2007-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının 4706 s. Kanun’un 5. Maddesine Göre Belediyelere Devirde Komisyonun Teşkili)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

sayı: B.07.O.MEG.O.35/3313-12550/32703                       06.06.2007

Konu: 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre komisyon teşekkülü

GENELGE (2007/8)

29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, ilgili belediyelerce devri talep edilen taşınmazlara, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine istinaden çıkartılan, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre kıymet takdir edilerek düzenlenecek kıymet takdir komisyon kararlarının, 285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte gönderilmesi, belediyeler ile düzenlenecek devir protokollerine, taşınmazların rayiç bedelin altında satılamayacağına dair özel hüküm konulması ve belediyelerce tesbit edilen bedelin rayiç bedel olup olmadığı hususunun satışın yapıldığı tarihte Valiliklerce (Defterdarlık) titizlikle takip edilmesinin gerektiği 2006/9 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

İlgili Belediyelerce, 4706 sayılı Kanunun 5.maddesine göre belediyesine bedelsiz devri yapılacak Hazineye ait taşınmazların kıymet takdirlerinin belediyece yapılması gerektiği yolunda görüşler beyan ve ifade edilmekte ve Defterdarlıklarca yapılan takdirlerin yüksek olduğu belirtilmektedir.

Bu konuda yapılan değerlendirme sonucunda;

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup Bakanlıkça tespit edilecek Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlardan, ilgili belediyesine bedelsiz olarak devredilebilecek taşınmazlara 2886 sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca oluşturulacak komisyona, Defterdarlıkça görevlendirilecek iki (2), taşınmazın bulunduğu yer belediyesince görevlendirilecek üç (3) kişinin katılımıyla 5 (beş) kişiden müteşekkil kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmaza kıymet takdir ettirilmesi,

5 kişilik komisyonca oyçokluğu ile alınacak bedel üzerinden (kıymet takdir bedelleri bir yıl süre ile geçerlidir.) belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan, bunların satın almak istememesi halinde ise genel hükümlere göre belediyece satışının yapılması, satılan taşınmazların satış bedellerinin, alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılması uygun görülmüştür.

05.07.2006 tarih ve 28143 sayılı 2006/9 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı İlçeler ile Belediye Başkanlıklarına da iletilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Bakan

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın