2005-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Canlı Hayvan satışları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.24/3302-0                                           12.12.2005/48998

Konu: Canlı Hayvan

GENELGE (Sıra No:  2005/16)

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile değişik 13 üncü maddesinin;

– (c) fıkrası “Devlete intikali gereken taşınır malların … Hazineye mal edinilmesi işlemlerini yürütmek … taşınır malların tasfiyesini sağlamak”

– (i) fıkrası “Genel Bütçeye Dahil Dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 17 nci maddesin (a) fıkrasında belirtilen 3007 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (a) fıkrasında “Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak” Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Ancak;  26/04/2001 tarih ve 24384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4648 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen hayvan ve hayvan maddelerinden Hükümet veteriner hekimi tarafından sağlıklı olduğu tespit edilenler usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur…” hükmü yer aldığından, teslim alınan canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi de mahalli teşkilatımız tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hükümler uyarıca teslim alınan canlı hayvan ve ürünlerinin çabuk bozulma, telef olma tehlikesi, saklanma masrafı ve zorluğu dikkate alınarak bir hafta içinde karar verilip, idareye tebliğ edilmemesi halinde numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda numune alınarak, mümkün olmaması halinde gümrük mevzuatına tabi tutulmadan 2886 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde Defterdarlık/Malmüdürlüklerince satılarak tasfiyelerinin gerçekleştirilmesi, satışı yapılan canlı hayvan ve ürünlerinin satış bedelinin saymanlıkta açılacak emanet hesabına yatırılması,  yargılamanın, tasfiye edilen canlı hayvan ve ürünleri sahibi lehine sonuçlanarak kesinleşmesi halinde satış bedelinin, satış işlemleri sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra hak sahibine ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan A.

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın