2007-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP İle İlgili Dikkate Edilecek Bazı Hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

GENELGE (2007/04)

İlgi: a) 81 İl Valiliğine yazılan 13.06.2001 gün ve 21918  sayılı genel yazımız.

b) 2002/12 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi.

c) 2002/15 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi.

d) 2003 /9 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi.

e)  271 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği.

f) 2004/1 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi.

81 il ve tüm ilçelerde yürütülen otomasyon kapsamında taşra teşkilatınca yapılması gereken işlemler ilgide belirtilen genelgelerle duyurulmuş olup, söz konusu çalışmalarla ilgili olarak yapılan incelemelerde tespit edilen sorunların çözümü amacıyla aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1) Taşınmaz işlemleri ile ilgili olarak yapılacak tüm yazışmalar “Taşınmaz No” belirtilerek yapılacaktır.

2) Taşınmazlara ilişkin olarak yapılacak yazışmalarda uygulama programlarında bulunan matbu yazışma formları kullanılacaktır.

3) Taşınmazlara ilişkin olarak yapılacak yazışmalarda MEOP verilerinin güncelliği  ve tüm modüllere ilişkin bilgilerin girilmiş olduğu kontrol edildikten sonra yazılar imzaya sunulacak, bu husus Milli Emlak / Emlak Müdürlüklerinde en az Müdür Yardımcısı, ilçe Milli Emlak Servislerinde en az Milli Emlak Şefi düzeyinde, yazı dosya nüshasına atılacak ayrı bir paraf ile teyit edilecektir.

4) İl ve ilçelerde tüm personele MEOP uygulama programları için (login) kullanıcı adı ve şifreleri, bilgi giriş hakları dikkate alınarak verilmiştir. Her kullanıcı kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile bilgi girişi yapacaktır. İl ve ilçelerde personel değiştiğinde bu şifreler de değiştirilecek, kullanıcılar  şifrelerinin sadece kendileri tarafından bilinip kullanılması konusunda gerekli önlemleri alacaklardır.

5) İl ve ilçelerde sistem sorumlusu olarak belirlenen personelin istenilen düzeyde verimli olabilmesi için yöneticiler tarafından gerekli iş yükü ayarlaması yapılacak ve anılan personelin Bakanlığımızca verilecek talimatlara uygun olarak, istenilen çalışmaları öncelikli olarak yerine getirmesi sağlanacaktır.

6) Dijital fotoğraf makinesi gönderilen iller başta olmak üzere satış, kira gibi işlemlere konu olan taşınmazların fotoğrafları, İl merkezlerindeki sistem sorumluları tarafından ilgili taşınmaz kayıtlarına eklenecektir.

7)  İl teşkilatımızda kurulmuş olan sistem odalarından istenilen verimliliğin alınması ve ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi için bu bölümlere otomasyon projesi kapsamında konulan ürünlerden başka herhangi bir şey konulmayacak, bu odalar amacı dışında kullanılmayacak ve düzenli olarak temizlikleri yapılacaktır.

8) Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe göre, taşınmaz cins kodlamalarında gerekli düzenlemeler Milli Emlak Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu düzenlemelerin sağlıklı yapılabilmesi için taşınmazın fiili durumuna göre Yönetmeliğe uygun cins kodu seçilerek veri girişi yapılacaktır.

9) a) Kadastro tespitlerinde başkaları adına tespit görmüş olup bu tespite Hazinece itiraz edilmiş taşınmazlar,

b) Tapuda başkaları adına tescilli olan ancak Hazinece tapu iptal davası açılmış taşınmazlar,

c) Tapuda başkaları adına tescilli olup, çeşitli nedenlerle Hazineye intikal etmesi gereken taşınmazlar,

d) Mülkiyeti Hazineye intikal etmekle birlikte tapuda henüz Hazine adına tescil edilmemiş taşınmazlar,

İlişikli taşınmazlar olarak kaydedilecek, bunların dışında kalan ve tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz olarak kaydedilecektir. Mevcut kayıtlar buna göre düzeltilecektir.

10) İlgili programlarda zorunlu alan haline getirilen gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarasının, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarasının doğru olarak girilmesi sağlanacaktır.

11) İlgide belirtilen genelgeler ile yukarıda belirtilen hususların uygulanmasından ve veri tabanındaki bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunun izlenmesinden Defterdarlar bizzat sorumlu olacak ve bu hususta gerekli tedbirleri alacaklardır.

12) Bakanlıkla yapılan yazışmalarda yer alan bilgilerle MEOP veri tabanında bulunması gereken bilgilerin örtüşüp örtüşmediği ve bilgilerin tam olarak girilip girilmediği Şube görevleri itibariyle ilgili Şube Müdürleri tarafından kontrol ve takip edilecek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili taşra birimi uyarılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

                                                                             Müsteşar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın