2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.42/3100-766/24692 * 09.05.2008

Konu: Kıyı yapılarında uygulanacak iş ve işlemler

GENELGE (2008/09)

2010/06 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kıyı ve sahil şeritlerinde doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazilere ilişkin olarak ilgili kuruluşların katılımı ile hazırlanan “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler” ile konuya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 26.04.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Genelgesinin bir örneği 11.05.2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Genelgemiz ekinde 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmişti.

Konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) alınan 17.04.2008 tarihli ve 3243 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve adı geçen Bakanlığın bu yazısının çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de İletilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

EK: Yazı örneği (3 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Sayı: B.09.0.TAU.0.17.00.00-3243

Konu: Kıyı yapılarında uygulanacak iş ve işlemler

Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

İlgi: 26.04.2007 tarih ve 1096/3115 sayılı Genelgemiz.

Bilindiği üzere, ilgi Genelgemizle, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi ve Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımızca kıyı kenar çizgilerinin deniz tarafında gerçekleştirilecek kıyı yapılarını içeren 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin iş ve işlemler, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları esas alınarak düzenlenmiştir,

Ancak, ilave ve revizyon uygulama imar planlarında yürütülmesi gereken iş ve işlemlere ilişkin ilgili Defterdarlıklarda yürütülen ön izne dair iş ve işlemler hakkında bazı tereddütler yaşandığı tespit edilmiştir.

Uygulama imar planlarına ilişkin yapılması gereken iş ve işlemlere dair, ilgi Genelgemizde;

-Yatırımcının. kıyı ve sahil şeridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapacağı yatırıma ilişkin; yatırımın yapılacağı yeri ve mevkiini memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve özelliklerini de belirterek varsa 1/1000 veya 1/5000 ölçekli harita, yoksa 1/25,000 ölçekli harita üzerine işaretleyerek, ilgili valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü); başvurması gerektiği,

-Valiliğin (Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü) yatırım talebinin verini gösteren bilgi ve belgeleri Defterdarlığa bildirmesi ve Defterdarlığa iletilen teklifin, taşınmazla ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iletileceği,

Yatırım yapılacak alana ait ön izin işlemlerinin ilgili mevzuata göre Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tamamlanacağı,

-Ön izin işlemleri tamamlandıktan sonra yatırımcının, kıyı kenar çizgisi onaylanmış 1/1000 ölçekli hâlihazır harita veya kıyı kenar çizgisi işlenmiş mer’i Uygulama İmar Planı üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ve imar planına esas onaylı jeolojik etüt raporları dikkate alınarak, yapılacak kıyı yapısının tüm boyutlarını (kara ve deniz koordinatlarını da belirterek) ve özelliklerini, gösterecek şekilde hazırlanmış uygulama imar planı teklifini, yatırım teklif dosyasında bulunması gereken evraklar ile birlikte valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) başvuracağı,

-Valiliğin (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü); “Yatırımcı ve İlgili Kurumlarca Yapılacak İş ve İşlemler” başlıklı C Maddesinin 3. Bölümünde belirtilen bilgi ve belgelere göre eksiksiz olarak hazırlanan yatırım talebini inceleyerek, 15 gün içinde gerekçeli görüşü ile birlikte yatırım teklif dosyasını Bakanlığımıza göndermesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı tekliflerinde, bir başka ifadeyle onaylı uygulama imar planında, ilave dolgu alanın talep edildiği ya da planın genelinde düzenleme öngören tekliflerde; Bakanlığımızca görüş aşamasında Maliye Bakanlığı’ndan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) da görü alınacak olmasından dolayı ilgi Genelge eki Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlerde ön izne ilişkin Defterdarlıkla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek bulunmamakta olup,

Yapılması istenilen ilave ve revizyon uygulama imar planı tekliflerinde:

-Yatırımcının, kıyı ve sahil şeridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapacağı yatırıma İlişkin; yatırımın yapılacağı yeri ve mevkiini memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve özelliklerini de belirterek, varsa 1/1000 veya 1/5000 ölçekti harita, yoksa 1/25.000 ölçekli harita üzerine işaretleyerek, belediye ve mücavir atan sınırları içerişinde ilgili Belediye bu alanların dışında ise ilgili Valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) başvurması,

Belediye ve mücavir alan içerisinde Belediyeye iletilen teklifin Belediye Başkanlığı görüşü ile birlikte Valiliğe iletilmesi ve teklifin Valilik görüşü ile, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda ise Valiliğe iletilen teklifin Valilik görüşü ile birlikte kiralamaya ilişkin ön izin belgeleri hariç olmak üzere “Yatırımcı ve İlgili Kurumlarca Yapılacak İş ve İşlemler başlıklı C. Maddesinin 3, Bölümünde belirtilen bilgi ve belgelere göre eksiksiz olarak hazırlanan yatırım talebini inceleyerek 15 gün içinde gerekçeli görüşü ite birlikte yatırım teklif dosyasını Bakanlığa göndermesi gerekmektedir.

Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlere ilişkin İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarında takip edilmesi gereken yazımızda bahsi geçen hususlar konusunda iliniz dahilindeki tüm Belediye Başkanlıklarının bilgilendirilmesinin sağlanması ve Valiliğinizce söz konuşu İşlemlerin gerçekleştirilmesinde yazımızda belirtilen hususların dikkate alınması hususunda bilgi alınmasını ve gereğini arz ve rica ederim.

Sabri Özkan ERBAKAN

Bakan a. Müsteşar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın