2010-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Tahsis İşlemlerinde düzenlenmesi gereken form)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MEG.0.06.00.00/3121-0/019775*04.06.2010

Konu: Tahsis işlemleri

GENELGE (2010/2)

Bilindiği üzere, Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisine yönelik işlemlerde tahsis talepleri; 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin “Yerel birimlerce merkez birimlerine gönderilecek bilgi ve belgeler” başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesini takiben değerlendirilmektedir.

Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis taleplerinin değerlendirilmesi öncesinde, tahsisi talep edilen taşınmazların daha rasyonel şekilde değerlendirilmesine esas olmak üzere, kamu hizmet alanlarının gerçek ihtiyaca cevap vermesinin sağlanması ve bu alanlarda zorunluluk arz eden bir kamu hizmeti olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan bilgi ve belgelerin yanı sıra bu taşınmazlara ilişkin olarak Genelge eki form örneğindeki bilgilerin de doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan. a. Genel Müdür

Ek : Form örneği (1 sayfa)

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

TAHSİSİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

1. Tahsis talep eden idare tarafından yürütülecek hizmetin sunumu açısından yeni bir taşınmaz tahsisinde zorunluluk olup olmadığı, zorunluluk var ise buna ilişkin gerekçeler.

Hizmetin sunumu için yeni bir taşınmazın tahsisinde zorunluluk vardır.

Hizmetin sunumu için yeni bir taşınmazın tahsisinde zorunluluk bulunmamaktadır. Mevcut tahsisli taşınmazlar üzerinde bu hizmetin yürütülmesi mümkündür.

2. Tahsisi talep edilen taşınmaz üzerinde yürütülecek olan hizmetin (taşınmaz planlı alanda ise imar planında ayrılmış olduğu amaç da göz önünde bulundurulmak suretiyle) zorunlu olarak bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinin gerekip gerekmediği ve taşınmazın tamamına ihtiyaç duyulup duyulmadığı.

Hizmetin bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinde zorunluluk vardır ve taşınmazın tamamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hizmetin bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinde zorunluluk vardır ve taşınmazın m2 ‘lik kısmına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hizmetin başka bir taşınmaz üzerinde de yürütülmesi mümkündür.

3. Tahsis talep eden idare tarafından yürütülecek olan hizmetin talep edilen taşınmaz üzerinde yürütülmesi zorunlu değilse (taşınmazların ekonomik olarak daha rasyonel şekilde kullanımını sağlamak amacıyla) tahsis edilebilecek başka bir taşınmaz bulunup bulunmadığı, varsa bu taşınmaz veya taşınmazlara ilişkin bilgiler.

Tahsis edilebilecek nitelikte başka taşınmaz veya taşınmazlar mevcuttur.

Tahsis edilebilecek nitelikte başka taşınmaz veya taşınmazlar mevcut değildir.

4. Tahsisi talep edilen taşınmazın plan değişikliği yapılması suretiyle konut, ticaret v.b. alanlara ayrılarak ekonomiye kazandırılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin Valiliğiniz (Defterdarlık) görüşü ve taşınmazın tahmin edilen ekonomik değeri.

5. Tahsisi talep edilen taşınmaza ilişkin olarak satın alma, kiralama ya da irtifak hakkı tesisi talebinde bulunulup bulunulmadığı.

6. Tahsisi talep edilen taşınmaz üzerinde ilgili kamu idaresince;

-İnşaat yapılıp yapılmayacağı,

-İnşaat yapılacak ise;

i. Taşınmazın projesinin olup olmadığı, yatırım programına alınıp alınmadığı,

ii. Projenin taşınmazın yüzölçümü itibariyle ne kadar kısmında uygulanacağı,

iii. Proje kapsamında belirlenen inşaat alanı,

iv. Proje kapsamında işin başlangıç ve bitiş tarihi,

v. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapı içerisindeki oda sayısı ve çalışacak personel sayısı (hizmet binası v.b. talepler için),

vi. Mevcut ve geleceğe yönelik öngörülen personel sayısı ve bilgileri.

7. Taşınmazın tahsis edilmesi dışında daha rasyonel şekilde kullanımına ilişkin olarak varsa Valiliğiniz (Defterdarlık) görüş ve önerileri.

8. Tahsis talep eden idareye mevcut amaç doğrultusunda daha öncesinde Bakanlığımızca herhangi bir taşınmaz tahsisi yapılmış ise bu taşınmazın Hazineye iade edilip edilmeyeceği, taşınmaz iade edilmeyecek ise tahsisli idare tarafından ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi, iade edilmeyecek olan taşınmazın bu genelge kapsamında daha rasyonel kullanımının söz konusu olabileceği düşünülüyorsa bu konuya ve taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Valiliğiniz (Defterdarlık) görüş ve önerilerinin bildirilmesi.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın