2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310(3361-48535) *023872*       05.07.2010

Konu: Protokol            (YAZININ PDF HALİ: 2010-23872)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Pamukkale Üniversitesinin (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 17/03/2010 tarihli ve 304 – 1029 sayılı yazısında,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 23/07/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunla eklenen Ek 25 inci maddesine göre, Hazine adına kayıtlı olup yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin tamamını ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere bir yandan yükseköğretim kurumlarına gelir, diğer yandan bazı hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ödenek kaydedildiği,

-Üniversitelerin kampus alanının bir kısmının Hazinenin, bir kısmının da üniversiteleri mülkiyetinde olduğu, Hazinenin mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerinde bulunan ve eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiraya verilebilecek yerlerinin sayısının çok olduğu, değişkenlik gösterdiği, yeni hizmet ve okul binaları yapıldıkça bu tür alanların ortaya çıkmasının kiralama işlemlerini çoğalttığı,

-Bu yerlerin kira verilmesinin yetki ve sorumluluğunun Bakanlığımızda olduğu, iş yükünün yoğunluğu ve tim hazine taşınmazların sorumluluğu sebebiyle bu durum kiralama işlemlerinin uzun sürede sonuçlanmasına sebebiyet verdiği,

belirtilerek, 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. Maddesinde yer alan hükme istinaden kampus alanları içerisinde bulunan tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan ve 3. Kişilere kiraya verilebilecek yerlerin Bakanlığımız ile Üniversiteleri arasında protokol yapılmak suretiyle kiralama işlemlerinin Üniversitelerince yapılması hususunda gereğinin yapılması talep edilmiştir.

2577 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 25 maddesinin 1. Fıkrasında “Bu kanunun 55 inci maddesine göre yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin tamamını kuaförü, taksi durağı, ayakkabı tamir yeri, market, ATM ve PTT şubesinin kiralama işlemlerinin eğitim, sosyal ve sağlık amaçlı kiralamalar arasında değerlendirilebileceğinin düşünüldüğü bildirilmiştir.

Üniversitelerin kendi mülklerinin yanı sıra, mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli olup Üniversitelerine tahsisli bulunan ve birlikte tasarruf edilmesi gereken taşınmazların kafeterya, büfe, kantin, çay ocağı, berber, çiçekçi, lokanta, bayan kuaförü, taksi durağı, ayakkabı tamir yeri, market, ATM ve PTT şubesi vb. ticari amaçlı kullanılması mümkün olan bölümlerinin eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi ve işlettirilmesine ilişkin işlemlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 25. Maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. Maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. Maddesi uyarınca düzenlenen protokol çerçevesinde Üniversitesi tarafından yürütülmesi hususu Bakanlık Makamının 30/06/2010 tarihli ve 643 sayılı olurlarıyla uygun görülmüş olup, protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Buna göre; söz konusu taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi ve işlettirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili üniversite tarafından yürütülmesi için talepte bulunan Üniversitelerle ilişikte gönderilen protokolün Valiliklerce (Defterdarlık) düzenlemesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

Ek: 1-Protokol Metni DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

PROTOKOL

Madde 1 – Amaç

Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye veya Hazine ile hisseli olup, …………………………………..Üniversitesine tahsisli taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esas ve usullerinde düzenlemesidir.

Madde 2 – Kapsam

Bu protokol 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 23/07/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunla eklenen Ek 25 inci maddesine göre, mülkiyeti Hazineye ait ve yükseköğretim kurumuna tahsisli taşınmazların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkına konu edilmemek, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak, elde edilen gelirin tamamının ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere yapılan işlemleri kapsar.

Madde 3- Dayanak

Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. Maddesine istinaden düzenlenmiş 19/06/2007 tarihli 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 nci maddesinin 5 inci bendine dayanılarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 25 nci maddesi, yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 4- Taraflar

Protokolün tarafları …………………..Defterdarlığı ile …………………………. Üniversitesi Rektörlüğüdür.

Madde 5- Süre

Bu protokolün süresi 10 (on) yıldır.

Kira süresi içerisinde, bu protokolde belirtilen yükümlülüklerin …………………Üniversitesi tarafından yerine getirildiğinin anlaşılması halinde, bu protokolün aynı süre ve şartlarla uzatılmasına, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.

Madde 6- Kiralama

Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Üniversite tarafından kiraya verilecektir.

Madde 9- Tahliye

Protokol sona erdiğinde herhangi bir tebligata gidilmeden, taşınmaz bir ay içerisinde Valiliğe (Defterdarlık) teslim edilecektir.

Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda Üniversite ve üçüncü kişiler, Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içinde taşınmaz Valiliğe (Defterdarlık) teslim edilecektir. Aksi takdire 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesine göre tahliyesi sağlanacaktır.

Madde 10- Bu protokol hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin, üçüncü kişiler içinde geçerli olacağı hususu sözleşme ve şartnamelerinde belirtilecektir.

Madde 11- Uyuşmazlıkların Halli

Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar 29/6/1938 tarihli 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun’a göre çözümlenecektir.

Madde 12- Uygulanacak Hükümler

Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 13- Yürürlük

Bu protokol Maliye Bakanlığı adına hareket eden ……………..Defterdarı ile ……………Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülecektir.

13 (onüç) maddeden müteşekkil bu protokolün süresi 10 (on) yıl olup, imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.    …………../……………/2010

…………………………………..Defterdarı                                           …………………………………….Rektörü

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın