2006-18303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/18303 * 03.05.2006    

Konu: Yetki devri iptali (YAZININ PDF HALİ: 2006-18303)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazineye ait taşınmazlardan, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal şuurların dört katına kadar olanları satışa çıkarmaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katma kadar onaylamaya defterdar/milli emlak dairesi başkanları, ilçelerde ise (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katma kadar olan taşınmazların ihalelerini onaylamaya kaymakamların yetkili kılınması 276 sıra no.111 Milli Emlak Genel Tebliği ile uygun görülmüştü

Yapılan değerlendirmede;

1-İlinizde bulunan Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması hususunda 276 sıra no.1u Genel Tebliğ ile Valiliğinize (Defterdarlık) devredilen yetkinin Bakanlığımızca kullanılması, Bakanlığımızca satışa çıkarılması uygun görülen taşınmazların satış ihalelerinin onaylanması işlemlerine ise 276 sıra no.lu Genel Tebliğ ile devredilen yetki çerçevesinde devam edilmesi,

2-Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırlan İçerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların ise satış taleplerinin Valiliğinizce (Defterdarlık) incelenerek satışları değerIendirilmek üzere bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi,

3-Bu yazımız tarihi ile bu tarihten önce ihale ilanları yapılanlar ile Bakanlığımızca satış talimatı verilen Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerine devam edilmesi ve ihale onaylarının devredilen yetki kapsamında sonuçlandırılması,

4-Hazineye ait taşınmazların özel Kanun (4070, 4701, 4072 ve 4706 sayılı Kanunlar) göre sahiplerine satış işlemine devam edilmesi,

Uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal Unakıtan

Maliye Bakanı

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın