2007-51610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının özelleştirme kapsamındaki idarelerince kullanılması halinde ecrimisil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.15/3122-11187 / 51610* 20.082007

Konu: Ecrimisil (YAZININ PDF HALİ: 2007-51610)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere 4046 Sayılı Yasanın 19. maddesinin B bendinde; “Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme programına alınan ve % 50’den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile -özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri ayni hakların tesisine ilişkin olarak yine aynı yasanın B bendinin (d) paragrafında; “Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil tarihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak çeşitli Valiliklerden alınan yazılarda, söz konusu maddenin 4046 sayılı Yasa kapsamında bulunup %50 den fazlası kamuya ait olan kurumların kullanımındaki Hazine taşınmazları için tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinin tamamına mı yoksa sadece kurumların özelleştirme kapsamına alındığı tarihten sonraki dönemler için tahakkuk ettirilecek ecrimisil bedeline mi uygulanacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilmişti.

Bunun üzerine Bakanlığımızca söz konusu Yasa maddesinin uygulaması hakkında Baş Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün hukuki görüşü sorulmuş olup, Baş Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan 04.04.2007 tarih ve 11944 sayılı yazıda; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince özelleştirme programına alınan ve %50 den fazla kamu payı bulunan kuruluşların kullanımında bulunan Hazine taşınmazları için tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinin (yargı kararı ile kesinleşenler hariç) tamamının terkin edilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle 4046 sayılı Yasanın 19B maddesinin uygulamasının Baş Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün hukuki görüşü doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın