2008-63597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde taksit yapılamayacak miktar, 31.12.2009’a kadar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.38/3361-0/63597 * 05.12.2008

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2008-63597)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde İdarece yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin esas ve usuller 27/07/2007 tarihli ve 26595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi başlıklı 10 uncu maddesi; “Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi ve toplam ecrimisilin en az yüzde yirmi beşinin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ecrimisil, en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Ancak;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, VIII merkezi yönetim bütçe kanununun (I) cetvelinde, “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için tespit edilen bedelin, diğer büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (I) cetvelinde, “diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için tespit edilen bedelin, diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000 ‘i geçen ilçeler” için tespit edilen bedelin %2 ‘sini,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup, köy sınırları içinde ise, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (I) cetvelinde, “diğer ilçeler” için tespit edilen bedelin %1 ‘ini,

Geçmeyen ecrimisil bedellerinin taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

hükmündedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, 31/12/2009 tarihine kadar, anılan Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan %2 oranının 0/00 5 (bindebeş), (b) bendinde yer alan %1 oranının %0 2,5 (bindeikibuçuk) olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın