2006-25904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelere toplu konut amaçlı satış yapılamayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0. 23/3376-0 * 25904 * 22.06.06

KONU:  (YAZININ PDF HALİ: 2006-25904 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinde Belediyeler; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacım karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsalan trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmekle yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, belediyelerin konut ve toplu konut amaçlı olarak ilgili yasaların öngördüğü düzenlemelere istinaden yoğun bir şekilde Hazine taşınmazlarının satın alınması yönünde talepleri Bakanlığımıza intikal etmektedir.

Belediyelerin bu yöndeki yoğun taleplerinin, daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeler neticesinde Valiliğinize (Defterdarlık) verilecek ikinci bir talimata kadar ilgili belediyelerin münhasıran konut ve toplu konut amaçlı talepleri, bu projelerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yürütülebilmesi için durdurulmuştur

Söz konusu belediye taleplerinin Bakanlığımıza iletilmeden reddedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

Yazının Orijinal Metni: 2006-25904

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın