2010-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Organik Tarım Kiralama)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.08.00.00/3129-0/026065*21.07.2010

Konu: Organik tarım

GENELGE (Sıra No:2010/05)

Bilindiği üzere, mülkiyeti Hazineye ait ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar çeşitli amaçlarda (sabit tesis yapılmaksızın) kullanılmak üzere Bakanlığımızın 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kiraya verilmekte, 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ise yatırımcılar lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmekte olup, bu amaçla yapılan irtifak hakkı ihalesi sonucunda; taşınmazın yatırıma uygun hale getirilmesi amacıyla tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, bu plana uygun yapılacak tesislerle (sabit tesislerle) ilgili uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için yatırımcılara bedeli karşılığında ön izin verilmektedir.

Özellikle organik tarım yatırımlarında; irtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde sabit tesislerin yapımı gerekmemekte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşleri doğrultusunda imar planlarının yaptırılmasına veya değiştirilmesine gerek olmaksızın, bu taşınmazlar belirtilen amaçta kullanılabilmektedir.

Bu sebeple, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti Hazineye ait ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve tarım il müdürlükleri ile sertifikasyon şirketlerinin uygun gördüğü taşınmazlar üzerinde sabit tesislerin (yapı ruhsatı gerektirmeyen yapı ve tesislerin) yapılmasını gerektirmeyen ve imar planı yapılamayan organik tarım amaçlı irtifak hakkı tesisi taleplerinin; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle karşılanması uygun görülmüştür.

Bilgilerini, gereği ile bu Genelge örneğinin, Milli Emlak Servisi bulunan Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

DAĞITIM: Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın