2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/ 73659 * 14.12.2007

Konu: 5403 Sayılı Kanun (YAZININ PDF HALİ: 2007-73659)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 03.07.2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun (31/1/2007 tarihli ve 5578 sayılı Kanun ile değişik) 8 inci maddesi hükmü gereğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanan (örneği ilişik) 2007/5 sayılı Genelgede;

“5578 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez hükmü getirildiğinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden bildirilen birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde, 5578 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09/02/2007 tarihinden sonra haricen yapılmış olan hisselerin aynen veya parçalara ayrılmak suretiyle üçüncü kişilere satışı kabul edilmeyecektir ve kadastro tutanağının beyanlar hanesine “5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” şeklinde şerh verilmesi gerekmektedir.

Ancak, birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde, paydaşların veya iştirakçilerin tamamının birlikte katılımıyla hisselerini üçüncü bir kişiye satmaları mümkün olduğundan. 3402 sayılı Kanundaki şartların mevcut olması halinde tespit alıcısı adına yapılacaktır.

09/02/2007 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen harici satışlarda ise, bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. “

İfadesine yer verilmiştir.

Buna göre; gerçek ya da tüzel kişilerle hisseli bulunan tarım arazisi niteliğindeki Hazineye ait taşınmazlarda 5578 sayılı Kanunun uygulanması durumunda ise “bölünemez parsel niteliğinde” olarak belirlenen büyüklükteki taşınmazların üçüncü şahıslara satılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle; 09/02/2007 tarihinden sonra bölünemez büyüklükteki tarım arazisi niteliğinde ve hisseli bulunan Hazine taşınmazlarının satışı işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın