2010-22232 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bakanlıktan İzin Alınacak Özel Satışlar, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.11.00.00/3303-28886 / 022232 * 22.06.2010

Konu: Satış            (YAZININ PDF HALİ: 2010-22232)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 24.03.2010 tarihli ve 11482 sayılı genel yazımız

24.03.2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 327 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin Satış İşlemleri başlıklı F bölümünün 2886 sayılı Kanunu göre yapılacak satış işlemlerinde yetkiye ilişkin 1 nci bendinde; Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde;

a) Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanları (bu bedeller dahil) satışa çıkarmaya Valilikler (Defterdarlıklar),

b) Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dahil) satış ihalelerini onaylamaya ita amirlerinin,

Yetkili oldukları ilgi yazımızla bildirilmişti.

Yapılan yazışmalarda uygulamada tereddütler olduğu anlaşılan ve aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;

1-189 sayılı Kanun, 4706 sayılı Kanunun Geçici 10 ncu maddesinin (a) ve (b) maddeleri, 1739 sayılı Kanunun 5793 sayılı Kanunla değişik 51 nci maddesi ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesi kapsamında kalan Hazineye ait ve Hazine ile hisseli taşınmazların tahmin edilen bedeline bakılmaksızın satışa çıkarılmadan önce Bakanlığımızdan izin alınması,

2-5502 sayılı Kanunun Geçici 3 ncü maddesi uyarınca satış bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine aktarılmak üzere Hazineye intikal eden taşınmazların satışlarının ilgi yazımıza göre değerlendirilmesi,

3-Ödemesi, 4706 sayılı Kanunun mülga 6 ncı maddesine göre düzenlenen belgelerle yapılacak satış ihalelerinin, ihale bedellerine bakılmaksızın Bakanlığımıza gönderilmesi,

Ayrıca;

1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi ile ilgili hüküm içeren Toplu Konut İdaresi Başkanlığının bir örneği ilişikte gönderilen yazı uyarınca Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli İlinin tamamında Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 10.000 m2 ve üstündeki taşınmazların satış işlemine başlanılmadan önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bildirilmesi, diğer İl ve İlçelerdeki taşınmazlar hakkında ilgi yazımıza göre işlem yapılması,

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hazırlanan Kıymet Takdir Kararı Formu ile Bilgi Formundaki bölümlerin (imar planında ayrıldığı amaç, plandaki yapılaşma şartları, taşınmazın değerini etkileyebilecek diğer hususlar, 2010 beyan yılı emlak vergisi m2 birim değeri, cari yıl emlak vergisi asgari m2 birim değeri, belediye, ticaret odası, ziraat odası, bilirkişi tarafından bildirilen m2 birim değerleri, v.b.) eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi, ayrıca bunlara ilişkin belgelerin istenildiğinde gönderilmek üzere önceden hazırlanarak dosyalarında bulundurulması, Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın