199 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsisli taşınmazlarda belediye harcamalarına katılma payları)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0.4/3130-53/47259                                                      08.11.1994

KONU: Belediye harcamalarına katılma payları

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:199)

Bilindiği gibi 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86,87 ve 88 inci maddeleri uyarınca yaptıkları bazı altyapı hizmetleri nedeniyle belediyelere, bu hizmetlerden yararlanan taşınmaz malların sahipleri tarafından yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payı ödenmesi gerekmektedir.

Mülkiyeti Hazineye ait olup da, gördükleri kamu hizmetleri nedeniyle genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlara tahsis olunan taşınmaz mallara ilişkin olarak, tahakkuk eden belediye harcamalarına katılma paylarının, Bakanlığımız tarafından mı, yoksa tahsisli olduğu kamu kurum ve kuruluşu tarafından mı ödenmesi gerektiği konusunda zaman içinde doğan tereddütler yargı mercilerine intikal eden uyuşmazlıklara neden olmuştur. Tereddütleri gidererek uyuşmazlıklara son vermek amacıyla 21.8.1981 tarih ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” in “sahip” deyimini açıklayan 18 inci maddesi, 1.11.1994  tarih ve 22098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Yönetmelikle değiştirilmiştir.

Anılan maddenin bu değişiklik sonucundaki yeni şekli aşağıdaki gibidir:

“Madde 18 – Bu Yönetmelikte geçen sahip deyimi, gayrimenkulün malikini, varsa intifa hakkı sahibini veya tahsisli olduğu kamu kurum ve kuruluşunu, bunlar yoksa gayrimenkulü sahibi gibi kullananları ifade eder.”

Bu nedenle bundan böyle; belediyelerce defterdarlık ve malmüdürlüklerine tebliğ olunan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payları ihbarnamelerinden, Bakanlığımız dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli taşınmaz mallara ait olanların bulunması halinde, tebliğ edilen belediye harcamalarına katılma payının mükellefinin, Maliye Bakanlığı olmadığından bahisle, ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde ilgili belediye nezdinde 213 sayılı V.U.K.nun 122 nci maddesi uyarınca düzeltme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlıkların yargı mercilerine intikal etmesi halinde savunmaların da anılan maddenin yeni şeklinin dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ 

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM   :

Gereği  :

1- Valiliklere,

2- Kaymakamlıklara.