2011-18910 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Süresi içinde ön izin süre uzatım talebinde bulunması için yatırımcının uyarılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/310(3129-0)  018910 21.06.2011 TELEFAKS

Konu: Ön izin  (YAZININ PDF HALİ: 2011-18910)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde ilgili yatırımcı lehine bedeli karşılığında kullanma izni verilmeden veya mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ilgili yatırımcı lehine bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilmeden önce, bu alanların/taşınmazların fiili kullanım olmaksızın ifraz, tevhit, terk, Hazine adına tescil ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bedeli karşılığında bir yıl süreli ön izin verilmekte ve yatırımcının talebi üzerine, ön izin süresi bedeli karşılığında dört yıla kadar uzatılabilmektedir.

327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Yetki” başlıklı III. Bölümünün “İrtifak hakları işlemleri” başlıklı  (D) alt bölümünün 3 üncü fıkrasında; “Hazine taşınmazları hakkında Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yapılacak kullanma izni veya irtifak hakkı ihaleleri sonrasında gerekli olması halinde ön izin verilmesi, ön izin süresinin uzatılması ve ön izin sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Ancak, ön izin verilen bazı yatırımcılar tarafından ön izin süresi içerisinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, ön izin süresi sona ermeden süre uzatım talebinde bulunulması gerekirken, ön izin süresinin sona erdiği tarihten sonra süre uzatımı için talepte bulunulduğu görülmüştür.

Buna göre ön izin verilen yatırımcılara tebligatta bulunularak, gerekmesi halinde ön izin süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin ön izin süresinin (uzatılmış ise uzatılan sürenin) bitim tarihinden önce yapmaları gerektiği yönünde uyarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın