2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.03.00.00/3307-17576/019283 * 16.04.2009

Konu: Yetki devri       (YAZININ PDF HALİ: 2009-19283)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Dağıtımlı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) ve 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 1/5/2007 tarihli ve 24800, 24801, 24802 ve 24803 sayılı yazılarımız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte genel bütçe kapsamına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan işlemlerin önemli bir kısmını, yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması işlemlerinin oluşturması, bu taşınmazlar hakkında tapuda yapılacak işlemlerde yetkinin Bakanlığımız mahalli birimlerine ait olması ve bunun da işlemlerin uzamasına yol açması nedenleriyle, karşılaşılan bu sorunların bu Genel Müdürlüklerce çeşitli tarihlerde yazılı ya da şifahi olarak Bakanlığımıza aktarılarak, Genel Müdürlüklerinin faaliyet alanı ile ilgili çeşitli hususlarda Bakanlığımızdan yetki devri talebinde bulunulması üzerine, Bakanlığımız Makamının 3/4/2007 tarihli ve B.07.O.MEG.O.9/3264-5482/530 sayılı Olurları ile;

1) Daha önce bu Genel Müdürlüklerin mülkiyetinde olup da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince tapuda Hazine adına tescili gereken taşınmazların tapuya tescili,

2)Yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğünce yol, köprü vb., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ise baraj, gölet vb. yapılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazlar ile bu Genel Müdürlüklerin görev ve hizmetlerinin ifası için gerekli olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tapuya tescili,

3)Tapuda Hazine adına tescil edilen bu taşınmazlardan yol, köprü, baraj, gölet vb. olarak tapu sicilinden terkini gerekenlerin terkin işleminden sonra kullanma amaç ve şekli değişerek, bu taşınmazların üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesinde ifade edildiği şekliyle “tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması” söz konusu olduğunda, bu taşınmazların yeniden tapuda Hazine adına tescil edilmelerinde sorun yaşanmaması bakımından, terkin işlemi sırasında avrıca, terkine konu taşınmazların kapatılan kaydının kütük sayfasının beyanlar hanesine; “Bu taşınmaz … olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulması kaydıyla terkini,

4) Gereken hallerde tapuda Hazine adına tescil ve terkin işlemlerinin aynı anda ve tek işlemle yapılması,

5) Yukarıda belirtilen işlemlerle sınırlı kalmak kaydı ile bu İdarelere, tapuda Hazine adına yapılacak tescil işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerden tapuda ferağ alınması,

Konularında Bakanlığımıza ait olan yetkilerin bu Genel Müdürlüklere devrinin uygun görüldüğü ilgi yazılarımızla bildirilerek gereğinin yapılması istenilmiştir.

Bu defa, konu hakkında Ulaştırma Bakanlığından (Karayolları Genel Müdürlüğü) alınan 18/11/2008 tarihli ve 8644 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

-Bakanlığımız Makamının yukarıda belirtilen Oluruna ve bu Olur doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması için yazılan ilgi yazılarımıza rağmen, özelleştirme kapsamındaki otoyolların üzerinde bulunduğu Hazineye ait taşınmazların tapu sicilinden terkin işlemlerinin hangi İdarece yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü, bu sebeple, belirtilen taşınmazların tapu sicilinden terkin işlemlerinin ve buna bağlı olarak özelleştirme uygulamalarının geciktiği,

-Özelleştirme kapsamındaki otoyolların kamulaştırma sınırları içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının tapu sicilinden terkinleri hususunda meydana gelen tereddüdün bir kısmının, Bakanlığımız Makamının bahse konu Onayında; terkin edilecek taşınmazlar içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan kamulaştırma işlemleri ile 5018 sayılı Kanun gereğince Hazine adına resen yapılan tescil işlemlerinden bağımsız olarak, evveliyatı itibariyle Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların zikredilmemiş olmasından ve dolayısıyla, bu nitelikteki taşınmazların tapu sicilinden terkinleri için Bakanlığımızın muvafakatine ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı,

Anlaşılmıştır.

Bunun üzerine konu hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Bakanlığımız Makamının 1/4/2009 tarihli ve B.07.0.MEG.0.03.00.00/3307-17576/358 sayılı Olurları ile; gerek özelleştirme uygulamaları kapsamındaki otoyolların, gerekse karayolu, köprü gibi kamu hizmet mallarının kamulaştırma sınırları içerisinde kalan, evveliyatı ve mevcut durum itibariyle tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazların tapu sicilinden terkinlerinin ivedilikle yapılabilmesi amacıyla, Bakanlığımız Makamının 3/4/2007 tarihli ve B.07.0.MEG.0.9/3264-5482/530 sayılı Olurları ile yapılan yetki devrine ilave olarak; otoyol, karayolu, köprü gibi kamu hizmet mallarına isabet eden Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisli ya da tahsis edilmemiş olan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların (kapatılan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine gerekli şerhin verilmesi kaydı ile) tapu sicilinden terkinleri hususunda Bakanlığımıza ait olan bu yetkilerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devri uygun görülmüştür.

Buna göre;

-Bilgi edinilmesini ve bu yazımız doğrultusunda mahalli teşkilatlarına gerekli talimatın verilmesini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden,

-Bu yazımız doğrultusunda gereğinin yapılarak, merkez ve mahalli teşkilatlarınca yukarıda belirtilen konularda yapılacak kamulaştırma sınırları içerisinde kalan, evveliyatı ve mevcut durum itibariyle tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazların tapu sicilinden terkin işlemlerinin sonucundan, taşınmazın bulunduğu Bakanlığımızın mahalli teşkilatına belgeleriyle birlikte bilgi verilmesinin sağlanmasını Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden,

-Bu yazımızın birer örneğinin İllerine bağlı İlçelere gönderilmesinin sağlanmasını

Valiliklerden (Defterdarlık),

Rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın