2010-28780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Sözleşmenin Devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00/ 3361-24343/028780 * 18.08.2010

Konu: Sözleşme Devri            (YAZININ PDF HALİ: 2010-28780)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çevre ve Orman Bakanlığı (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) tarafından Bakanlığımıza gönderilen 28.04.2010 tarih ve 204/2643 sayılı yazıda, Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına ait 23.07.2009 tarihli ve 19 nolu Tamimin bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu değişiklikleri içeren 28.04.2010 tarihli 19-Ek:1 Nolu Tamimin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Buna göre, ağaçlandırma amaçlı kiraya verilen Hazine taşınmazlarına ait kira sözleşmelerinin devrine ilişkin kiracılar tarafından Valiliğinize (Defterdarlık) talepte bulunulması halinde, 23.07.2009 tarihli ve 19 nolu Tamimin 28.04.2010 tarihli 19-Ek:I Nolu Ek Tamim ile yeniden düzenlenen “Özel Ağaçlandırma Sahalarında Devir ve Mirasçılara İntikal” başlıklı 16 ncı maddesi uyarınca;

-Kiracı tarafından sözleşme devri talebinde bulunulması halinde (devralmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin dilekçesi ile devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı dilekçesi ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin nezaretinde imzaladıkları dilekçe, devralmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak noter onaylı taahhüt senedi, kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya gayrimenkul ipoteği belgeleri ile) öncelikLe İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususunda devir talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere duyuruda bulunulması gerektiği,

-Devir talebinin uygun görülmesi halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki devir talepleri için bölge müdürlüğüne, Hazine arazilerindeki devir talepleri için mal müdürlüğü veya defterdarlığa, devralmak ve devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin dilekçeleri ile taahhüt senetlerinin gönderileceği, ormanlık alanlardaki devir taleplerinin bölge müdürlüğünce, Hazine arazilerindeki devir taleplerinin de Milli Emlak Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması gerektiği, bölge müdürlüğü tarafından devir olurunun, mal müdürlüğü veya defterdarlıkça devre göre düzenlenen tahsis/kira sözleşmelerinin il müdürlüğüne gönderileceği, il müdürlüğü tarafından devir olurlarına göre projelerin revize edilerek, revizyon projelerinin birer takımlarının sahanın mülkiyetine göre bölge müdürlüğüne veya mal müdürlüğü/defterdarlığa gönderileceği, bir nüshasının da bilgi için Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği,

-Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahalarının izin haklarının üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilmesi için, öncelikle devredilecek sahanın arazi hazırlığı ve dikim çalışmalarının tamamlanmasından itibaren beş (5) yıl geçmesi gerektiği,

-Özel ağaçlandırma sahalarının bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilemeyeceği, ortakların tüm sahadan müştereken sorumlu olacağı,

hususları göz önüne alınmak suretiyle işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve ağaçlandırma amaçlı kiraya verilen Hazine taşınmazlarına ait kira sözleşmelerinin devrine ilişkin Valiliğinize (Defterdarlık) talepte bulunulması halinde, öncelikle İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği, devir talebinin adı geçen Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde talebin Bakanlığımıza iletileceği hususunda talep sahiplerine duyuruda bulunulmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan. a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın