2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00/3361-0/042865 *

Konu: Kiralama          (YAZININ PDF HALİ:2009-42865)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

20 Ekim 2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri/D-Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Başlıklı Bölümü;

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 23/07/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunla eklenen Ek 25 inci maddede; …..Hazine adına kayıtlı olup, yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin tamamını ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.. ” denilmektedir.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarına tahsisli olan taşınmazların,

  1. Üzerinde herhangi bir inşaat yapılmaması ve irtifak hakkına konu edilmemesi,
  2. Eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılması,
  3. Elde edilen gelirin tamamının ilgili yükseköğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılması,

şartıyla, bu genel tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça kiraya verilmesinden elde edilen gelirin ilgili yüksek öğretim kurumu bütçesine özel ödenek olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

-Üniversitenin kendi çalışanları ile öğrencileri dışında üçüncü kişilere hizmet veren ünitelerin kiraya verilmesi işlemleri sosyal amaçlı kiralamalar kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu alanların kiraya verilmesinde elde edilen gelirler genel bütçeye kaydedilecektir.”

hükmündedir.

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda; ilgili yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacak hükümler başlıklı bölümünde 2547 sayılı Kanunun Ek 25 inci dair hüküm bulunduğundan bahisle Hazine adına kayıtlı olup, yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki ticari ünitelerin kiraya verilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine özel ödenek olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususundaki görüşümüz istenilmektedir.

31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yükseköğretim Kurumları ile İlgili İşlemler başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci bendinde; “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (d) bendi, 46, 58, ek 25, ek 26 ve ek 27 n maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. (B) işaretli cetvelde gelir kodları itibarıyla tahmin edilen gelirleri aşan öz gelir tahsilâtları karşılığı kadar (A) işaretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yükseköğretim kurumları yetkilidir.

Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacak Hükümler başlıklı 29. maddesinin I/a bendinde; “2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek 27 nci maddelerinin ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin özel gelir ve özel ödenek uygulaması ile devrine ilişkin hükümleri ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası… 2009 yılında uygulanmaz.”

hükmü bulunmaktadır.

Buna göre; Hazine adına kayıtlı olup, yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmazların, üzerinde herhangi bir inşaat yapılaması ve irtifak hakkına konu edilmemesi, eğitim, sağlık ve sosyal amaçla kullanılması, elde edilen gelirin tamamının ilgili yükseköğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılması şartıyla, 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümleri çerçevesinde kiraya verilmesinden elde edilen gelirin ilgili yüksek öğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, konuyla ilgili ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini ve yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerinin takip edilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın