Emlâk Genel Tebliği,

yürürlükten  kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

EKLER  

Ek-1. Muhtarlığa yazı örneği,

Ek-2. İlan metni,

Ek-3. Arazi Kira İstek Beyannamesi,

Ek-4. İlan Tutanağı,

Ek-5. Arazi Kira İstek Beyannamesinin Çiftçilere Verildiğine ve Alındığına Dair Liste,

Ek-6. Bir aileye verilebilecek sulu ve kuru tarım arazisi miktarı,

Ek-7.Arazi Kira Ön Sözleşmesi Cetveli.

                                                                                           İmza       

                        İsmet ATTİLA

Bakan     

DAĞITIM     

Gereği :                      Bilgi :

1. Valiliklere,                1. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına,

2. Kaymakamlıklara.         2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

………………………….

………………………….

EK-1

SAYI   :

KONU :            Tarım arazilerinin kiraya verileceğine dair ilan

…………………………………… KÖYÜ / MAHALLESİ MUHTARLIĞINA

………………………….

Köyünüzde / Mahallenizde mevcut Hazineye ait tarım arazileri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçi ailelerine kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek tarım arazilerini, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçi ailelerinin kiralayabilmeri için, ilişikte gönderilen ilanının (Ek-2) cami, okul, köy odası, kahvehane gibi yerlere asılması, ayrıca tellal vasıtasıyla halka duyurulması ve bu ilanın yapıldığının ilişikte gönderilen “ilan tutanağı” ile (Ek-4) tesbit edilmesi gerekmektedir.

İlanın süresi içinde, istekli çiftçilere, yazımız eki (Ek-5) “Arazi Kira İstek Beyannamesinin Çiftçilere Verildiğine ve Alındığında Dair Liste” ye isimleri yazılıp imzaları alınarak “Arazi Kira İstek Beyannamesi” nin (Ek-3) verilmesi, bu beyannamelerin doldurulmasının sağlanmasından sonra aynı listeye imza attırılarak teslim alınması gerekmektedir.

Teslim alınan bu beyannamelerdeki imza, mühür ve bilgilerin gerçek olup olmadığı kontrol edilerek varsa eksiklikleri tamamlattırıldıktan sonra, beyanname ve listelerdeki bölüm muhtar ve azalar tarafından imza edilip ilandaki beyanname verme süresini izleyen üç gün içinde beyannameler, listeler ve ilan tutanağı, bir yazı ekinde millî emlâk servisine teslim edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

EKLER       :

Ek- 1)…. adet “Arazi Kira İstek Beyannamesi”,

Ek-2) …. adet ilan metni,

Ek-3) …. adet “İlan Tutanağı”,

Ek-4) …. adet “Arazi Kira İstek Beyannamesinin Çiftçilere Verildiğine ve Alındığına Dair Liste”.

EK-2

…… Defterdarlığından / Malmüdürlüğünden:

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ TOPRAKSIZ VEYA YETERLİ TOPRAĞI OLMAYAN ÇİFTÇİLERE KİRAYA VERİLECEKTİR

1.                  ………. köyünde / mahallesinde Hazine adına kayıtlı tarım arazileri, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçi ailelerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) fıkrasına göre kiraya verilecektir.

2.                  Kendisine arazi kiraya verileceklerde, aşağıdaki şartlar aranır:

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)      Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c)      Çiftçi olmak,

d)      Aile başkanı olmak,

e)      En az üç yıldan beri arazinin bulunduğu köyde veya beldede ikamet etmek (Ancak, 2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlarda üç yıllık oturma şartı aranmaz),

f) Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

3.                  Yukarıdaki şartları taşıyan aile başkanlarının “Arazi Kira İstek Beyannamesi”ni muhtarlıktan imza karşılığı alarak gerçeğe uygun olarak doldurup …../……/….. tarihine kadar muhtara imza karşılığı vermeleri gerekmektedir. Bu süre içinde beyanname vermeyenlerin beyannameleri işleme konulmaz ve kendileri bu haktan yararlanamazlar.

4.                  “Arazi Kira İstek Beyannamesi”ndeki bilgilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların kira sözleşmeleri iptal edilir, araziden tahliyeleri sağlanır ve kira sözleşmesindeki geçmiş yıllar kira bedeli % 50 fazlası ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Duyurulur.

EK-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI                                                                         İli:……………………

…………………………..                                                                            İlçesi:………………

Sıra No:……………….                                                                                   Köyü/Mah:……….

 

ARAZİ KİRA İSTEK BEYANNAMESİ

 

Arazi  kiralamak isteyenin
Adı   Doğum Tarihi:  
Soyadı   Köyde Oturma Süresi  
Babanın adı   2510 Sayılı kanuna göre iskan edilip edilmediği  
Medeni durumu   Çiftçi olup olmadığı  
Aile başkanı olup olmadığı   Çiftçilik dışında yaptığı iş (Bakkal, berberi kasap, şoför, terzi, vs.)  
Babası ile oturup oturmadığı   Herhangi bir kuruluştan ücret alıp almadığı, alıyorsa miktarı  
Babası ile oturuyorsa babasının mal varlığı   Tebligat Adresi  
Çocuğu varsa sayısı  

 

Kendisinin veya ailesi fertlerinin sahibi veya zilyedi bulunduğu arazinin

(Oturduğu köy veya mahalleden başka yerde arazisi varsa, onlar da beyan edilecektir.)

Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
      Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Beyan sahibinin veya ailesi fertlerinin varsa kiracılık, ortakçılık suretiyle işlettikleri arazinin
Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
      Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
           

 

 

 

 

 

   

 

Beyan sahibinin veya ailesi fertlerinin varsa Hazineden kiraladığı arazinin
Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
      Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
           

 

 

 

 

 

   
          Bu beyannamedeki bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ederim. Tarih: ……../……./……..

                                                                                                                                 İmza:……………………….

 

         Yukarıdaki bilgilerin heyetimizce bilinebilen gerçeğe uygun olduğunu, altındaki mühür veya imzanın beyan sahibine ait olduğunu tasdik ederiz. …………./……./…….

 

         …………………………Köyü/Mahallesi Muhtarı                  Aza                Aza                 Aza                  Aza

                            (İmza ve Mühür)                                       (İmza)             (İmza)             (İmza)               (imza)

EK-3

BU SAYFA BEYANNAME SAHİBİ TARAFINDAN DOLDURULMAYACAKTIR

 

 

 

……………………..Belediyesi Emlak Vergi Dairesi Müdürlüğüne

                                                                                 …………………………..

 

             Beyan sahibi ve ailesi fertleri adında kayıtlı arazinin cinsi, mevkii, yüzölçümü ve hesap numaralarının aşağıya çıkarılarak bildirilmesi rica olunur.   ……./……../……..

                                                                        Defterdar/Malmüdürü       

 

 

 

 

 

 

Vergide Kayıtlı Olan Arazinin
 

 

Cinsi                                    Mevki………………………………..Yüzölçümü(m2)                               Hesap No             

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..Defterdarlığına/Malmüdürlüğüne

 

                      İstenilen bilgiler yukarıya çıkarılmıştır. Bilgileri rica olunur. …………./………/……….

                                                                  Belediye Emlak Vergi Dairesi Müdürü

 

 

 

 

 

 

                  Milli Emlak teşkilatınca köyde/mahallede ve dairede yapılan inceleme sonucuna göre tesbit edilen gerçek durum:
Tesbit Edilen Toprak Normu: …………………..dönüm a)Kiraya vermede öncelik sırası (1)……………………….

b)Aynı grup içinde olanlar arasında öncelik sırası(2)………………………

c)Arazi kiraya verilmiyor ise sabebi  ………………………………………………………………….

Beyan Sahibinin Arazi Varlığı …………………..dönüm
Kiraya Verilecek Arazi …………………..dönüm
İncelemeyi yapan yetkilinin imzası:…………………..
Muhtaç Çiftçi Tesbit Komisyonunun Vardığı Sonuç
Beyan Sahibi İçin Tesbit Edilen Norm:……………..dönüm

Beyan Sahibinin Arazi Varlığı              :……………..dönüm

Kiraya verilecek arazi                          :                 dönüm

Muhtaç çiftçi ise sırası:……………

Beyan sahibi muhtaç çiftçi değilse sebebi:…………………………………………………………

 

 

………/………./………..

Komisyon Başkanı                   Üye                                Üye                                Üye                             Üye           

 

 

 

 

 

 

(1)   Tebliğin 2.2’nci bölümündeki açıklamaya göre doldurulacaktır.

(2)    Tebliğin 2.3’üncü bölümündeki açıklamaya göre doldurulacaktır. (*)

 

(*) Bu kısımdaki dakilo hataları 31.10.1994 tarihli ve 1994/03 sıra no.lu Genelge ile düzeltilmiştir. Bu düzeltme yukarıdaki metne işlenmiştir.

EK-4

İLAN TUTANAĞI

Köyümüzde / mahallemizde mevcut Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçi ailelerine kiraya verileceğine ilişkin ilan, cami, okul, köy odası, kahvehane gibi yerlere asılarak ve tellal vasıtasıyla …/…./… – …../…./… tarihleri arasında halka duyurulmuştur …./…./…..

 

……………. Köyü/Mahallesi         Aza            Aza            Aza

             Muhtarı

EK-5

ARAZİ İSTEK VE BEYANNAMESİNİN ÇİFTÇİLERE

VERİLDİĞİNE VE ALINDIĞINA DAİR LİSTE

……..Sayfa

 

Beyannameyi Alan Çiftçinin Beyannamenin Muhtar tarafından Teslim Alınması
Sıra No: Adı Soyadı Baba Adı İmzası Veriliş Tarihi Verenin İmzası Muhtarın İmzası
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

……/……/……….

Muhtar                                Aza                            Aza                                 Aza

Not: Bu liste muhtar tarafından doldurulup imzalattırılacaktır. Beyannemeyi süresi içinde vermeyenlerin isimleri karşısına “Beyannameyi vermedi” şeklinde bilgi yazılıp imzalanacaktır.

EK-6

BİR AİLEYE VERİLEBİLECEK SULU VE KURU

TARIM ARAZİSİ MİKTARI

Sulu Arazi   Kuru Arazi                           Sulu Arazi   Kuru Arazi

       İli             (Dönüm)            (Dönüm)                    İli            (Dönüm)            (Dönüm)

1. Adana            56                    189                   39. Kırklareli            81                    208

2. Adıyaman            67                    273                   40. Kırşehir            74                    273

3. Afyon            74                    273                   41. Kocaeli 51                    337

4. Ağrı              106                   337                   42. Konya  89                    337

5. Amasya            61                    208                   43. Kütahya            74                    208

6. Ankara            97                    337                   44. Malatya            97                    337

7. Antalya            67                    229                   45. Manisa 56                    208

8. Artvin            89                    189                   46. K. Maraş  67                    253

9. Aydın            51                    208                   47. Mardin 56                    229

10. Balıkesir            56                    208                   48. Muğla   51                    189

11. Bilecik            74                    208                   49. Muş            97                    337

12. Bingöl            97                    337                   50. Nevşehir            97                    337

13. Bitlis            106                   337                   51. Niğde   106                   337

14. Bolu            106                   337                   52. Ordu    81                    273

15. Burdur            74                    273                   53. Rize            81                    229

16. Bursa            89                    273                   54. Sakarya            51                    156

17. Çanakkale            56                    189                   55. Samsun            81                    229

18. Çankırı            97                    306                   56. Siirt             67                    306

19. Çorum            74                    273                   57. Sinop    74                    229

20. Denizli            97                    337                   58. Sivas    106                   337

21. Diyarbakır            51                    229                   59. Tekirdağ            56                    172

22. Edirne            51                    172                   60. Tokat   81                    273

23. Elazığ            61                    253                   61. Trabzon            81                    172

24. Erzincan            89                    229                   62. Tunceli 89                    337

25. Erzurum            106                   337                   63. Şanlıurfa            42                    208

26. Eskişehir            97                    306                   64. Uşak    81                    273

27. Gaziantep            51                    229                   65. Van                        106                   337

28. Giresun            106                   337                   66. Yozgat 97                    306

29. Gümüşhane            106                   337                   67. Zonguldak            81                    229

30. Hakkâri            106                   337                   68. Aksaray            74                    337

31. Hatay            38                    172                   69. Bayburt            106                   337

32. Isparta            74                    229                   70. Karaman            89                    337

33. İçel             56                    229                   71. Kırıkkale            74                    273

34. İstanbul            51                    172                   72. Batman            51                    208

35. İzmir            38                    172                   73. Şırnak   97                    337

36. Kars            106                   273                   74. Bartın   51                    128

37. Kastamonu            81                    253                   75. Ardahan            106                   306

38. Kayseri            106                   337                   76. Iğdır            51                    208

 

 

EK-7

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

ARAZİ KİRA ÖN SÖZLEŞMESİ CETVELİ İLİ                 :…………………

İLÇESİ………:………………….

KÖYÜ/MAH :…………………..

  KİRACININ KENDİSİNİN VE AİLE ÜYELERİNİN SAHİP VEYA ZİLYEDİ BULUNDUĞU VEYA KİRACILIK, ORTAKCILIKLA İŞLETMEKTE OLDUĞU ARAZİ KİRAYA VERİLEN ARAZİNİN
Sıra No: Beyanname No: Adı Soyadı Baba Adı Adresi Mevki Pafta

(Cilt No)

Ada

(Sahife No)

Parsel

(Sıra No)

Miktarı

(Dönüm)

Mevki Pafta

(Cilt No)

Ada

(Sahife No)

Parsel

(Sıra No)

Miktarı

(Dönüm)

Bir dönümün kira bedeli (TL) Toplam Yıllık

Kira Bedeli (TL)

Kira

Süresi

(yıl)

Kiralayanın imzası
Kuruda Suluda Kuruda Suluda Kuruda Suluda
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 

Bu ön sözleşmelere itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili milli emlak servisine bildirmeleri duyurulur.

 

Cetveli tanzim eden milli emlak servisi yetkilisi                                                                                     Bu sözleşme tarafımızdan tasdik edlmiştir.

(Adı, soyadı, ünvanı, tarih ve imza                                                                                                     MUHTAÇ ÇİFTÇİ TESBİT KOMİSYONU

Komisyon Başkanı                   Üye                  Üye                  Üye                  Üye

…../……./………

Bu Arazi Kira Ön Sözleşmesi Cetveli, okul, cam,, köy odası gibi yerlere asılarak ……/……/199…. – ……/……/199.. tarihleri

Arasında halka duyurulmuştur.  …../…../199..

Muhtar             Aza                  Aza                  Az