2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.35/3122-0/19935 *14.04.2003

Konu: Belediyelere bedelsiz devir işlemleri           

GENELGE (Sıra No:8)

Bilindiği üzere; 18.07.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasına yönelik yapılacak işlemler, 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin XIII. Bölümü altında yeniden düzenlenmişti.

4916 sayılı Kanunla 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine son fıkra olarak eklenen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşımazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler. ” hükmü uyarınca, 4916 sayılı Kanunun yayım tatilli olan 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazı üzerinde yapılan her türlü yapının Hazineye kalacağı belirtilmiştir.

4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan her türlü yapının, yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devre konu edilmesi ilgili belediyesince talep edilmektedir.

Talebe konu Hazine taşınmazları üzerinde yer alan birden fazla katlı yapıların, alt katlarının 31.12.2000 tarihinden önce yapılmış olmasına rağmen, 19.07.2003 tarihinden önce veya sonra kat ilavesi/ilave yapı yapılmak suretiyle inşa edilen bölümlerin de bulunduğu tespit edilmektedir.

4706 sayılı Kanunun son fıkrası uyarınca; Hazine taşınmazları üzerinde 19.07.2003 tarihinden sonra yapılan her türlü ilave yapının Hazineye intikal edeceği hususu dikkate alındığında, bu tarihten sonra yapılan her türlü ilave yapının bedellerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle; 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca devre konu edilecek yerlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-Mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli taşınmazların üzerindeki yapının alt katının 31.12.2000 tarihinden önce yapıldığının belgesiyle ispat edilmesi halinde, bu tarihten sonra, 4916 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19.07.2003 tarihinden önce mevcut yapıya ilave olarak kat çıkılmış/ilave yapı yapılmış olan yapıların yer aldığı taşınmazlar da ilgili belediyesine devredilebilecektir.

2-Birden fazla katlı yapılar ile ilave yapı yapılan yerlerde, alt katları 31.12.2000 tarihinden önce yapılmış olmasına rağmen, 4916 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19.07.2003 tarihinden sonra kat ilavesi/ilave yapı şeklinde yapılan yapıların bulunduğu taşınmazlar devre konu edilemeyecektir.

Ancak, 19.07.2003 tarihinden sonra, anayapının üzerine ilave kat/ilave yapı yapılması nedeniyle Hazineye kalması gereken ilave katın/ilave yapının rayiç bedelinin, ilgililerce Hazineye ödenmesinin taahhüt edilmesi halinde, ilave kat/ilave yapının bedelinin arsa bedeline eklenerek Hazine hesabına ödenmesi hususuna devir protokolünde yer verilmesi suretiyle taşınmaz ilgili belediyesine devredilebilecektir.

Bu kapsamda devredilecek taşınmazların üzerinde yer alan ve Hazineye intikal etmesi gereken ilave katların bedelinden, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca pay aktarımı yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçeler ile ilgili belediyelere de duyurulmasını rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın