2006-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3251-0                                              17.08.06 * 36426

Konu: 5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller

GENELGE

(2006/12)

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12, 45 ve geçici 12 nci maddeleri gereğince, daha önce genel bütçe kapsamı dışında iken bu Kanun ile genel bütçe kapsamına alınan kamu idarelerine ait taşınmazların tapuda ne şekilde Hazine adına tescil edileceği, 9.4.2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştı.

Söz konusu Tebliğimizde mülkiyetlerindeki taşınmazları Hazine adına tescil edilecek kamu idareleri arasında Orman Genel Müdürlüğü de sayılmış olmakla birlikte, bu Genel Müdürlüğün 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile, bu Kanuna ekli “I SAYILI CETVEL”den çıkarılarak “II SAYILI CETVEL”de gösterilmek suretiyle özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar yönünden Tebliğimizde yer alan düzenlemenin geçerliliği kalmamıştır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun anılan hükümleri gereğince Hazine adına yapılacak tescil işlemleri konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 5.5.2006 tarihli ve 1562 sayılı Genelgelerine ek olarak yayımlanan örneği ekli 3.8.2006 tarihli ve 2719 sayılı Genelgede; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan bütün taşınmazların Hazine adına tescili için bu Genel Müdürlükçe genel muvafakat verildiği belirtilerek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazların Hazine adına tesciline yönelik taleplerde muvafakat yazısı aranmadan tashihen tescil işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, tapuda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazların Hazine adına tesciline yönelik işlemler sırasında DSİ İdaresinden muvafakat yazısı istenilmeyecektir.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelgenin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

EK: Genelge örneği

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın