2002-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında tapu işlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3245-7729/22730 * 25.06.2002

Konu:

GENELGE (2002/16 )

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında, 4586 sayılı “Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun” İle 4585 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Petrolün Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Ülkeleri Üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Antlaşma “ gereğince, yapılacak kamulaştırma ve tescil işlemleri nedeniyle Tapu ve Kadastro İdaresince yapılması gereken işlemler, Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan 04.06.2002 tarih ve 130-1855 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Proje kapsamında Hazine adına yapılacak tescil işlemleri ile görevli Kuruluş lehine yapılacak irtifak hakkı tesisi işlemlerinin İdaremizi ilgilendirmesi nedeniyle söz konusu Genelgenin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: B021TKG0100000-074/ ISO [855

Konu: BTC Projesi

TAPU VE KADASTRO … BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- 4585 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Petrolün Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Ülkeleri Üzerinden Bakü Tiflis Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Antlaşma” (Ev Sahibi Hükümet Anlaşması) 10 Eylül 2000 tarih ve 24166 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1127 Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak,

2- 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun 29.06.2000 tarih ve 24094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak,

Yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, Bakü- Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Türkiye kesimi için 4586 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Proje için gerekli arazi temini (kamulaştırma) çalışmalarını yürütecek Kuruluş olarak da görevlendirilmiştir.

Projenin Türkiye kesimi (yaklaşık 1060 km) 6 etaba bölünerek (yaklaşık 176 km), her etabın kamulaştırma haritaları ile dosyalarının hazırlanma işi ihale suretiyle aşağıdaki firmalara verilmiştir.

1. Etap Posof-Sarıkamış : GPS Harita Mühendislik

2. Etap Sarıkamış-Aşkale : Etap İnşaat Mühendislik

3. Etap Aşkale-Refahiye : Sebat Harita Mühendislik

4. Etap Refahiye- Ulaş : Sahara Mühendislik

5. Etap Ulaş-Göksun : Himtaş

6. Etap Göksun Ceyhan : Adım Mühendislik

Anlaşmadaki tanımlamalara göre 130 FAŞ Genel Müdürlüğü, Projenin Anahtar Teslimi Müteahhidi (İlk Kademe Müteahhit), yukarıda adı geçen firmalar işe İkinci Kademe Alt Müteahhidi konumunda bulunmaktadır.

Yapılacak kamulaştırma ve tescil işlemleri nedeniyle, söz konusu Anlaşma ve Kanunun İdaremizi İlgilendiren hükümleri hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 4585 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının 9.3 (iii) maddesi uyarınca, İlk Kademe veya İkinci Kademe Müteahhit niteliğini taşıyan mükellefler, Anlaşmanın “Tanımlar” başlıklı 1 numaralı ekinde yer alan “Vergiler” tanımına giren bütün vergiler açısından İstisnadan yararlanmaktadırlar. Sözü edilen “vergiler” tanımı her türlü vergi, resim ve harçları kapsamaktadır.

Öte yandan, 4586 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrası “Transit petrol boru hatları projesine ait boru hattı ve ilgili tesislerin, petrol sicili ve tapu siciline tescilinden harç alınmaz” hükmündedir.

Buna göre, gerek ilk kademe müteahhidinden ve gerekse ikinci kademe alt müteahhitlerinden gelecek taleplerin, tapu ve kadastro birimlerince karşılanması sırasında; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre alınması gereken harçlar tahsil edilmeyecektir.

B- 4586 Sayılı 8 inci maddesinde kamulaştırma ve tescil işlemleri için, transit petrol boru hattı projesine özgü düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

l- (b) fıkrası hükmü gereğince; BOTAŞ Genel Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri en kısa zamanda ve öncelikle yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle, söz konusu proje ile ilgili olarak Kuruluşlarımıza yapılacak taleplerin öncelikle ve süratle karşılanması gerekmektedir.

2/a- (e) fıkrasının (1) numaralı alt bendindeki hüküm gereğince; transit petrol boru hattı projesine ait boru hattı güzergahına isabet eden ve tapuda tescilli olmayan;

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler,

Tapulama veya kadastro sırasında tespit ve tescil dışı bırakılmış yerler, (Güzergahındaki yollar dahil)

Tahdit görmemiş ormanlar,

Görevli Kuruluşun talebine istinaden,

2/b- (f) fıkrasındaki hükme göre; transit petrol boru hatlı güzergahına isabet eden (özel siciline kayıtlı olsun veya olmasın) 4342 Sayılı Mera Kanununa tabi mera, çayır, yaylak, kışlak gibi yerler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca vasıf değişikliği yapıldıktan sonra görevli Kuruluşun vasıf değişikliğine ilişkin belgeyi de ekleyerek yapacağı talebe istinaden,

Maliye Hazinesi adına tescil edilecektir.

Tescilden sonra, Tapu Sicil Müdürlüğünce; orman yönüyle Orman Bakanlığı, Mera Kanununa tabi yerler yönüyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının mahalli kuruluşlarına bilgi verilecektir.

3- (e) fıkrasının (2) numaralı alt bendindeki hüküm nedeniyle, boru hattı güzergahına isabet eden; Maliye Hazinesi adına önceden tescil edilmiş veya yukarıda 2 nci maddede açıklandığı şekilde tescil edilecek yerlerle, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına tescilli yerler üzerine, görevli Kuruluşun ilgili kuruma vereceği bilgiye dayanılarak, görevli Kuruluş lehine müstakil ve daimi ayni hak dahil irtifak hakkı tesis edilecektir.

Bunun için, Görevli Kuruluşun vereceği bilgi ve belgelerle birlikte talebi yeterli olacaktır. Ancak, (g) fıkrasındaki hükmün gereği olarak orman vasıflı parseller için, ek olarak Orman Bakanlığı ile görevli Kuruluş arasında yapılacak olan “İzin, irtifak hakkı taahhüt senedi” aranacaktır.

4-Hazine adına yapılacak tescillerde, parsellerin ifrazen tescilinde müstakil ve daimi ayni hak dahil irtifak hakkı tesisinde, petrol boru hattı projesi güzergahı, kamulaştırma planına uygun olarak hazırlanacak kadastro müdürlüğünce de “Tescil Bildirimi” düzenlenecektir.

C- 4586 sayılı Kanunun 12 inci maddesi “Bu kanun kapsamındaki hususlarla ilgili olarak milletlerarası anlaşmalarda ver alan konularda; 2644 sayılı Tapu Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu İle diğer kanunların tahdidi ve takyidi hüküm getiren ilgili madddeler uygulanmaz.” hükmünde olduğundan, transit petrol boru hattı projesine ait tescil işlemlerinde, yukarıda belirtilen kanunların tahdidi ve takyidi hükümleri uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve bu proje kapsamındaki Bölge Müdürlüğünüze bağlı birimlere duyurulmasını rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın