2006-22547 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 / 22547 * 02.06.2006

Konu: Yetki devri iptali (YAZININ PDF HALİ: 2006-22547)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)          

İlgi: 03.05.2006 tarihli ve 18303 sayılı genel yazımız.

Hazineye ait taşınmazların satışı hakkındaki ilgi yazımız ile; büyükşehirler dahil İliniz merkez ilçe ile diğer ilçe ve beldelerin belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların ise satış taleplerinin Valiliğinizce (Defterdarlık) incelenerek satışları değerlendirilmek üzere bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi uygun görülmüştü.

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, “Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10’u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükşehir belediyesine % 10 oranında pay verilir. . . …Belediyelere veya köy tüzel kişiliklerine yapılan satış ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenek kaydedilen satış gelirlerinden pay verilmez.” hükmü yer almaktadır.

İlgi genel yazımız ile “büyükşehirler dahil İllerin merkez ilçe ile diğer ilçe ve beldelerin” belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde kalan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışındaki (plansız) yerlerde bulunan Hazineye ait taşınmazlar satış işlemi dışında tutulduğundan, bu tür taşınmazların satış işlemlerinden ilgili belediyelere herhangi bir pay aktarılması söz konusu olmayacaktır.

Bu nedenle, büyükşehirler dahil İllerin merkez ilçe ile diğer ilçe ve beldelerin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve plansız alanda bulunan Hazineye ait imarsız taşınmazların satılarak ekonomiye kazandırılabilmesi için ilgili belediyelerce bu alanların bir an önce imar planlarının yapılması halinde satış işlemleri kısa sürede değerlendirilerek belediyelere satış bedelinden Hazinece pay aktarılması mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve İlinizde bulunan belediye başkanlıklarına bu yönde gerekli duyurularda bulunulması hususunda gereğini rica ederim.

Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın