2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.23/ 3376-0/ 55915 * 31.10.2008

Konu: Satış        (YAZININ PDF HALİ: 2008-55915)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazineye ait taşınmazların üzerinde küçük sanayi sitesi yapmak amacıyla 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca harca esas değer üzerinden satış talebinde bulunan bu amaçla kurulmuş küçük sanayi sitesi kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, taşınmazların “Tapu kütüğüne, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen son fıkra hükmüne istinaden satış amacı dışında kullanılamayacağına dair şerh düşülmesi” şartıyla Bakanlığımızca satışı uygun görülmüş ve diğer işlemlerle birlikte bu hususta da gereğinin yapılması yönünde ilgili Valiliklere (Defterdarlık) talimat verilmiştir.

4706 sayılı Kanunun anılan maddesi kapsamında satışı yapılan Hazine taşınmazlarının satış amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde ise, taşınmazların ferağ işlemleri sırasında tapu kütüğüne konulan söz konusu şerhe istinaden Hazinece geri alınmasına yönelik olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca yapılan araştırma sonucunda, bazı küçük sanayi sitesi kooperatiflerince Hazineden satın alınan taşınmazlara ipotek koydurulmak suretiyle bankalardan kredi kullandığı tespit edilmiştir.

Bu şekilde kredi kullanan Kooperatif ya da Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kredinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi halinde, üzerine ipotek konulan Hazine taşınmazının/taşınmazlarının ilgili Banka tarafından satılması ve buna bağlı olarak da alıcı adına tescil edilmesi yasal olarak mümkündür.

Buna göre, iliniz sınırları içerisinde 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca küçük sanayi sitesi amaçlı olarak harca esas değer üzerinden Bakanlığımızca satışı yapılan ve bankalardan kredi kullanabilmek amacıyla üzerinde ipotek tesis ettirilen Hazine taşınmazlarının, bankalarca kullandırılan kredilerin tamamının veya bir kısmının ilgili kooperatif ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödenmemesi nedeniyle ilgili banka tarafından satışa çıkarılması halinde, söz konusu taşınmaz/taşınmazların rayiç bedelinin Hazinece satışı yapılan ilgili kooperatif veya kamu kurum ve kuruluşundan rızaen tahsilinin sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 61 ve müteakip maddeleri gereğince sebepsiz zenginleşme davası açılarak tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın