2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/3129-14195/019769 * 04.06.2010

Konu: Yatırım teşviki                                                     (YAZININ PDF HALİ: 2010-19769)                                                           

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

14.07.2009 talihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 nci maddesinde “29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar düzenlenmiştir.

Anılan Usul ve Esasların “Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartlan” 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; “Bu Usul ve Esaslarda belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden; Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırını teşvik belgesi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamdaki yatırımlara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığınca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmeden önce turizm yatırımlan İçin Turizm Yatırım Belgesi, ÇED Olumlu Kararı/Gerekli Değildir Kararı vb. istenilmesi nedeniyle, bu konuda yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar yetkilileri İle Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantı sonucunda, Hazine Müsteşarlığından (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) alınan 23.02.2010 tarihli ve 9155 sayılı yazıda; konuya İlişkin olarak sadece yatırım yeri tahsisi talebini içeren ÇED’e tabi konularda teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaatların değerlendirilmesi aşamasında; başlangıçta Müsteşarlıklarınca yapılacak yatırım karakteristik değerlerini (istihdam, yatırım yeri, yatırım konusu, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edilebileceğine İlişkin bir yazı verilmesi, bu yazıya İstinaden Bakanlığımızca firmalara taşınmazlarla İlgili kullanım hakkı olmayan “Ön İzin” verilerek diğer işlemlerle birlikte ÇED için müracaat edilmesinin önünün açılması, ön İzni müteakiben Çevre ve Orman Bakanlığınca (Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) ÇED ile ilgili kararın verilmesi, bu karara istinaden de Müsteşarlıklarınca teşvik belgesi düzenleneceği bildirilmiştir.

Hazine Müsteşarlığının bahse konu yazısında belirtildiği şekilde; yatırım yeri tahsisine konu teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaatların değerlendirilmesi aşamasında; başlangıçta Yatırım Teşvik Belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca yapılacak yatırımın karakteristik değerlerini (istihdam, yatırım yeri, yatırım konusu, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edilebileceğine ilişkin bir yazı verilmesi, buna İstinaden Bakanlığımızca firmalara taşınmazlarla İlgili kullanım hakkı olmayan “Ön İzin” verilerek diğer işlemlerle birlikte ÇED İçin müracaat edilmesinin önünün açılmasının, ön İzni müteakiben ÇED ile ilgili kararın verilmesinin Bakanlığımızca da uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Buna göre; Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik beldesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca yatırımın karakteristik değerlerini (firma adı, yatırım konusu, İstihdam, yatırım yeri, yatırım konusu, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olması aranmak suretiyle anılan Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilme yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan Usul ve Esaslarda bu yönde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemlerde devam etmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın