2008-53904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Küçük Sanayi Sitesi Olarak Kullanılmak Üzere Satılan Taşınmazların Tapu Kütüklerine Konacak Şerhler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.23/ 3376-0/53904 *17.10.2008

Konu: Satış         (YAZININ PDF HALİ: 2008-53904)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazineye ait taşınmazların üzerinde küçük sanayi sitesi yapmak amacıyla 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca harca esas değer üzerinden satış talebinde bulunan bu amaçla kurulmuş küçük sanayi sitesi kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, taşınmazların “Tapu kütüğüne, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen son fıkra hükmüne istinaden satış amacı dışında kullanılamayacağına dair şerh düşülmesi ve küçük sanayi sitesinin bizatihi ilgili kooperatif veya kamu kurum ve kuruluşunca yapılacağı yönünde yetkili organlarınca satış işleminden önce gerekli taahhütte bulunulması ve bu taahhüt ile 313 sıra no.111 Genel Tebliğde belirtilen hususların tapunun beyanlar hanesine de işlenmesi” şartıyla Bakanlığımızca satışı uygun görülmekte ve diğer işlemlerle birlikte bu hususta da gereğinin yapılması yönünde ilgili Valiliklere (Defterdarlık) talimat verilmektedir.

Bilindiği üzere; 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uygulanması ile ilgili 2.2-Tapu Kaydına Şerhler ve Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususlar başlıklı bölümünde;

(l) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen ve bu kapsamda satışı yapılan Hazine taşınmazlarının ferağ işlemleri sırasında tapu kütüğüne, bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair şerh konulması,

 taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca projesine uygun olarak faaliyeti yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmış olup, ipotek tesis edilemez ve teminat olarak gösterilemez…” hususunun da tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi, şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bakanlığımızca yapılan araştırma sonucunda ise, bazı Valiliklerce (Defterdarlık) bahse konu taşınmazların tapu kütüğüne sadece “taşınmazın satış amacı dışında kullanılamayacağına” dair şerh verilmek suretiyle satış işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Buna göre; üzerinde küçük sanayi sitesi yapılmak amacıyla 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre Bakanlığımızca satışı uygun görülen taşınmazların, tapu kütüğüne yukarıda 1 ve 2 nci maddede belirtilen hususların şerh düşülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın