2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/71462 * 05.12.2007

Konu: 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği (YAZININ PDF HALİ: 2007-71462)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 17.09.2007 tarihli ve 58321 sayılı yazımız.

Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerine ilişkin olarak 29.08.2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin “Tahmin Edilen Bedelin Tespiti” başlıklı IV. bölümün 1 inci bendinden bahisle satışa esas bedelin hesaplanmasında dikkate alınması gereken hususlara ilgi yazımızda yer verilmişti.

İl Valiliklerinden (Defterdarlık) gönderilen yazı eki komisyon kararlarının, ilgi yazımıza rağmen halen yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğ hükümlerine uygun düzenlenmediği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 313 sıra no.111 Genel Tebliğ ile Hazineye ait taşınmazların bedel tespitinde tarım arazilerinde “gelirlerin kapitalizasyonu” kriteri, ticaret, konut ve sanayi alanlarında ise “karşılaştırma yöntemi” öngörülmüştür.

Bahsi geçen yöntemlerin kullanılmasına engel olabilecek (örneğin, İl Tarım Müdürlüğünün görüşünün alınamaması nedenlerinin, karşılaştırma yönteminin kullanılmasını olanaksız kılacak emsal satışın bulunmaması nedenlerinin) hususların “Satış İşlemine Esas Kıymet Takdir Karar Formunun” Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Diğer Hususlar bölümünde ayrıca belirtilmesi gerektiği ilgi yazımızda da ifade edilmiş olup, yöntemlerin hesaplanmasında kullanılacak verilere ya da emsal satış değerine ulaşılamaması durumunda, ilgili idarelerden alınan yazıların tarih ve sayısına bu bölümde ayrıca yer verilmesi gerekmektedir.

Buna göre taşınmazların satışa esas bedellerinin tespitinde ilgi yazımızda belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle Genel Tebliğde belirtilen yöntemlerin kullanılması konusunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın