2007-49668 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hisseli Hazine taşınmazlarına yapılan yapıların Hazineye intikali)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.35 3313-12550/49668 * 10.08.2007

Konu: 4706 sayılı Kanunun 4-c maddesine göre satış        (YAZININ PDF HALİ: 2007-49668)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 03.05.2006 tarihli ve 18303 sayılı genel yazımız.

İlgi yazımızla, Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması hususunda 276 sıra no.1u Genel Tebliğ ile Valiliğinize (Defterdarlık) devredilen yetkinin Bakanlığımızca kullanılmasının, Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan taşınmazların ise satış taleplerinin Valiliğinizce (Defterdarlık) incelenerek satışları değerlendirilmek üzere bilgi belgelerin Bakanlığa gönderilmesi, 4 üncü maddesinde Hazineye ait taşınmazların özel Kanunlara (4070, 4071 4072 ve 4706 sayılı Kanunlar) göre hak sahiplerine satış işlemlerine devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Bu yazı kapsamında mülkiyeti paylı olan taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgelerin de satış amacıyla Bakanlığa gönderildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 4706 savdı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde Hisse oranı yüzde kırkı, hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına Hazine hissesinin rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabileceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre, satış işlemlerinin hızlandırılarak Hazine taşınmazlarının daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve bu konudaki yazışmaların azaltılması amacıyla, miktar ve oran olarak 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına giren ve bedel olarak 285 sayılı Genel Tebliğ ile Valiliğinize (Defterdarlık) verilen yetki kapsamında kalan Hazine paylarının (taşınmazın üzerinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasının yürürlüğe girdiği 19.07.2003 tarihinden sonra taşınmazların üzerine inşa edilen her türlü yapı ve tesisin Hazine payına düşen kısmına kıymet takdir edilerek zeminin bedeline eklenmek suretiyle) öncelikle 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre satışının 285 sayılı Genel Tebliğde belirtilen esas ve usuller uyarınca değerlendirilmesini, satışın gerçekleşmemesi halinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere gerekli bilgi belgelerin Bakanlığa gönderilmesini rica ederim.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın