2006-05508 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine-Kültür Bakanlığı DÖSİM Protkolü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/ 3361-44040 * 05508 * 13.02.2006

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2006-05508 )                                                                                           

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Kültür ve Turizm Bakanlığına (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsisli ve özellikleri gereği idaresi belli bir uzmanlık isleyen taşınmazlardan döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılanların Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esasları düzenleyen protokol, Bakanlık Makamının 20/01/2006 tarihli 8 sayılı Olurlarıyla uygun görülmüş olup, protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Söz konusu protokolün kapsamına; Bakanlıkları merkez teşkilatı hizmet binaları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri hizmet binaları dışında kalan, Bakanlıklarına tahsisli tüm müze, örenyeri, kültür merkezleri, kütüphaneler içerisinde ver alan sergi, yeme, içme, satış, hizmet, kültürel etkinlik ve dinlenme yerleri ile salon, büfe, çay ocağı, kafeterya ve otoparklar girmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

EK: 1-Protokol Metni

DAĞITIM:

Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

PROTOKOL

Amaç

Madde 1-Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını düzenlemektir.

Taraflar

Madde 2- Protokolün tarafları Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü)

Kapsam

Madde 3-Bu protokol, mülkiyeti Hazineye ait olup Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazları kapsar.

Dayanak

Madde 4-Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 73. ve 74. maddesine istinaden düzenlenmiş olan Devlete ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği ile Tarihi ve  Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 5/c maddesine dayanılarak hazırlanmıştır,

Süre

Madde 5-Bu protokol ile tanınan kiralama yetkisi, 31.12.2007 tarihinde sona erecektir. Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.

Ancak ekli listede belirtilen müze ve ören yerlerinin, gişe, kafeterya, satış mağazası, otopark gibi ünitelerinin, bu yerlerin tarihi ve turistik önemlerine yakışır, ülkenin değerlerini yansıtır bütüncül bir işletme anlayışı ve konsepti ile işletilebilmelerini teminen kira süresi azami 10 yıl olarak düzenlenebilir. Bu sözleşmelerin kira süresi bitimi her halükarda 31.12.2016 tarihini geçemez.

Kiralama

Madde 6-Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tarafından kiraya verilecektir,

Gelirler

Madde 7-Söz konusu yerlerin işletilmesi veya kiraya verilmek üzere işlettirilmesinden elde edilen gelirler, 2252 sayılı Kanunun “Gelir Kaynakları” başlıklı 5/c maddesi hükmü gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsil edilecektir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 8- 10/05/2005 tarihli protokol yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- 9 (doku z) maddeden oluşan bu protokol imza tarihinde yürürlüğe girer.

Atilla KOÇ                            Kemal UNAKITAN

Kültür ve Turizm Bakanı       Maliye Bakanı

EK: liste

SIRA MÜZE / ÖREXYERİ ADI
1 TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
2 AYASOFYA MÜZESİ
3 EFES ÖRENYERİ
4 TROİA ÖRENYERİ
5 GÖREME ÖRENYERİ
6 MEVLANA MÜZESİ
7 BERGAMA ÖRENYERLERİ
8 ASPENDOS ÖRENYERİ
9 KARİYE MÜZESİ
10 PERGE ÖRENYERİ
11 KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ
12 BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ
13 ALANYA KALESİ
14 ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
15 MYRA ÖRENYERİ
16 ST. NICHOLAS ÖRENYERİ
17 PHASELİS ÖRENYERİ
18 DERİNKUYU YER ALTLŞEHRİ
19 AFRODİSİAS MÜZE VE ÖRENYERİ
20 ST. JEAN ANITI
21 SEDİR ADASI
22 EFES MÜZESİ
23 ZELVE ÖRENYERİ
24 SİDE ÖRENYERİ
25 IHLARA VADİSİ
26 ÖZKONAK YER ALTI EHRİ
27 SÜMELA MANASTIRI
28 TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
29 OLYMPOS
30 KARANLIK KİLİSE

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın