2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.0(3307-0) 37050 22/06.2007

Konu: Sertifika

GENELGE (2007/09)

 

4706 s. Kanunun 6. maddesi yürürlükten kaldırıldığı için bu Genelgenin uygulanabilirliği kalmamıştır.

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde; “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sil alanı ilan edilmiş ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin, Hazineye ait (aşınmazlarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz maliklerinin kabul etmesi halinde Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren bir belge verilir. Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak sureliyle tespit edilir.” hükmü yer almakta olup bahse konu madde ve 285 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 7 nci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Bakanlığımızca, taşınmaz maliklerine, kabul etmeleri halinde bir belge düzenlenmektedir.

Ancak, 285 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan “Sertifika düzenlendikten sonra taşınmazın mülkiyetinin devredilmesi halinde, verilen sertifika iptal edilecek ve yeni malike sertifika düzenlenmeyecektir.” hükmünün, Danıştay 6 ncı Dairesinin 07.03.2007 tarih ve 2006/5357 esas numaralı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, esasa ilişkin karar verilinceye kadar bahsedilen Genel Tebliğin anılan bendine dayanılarak işlem tesis edilmeyecektir.

Ayrıca, bahse konu Kanun hükmü uyarınca belge düzenlenmeden önce, taşınmaz için tespit edilen bedelin, taşınmaz maliklerine bildirilmesi ve itirazlarının olmaması halinde, bedelin kabul edildiğine ve itirazlarının bulunmadığına dair noter tasdikli belge istenilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM:                                                                                                                                          

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı:B.07.0.MEG.0. 8/                                                                             İADELİ TAAHHÜTLÜ

Konu: Sertifika verilmesi

Sayın

İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığının (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) tarihli ve sayılı yazısı.

İli, İlçesi, Mahallesinde / Köyünde bulunan pafta, ada, parsel no.1u ve m2 yüzölçümlü taşınmazın derece sit alanına alındığı ve bahsi geçen taşınmaz/ taşınmazdaki hisseniz için sertifika düzenlenmesi talebinde bulunduğunuz ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda; 4916 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanun ve 285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca anılan taşınmaz için, Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinde ödeme aracı olarak kullanılmak üzere sertifika düzenlenebileceği anlaşılmış olup, düzenlenecek bu sertifika ile Türkiye genelinde satışı yapılacak Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine iştirak etmenize olanak sağlanmıştır.

Kabul etmeniz halinde, bahsi geçen taşınmazınız / taşınmazdaki hisseniz için, 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca tarihi itibariyle takdir edilen toplam .-YTL bedel üzerinden adınıza sertifika düzenlenecektir.

Bu nedenle;

– Söz konusu taşınmaz için belirtilen bedel üzerinden sertifika düzenlenmesini kabul etmeniz halinde “Bakanlığınızın tarih ve sayılı yazısında belirtilen bedel üzerinden adıma sertifika düzenlenmesini kabul ve talep eder, belirlenen bedel üzerinden sertifika düzenlenmesi konusunda herhangi bir itirazımın olmadığını bildiririm. ” ifadesini taşıyacak Noter tasdikli taahhütnamenin 15 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesini,

 Taşınmaz için tespit edilen bedele itiraz etmeniz halinde ise, konunun yeniden incelettirilmesi için, aynı süre içerisinde itiraz gerekçelerinizi ispatlayan bilgi ve ‘belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurmanızı,

Rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın