2008-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hükümet Konaklarının, Hizmet Binalarının ve Kamu Konutlarının Onarımında Ödenek Talepleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.O.10/3149-0.2008/

Konu: Onarım İşlemleri

2011/06 sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

(Sıra No:2008/5)        

Bütçe Kanunlarında onarım amacıyla ayrılmış bulunan ödeneklerin, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve bu konudaki tereddütlerin giderilerek gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1- ÖDENEK TALEBİNDE BULUNULACAK TAŞINMAZLAR

13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK İle değişik 13 üncü maddesi (j) bendinde; Bakanlığımız hizmet binaları İle hükümet konaklarının onarımlarını yapmak Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında sayılmıştır.

Bununla birlikte Kamu Konutları Kanunu, Borçlar Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve Kamu Konutları onarımlarının esaslarını belirleyen Milli Emlak Genel Tebliğleri hükümleri uyarınca, Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının onarımlarına ilişkin ödenek talepleri, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda;

-Hazine mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ile

Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binaların,

-İl ve İlçe hükümet konaklarının,

-Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının,

Onarımlarına ilişkin talepler değerIendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

11- ÖDENEK TALEPLERİNİN KAPSAMI

A- Hükümet Konaklarının Onarımı

I-Hükümet konaklarında bulunan ortak kullanım alanlarındaki elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve benzeri onarım talepleri İle çatı, dış cephe gibi binanın esasına ilişkin onarım talepleri Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2-178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen (13/j) maddesiyle, hükümet konaklarının yalnızca onarım hizmetlerini yürütmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda, hükümet konaklarında hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşların kullanımında olan mahallerde kullanımdan dolayı kırılan veya bozulan kapı ve pencere kollan, kilitleri, tuvaletlerdeki pisuvar, musluk ve bataryaların, rezervuarların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, kırılan camların yerine yenilerinin takılması, elektrik lamba ve prizlerinin satın alınması, tamiri vb İşletme ve bakım hizmetleri kapsamındaki işlerin, arızaların oluştuğu mahalleri kullanan idarelerin bütçelerinden temin edilecek ödeneklerden karşılanması gerekmekte olup, bahsedilen işler için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

B- Bakanlığımız Hizmet Binalarının Onarımı

I-Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli hizmet binalarının, ”03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ” ve “067 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” Ekonomik Kodlarından karşılanması gereken onarımına ilişkin ödenek talepleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

2-Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin onarım taleplerinde, Borçlar Kanunun 258 inci maddesi hükmü dikkate alınacaktır.

3-Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine Genel Bütçeden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas olduğundan, ödenek taleplerinde bu hususa uyulmalıdır.

4-Bütçe Kanunlarıyla ayrılan ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması esas olduğundan, Bakanlığımız diğer birimlerince kullanılan binalara ilişkin onarım talepleri, Bütçelerinde onarım ödenekleri bulunması halinde kendi birimlerine gönderilecektir.

C- Kamu Konutlarının Onarımı

1-Tamam Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli kamu konutu binalarının Borçlar Kanunun 258 inci maddesi ve Kamu Konutlarının onarımı esaslarını belirleyen Milli Emlak Genel Tebliğlerine uygun onarım talepleri, Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2-Aynı ana yapı içinde Hazine dışında özel mülkiyet bulunması halinde, ana yapının ortak yerlerine ilişkin onarımlarında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Yönetim Kurulunca yaptırılması gerekli olduğundan, bu yapılarda yaptırılacak onarımlardan dolayı Bakanlığımız hissesine düşen miktarlara ilişkin talepler, Bakanlığımıza tahsisli bağımsız bölümlerin arsa paylan oranında talep edilecektir.

3-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir ana taşınmaz mal ya da ana yapı üzerinde bulunan ve Bakanlığımızla birlikte bir veya birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli kamu konutu binalarının onarım taleplerinde, Kamu Konutları Yönetmeliğinin değişik 35 inci maddesi hükmü gereğince talepte bulunulacaktır.

111- ÖDENEK TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI

A- Onarılması gerekli binalar, Milli Emlak taşra birimlerince görevlendirilecek memurlarca yerinde gezilip görülmeli, aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmaması için giderilmesi gereken eksiklikler bir bütün olarak belirlenmeli ve bu doğrultuda ayrıntılı mahal listeleri hazırlanmalıdır,

B- Onarım konusu bina için on yıl içinde gönderilen; on yıldan daha uzun süre geçmesi halinde en son gönderilen ödeneğin yılı, tutan ve gönderilen ödenekler İle hangi işlerin yaptırıldığına İlişkin listenin talep yazısına eklenmesi gerekmektedir.

C- Daha önce, gönderilen ödenekle yapımı uygun görülen imalatların yeniden talep edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, önceki ihale 2886 sayılı Kanuna tabi olarak yapılmışsa, bahsedilen Kanunun 87 inci maddesi, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olarak yapılmış İse, 4735 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, daha önce yapılan onarım işinde müteahhit kusuru olup olmadığı tespit edilmelidir.

D- Onarım ihtiyaçları tespit edilirken aşağıdaki açıklamalara uyulmalıdır:

1- Mevzuata aykırı onarımlara İlişkin İmalatlar değerIendirilmeye alınmamalı, Kamu Konutları onarımlarında Genel Müdürlüğümüzce çıkarılan Tebliğlerdeki onanma ilişkin hükümlere dikkat edilmelidir.

2- Kamu Konutlarının onarımına ilişkin taleplerde binanın kaç yıllık olduğu ve onarımı istenilen İşin süreleri düzenleyen Milli Emlak Genel Tebliğine ekli cetvellerdeki sürelere uygun olduğunun liste halinde belirtilmesi, bu sürelere uygun olmayan işler için talepte bulunulmaması,

3-Tasarrufa azami ölçüde riayet edilmeli, özel ve lüks nitelikli İmalatlara yer verilmemelidir.

4-0nanm malzemesinin, binanın İlk veya bir önceki İnşaatında kullanılan malzeme türüne uygunluğu aranmalı ve değişiklikler buna göre yapılmalıdır. 

E- Yapılması istenilen onarımlara İlişkin yaklaşık maliyetin doğru tespit edilebilmesi için, birimimize bağlı teknik eleman olması halinde bu elemanlara, yoksa 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine, ihtiyaçlar tam ve ayrıntılı olarak bildirilmeli ve hazırlanan mahal listeleri gönderilmelidir.

ıv- ÖDENEK TALEPLERİNİN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ

Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ve lojmanların onarım İşleri yukarıda yapılan açıklamalara uygun şekilde yıllık olarak planlanacak ve yürütülecektir.

Bakanlığımıza gönderilecek onarım taleplerinde;

1-Mevsim şartlan ve ihale süreci dikkate alınarak talepte bulunulması,

2-01ağanüstü durumlar dışında bir bina için aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmaması,

3-Her bir bina onarımı için ayrı ayrı talepte bulunulması, birden fazla bina için topluca talepte bulunulmaması,

4- Daha önce ödenek gönderilmiş ya da yazışma yapılmış İse yazışmalara dosya numarasının (3149-. . . .) yazılması,

5-Taşınmaza ait tapu kayıt bilgilerinin (ada, pafta, parsel ve taşınmaz numarası) yazılması,

6- Memur konutlarının açık adreslerinin bildirilmesi, özellikle kamu konutu onarım taleplerinde adreslerde isim değişikliği meydana gelmiş ise, bunun açık olarak ifade edilmesi,

7-634 sayılı Kanuna tabi binaların ortak kullanım alanlarının onarımdan dolayı Hazine hissesi taleplerinde, tahsis belgesine ilave olarak, apartman kat malikleri ve yönetim kurulu kararlarının, Bakanlığımıza düşen Hazine hissesinin tespit edilebilmesi için kat malikleri arsa payını gösterir listenin onaylı örneklerinin gönderilmesi,

8-Uzun süredir boş kalması nedeniyle onarımına ihtiyaç duyulan kamu konutlarına ilişkin taleplerde, kamu konutuna ait son giriş çıkış tutanaklarının onaylı örneklerinin gönderilmesi,

9- Taleplerin MEOP Onarım Programına Bakanlığımızca girişleri yapılacağından programa Defterdarlıklarca giriş yapılmaması,

10-0nanm konusu talep için daha önce ödenek gönderilmesine rağmen yeniden talep edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, daha önce yapılan onarım işinde müteahhit kusuru olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanacak gerekçeli rapor ile tespit tutanaklarının onaylı birer örneklerinin gönderilmesi,

Hususlarına uyularak, talepte bulunulması gerekmektedir,

V-ONARIM AMACIYLA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLERİN KULLANILMASI ve TAHSİS İPTALİ

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen onarım işlerine ait ödenekler tahsis edilmekte, ihalenin yapıldığının bildirilmesini takiben sözleşme tutan ödenek ilgili mali hizmet birimlerine gönderilmektedir.

Onarım amacıyla tahsis edilen ödeneklerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kullanılması esastır.

Bununla birlikte tahsis edilen ödeneklerin aşağıdaki açıklamalara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

1-0nanmın yapılmasının uygun görüldüğü ve ödeneğin tahsis edildiğine dair Bakanlığımız yazısı alınmadan ihale hazırlıklarına başlanılmamalıdır.

2-Bakanlığımızın 178 sayılı KHK’nin (136) maddesindeki görevi nedeniyle, esaslı büyük onarımlar hariç olmak üzere bakım ve onarımların yapımına ilişkin180 sayılı KHK’nin 32 nci maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığından(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınan yetki doğrultusunda; yapım işlerinde, Defterdarlıkta işin ehli veya uzmanı görevli yok ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden o işin ehli veya uzmanı gerekli sayıda teknik eleman, teknik ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, kurulacak ihale komisyonuna üye olarak istenilmelidir.

3-Bakanlığımızca tahsis edilen ödenekler, ihale talimatında belirlenen iş dâhilinde kullanılmalı, tahsis edilen ödenekle başka bir iş yapılmamalıdır.

4- Bakanlığımızca onarımları uygun görülerek ödenek tahsis edilen binalarda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılan deprem tespit çalışması varsa, söz konusu onarımların deprem tespitinden önce yapılmasında sakınca bulunmadığı hususunda amları Bakanlıkla mutabakata varılmalıdır.

5-İşe başlama ve bitiş tarihleri belirlenirken, inşaat mevsimi göz önünde bulundurulmalıdır.

6-Bütçenin yıllık olması prensibi uyarınca Bakanlığımızca ödenek tahsis edilerek ihale talimatı verilen onarım işleri bütçe yılı içerisinde bitirilmelidir.

7- Tahsis edilen ödenek konusu onarım ihalesinin en geç üç ay içinde yapılarak (İhale talimatı tarihinden itibaren) sözleşmenin imzalanması esastır.

Bu süre içinde sözleşmenin imzalanarak ihale tutarının istenilmemesi halinde ödenek tahsisi iptal edilecektir.

İhalenin üç aylık süre içinde yapılamayacağının anlaşılması halinde, gerekçeleri belirtilerek ek süre için Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir.

8- İhale yapılarak sözleşme imzalandıktan sonra EK-I deki formun eksiksiz doldurularak tahsis edilen ödenekten ihale tutarının gönderilmesi istenilmelidir.

9- İhalenin yapılamayacağının anlaşılması halinde gerekçeleri ile birlikte tahsis edilen ödeneğin iptal edilmesi için Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

10-0narım ihaleleri, Bakanlığımızca yetkili kılınan daire tarafından yapılmalı, zorunlu hallerde yetki değişikliği için Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir.

11-0nanm sırasında öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, 4735 sayılı Kanunun24 üncü maddesi uyarınca artışa gidilebilmesi için, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması gerekmektedir. Bu hususa uymayan iş artışları için izin ve ödenek talebinde bulunulmamalıdır.

Hükümet konaklan ile Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ve kamu konutlarının bakım ve onarımlarında açıklanan hususlara uyulmadan talep edilecek ödenek teklifleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

vı- DİĞER HUSUSLAR

Tasarrufa azami ölçüde uyularak ödeneklerin etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla, ihtiyaçların belirlenmesinde konunun titizlikle incelenerek acil ve zorunlu onarımların tespit edilmesi, özel ve lüks imalatlar için talepte bulunulmaması, istenilen ödenek miktarının gerçekçi olmasının belirlenmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

VII-YÜRÜRLÜK

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Onarımlarla ilgili olan 16.02.2007 tarihli ve 7925 sayılı genel yazımız kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve işlemlerin yukarıda açıklanan hususlara göre yapılması ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:-Valiliklere (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın