2009-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.19/3224-1293/12346*13.03.2009

Konu: Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi.

GENELGE (Sıra No: 2009/2)

İlgi: a) 26.11.2008 tarihli, 39/3303-28886/61335 sayılı ve 2008/13 sıra no.lu Genelge;

b)12.2008 tarihli, 19/3224-1293/63756 sayılı ve 2008/14 sıra no.lu Genelge.

03.7.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle yeniden düzenlenmiş, 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36’ncı maddesinin uygulanmasına yönelik “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik” 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından çıkarılmış, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36’ncı maddelerinin uygulaması hakkındaki 17.7.2008 tarih ve 2008/12 (1662) sıra no.1u Genelge örneği, ilgi (a) Genelgemiz, anılan Kanunun 36’ncı maddesinin uygulaması hakkındaki 20.11.2008 tarih ve 2008/18 (1668) sıra no.1u Genelge örneği ise, ilgi (b) Genelgemiz ekinde gönderilmişti.

Bu defa, konuya ilişkin olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından çıkarılmış örneği ilişik 02.12.2008 tarih ve 2008/21 (1671) sıra no.1u Genelgeyle, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinmesi ile ilgili hususlar yeniden belirlenmiş olup, ilgi (b) Genelgemiz ekinde örneği gönderilmiş olan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 20.11.2008 tarih ve 2008/18 (1668) sıra no.1u Genelgesinin, bu Genelgeye uymayan diğer hükümleri kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile, bu Genelge ve ekinin birer örneklerinin, Millî Emlak Servisi bulunan Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

EKLER:

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 02.12.2008 tarih ve 2008/21 (1671) sıra no.1u Genelgesi örneği (1 sayfa).

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.ı.TKG.O.16.OO.O.l/350-353.100/ 2547 ol //2/2008

Konu: Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve Sınırlı ayni hak edinimi.

GENELGE: 1671 (2008/21)          

İlgi:   20.11.2008 gün ve 2008/18 sayılı genelge.

İlgi genelge ile 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3/d maddesindeki hüküm ile ilgili olarak ihdas edilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 36ncı maddesinin uygulanmasına yönelik “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik”in 9uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin hususlar belirlenmiş idi.

Ancak, anılan Kanun kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ipotek tesisine ilişkin taleplerinde tapu sicil müdürlüklerince farklı uygulamaların yapıldığı Genel Müdürlüğümüze intikal eden sızlanmalardan anlaşılmış olup, uygulama birliğinin sağlanması bakımından konu hakkında yeniden yapılan değerlendirme sonucunda,

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Ticaret Şirketlerinin (Bankalar, Finans Kurumları ve diğer şirketler) merkezlerinin bulunduğu Valilikten anılan kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 9uncu maddesi uyarınca alacakları belgenin ibrazı halinde ipotek tesisi taleplerinin sonuçlandırılması gerekecektir.

Buna göre 4875 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin merkezlerinin bulunduğu Valilikten alacakları bu belgenin her bir müdürlük için bir kereye mahsus olmak üzere (ilgili Valilikten, herhangi bir Tapu Sicil Müdürlüğünden veya Noterlerden alacakları tasdikli örneklerinin) ilgili tapu sicil müdürlüğüne verilmesi ve tapu sicil müdürlüklerince de söz konusu belgenin bu hususa ilişkin açılacak bir dosyada saklanması suretiyle sonraki başvurular için yeniden belge istenilmeksizin ipotek işlemlerinin sonuçlandırılması,

Ayrıca, 4875 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin ipotek dışındaki taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak edinimlerinde her başvuru için söz konusu belgeyi taşınmaz malın bulunduğu Valilikten alması,

İpotek için 2644 sayılı Tapu Kanununun 2nci maddesi gereğince alınarak ibraz edilen yetki belgelerinde şirketin 4875 sayılı Kanuna tabi oldukları yönünde bir belirtme olmaması halinde herhangi bir beyan alınmaksızın başvuruların karşılanması, diğer sınırlı ayni hak tesisinde ise resmi senedin uygun bir yerine “sınırlı ayni hakkı edinen şirketin 4875 sayılı yasaya tabi olmadığı, aksi halde bunun hukuksal sonuçlarını kabul ettikleri” yolunda beyanlarım almak suretiyle başvuruların karşılanması gerekmektedir.

İlgi genelgenin bu genelgeye uymayan diğer hükümleri kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve genelge doğrultusunda işlemlere yön verilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK

Bakan

DAĞITIM

Gereği: Valilikler Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri (Tapu Sicil Müdürlükleri)

Bilgi: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın