2011-19278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına tahsisli yerlerde kira, Protokolün 2. sayfasında düzenleme)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.0-310(3361-49618) 019278 *23.06.2011

Konu: Protokol  (YAZININ PDF HALİ: 2011-19278)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)          

İlgi a) 04/04/2011 tarihli ve 11694 sayılı yazımız.    b) 26/04/2011 tarihli ve 13051 sayılı yazımız.  c) 17/062011 tarihli ve 18671 sayılı yazımız.

Mülkiyeti Hazineye ait/Hazine ile hisseti/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerlerde bulunan hastane ve birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarındaki (idari hizmet binaları hariç) ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dahil olmak üzere) 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (j bendi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden çıkarılan Haine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. maddesi uyarınca düzenlenen 15/06/2011 tarihli protokol çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle işletilmesi veya işlettirilmesinin uygun görüldüğü ilgi (c) yazımızla bildirilmiştir.

Bilindiği üzere söz konusu protokolün 8 nci maddesinin;

-5 inci fıkrası “Sağlık Bakanlığınca bu protokol kapsamındaki kurumlar bünyesinde herhangi bir ünitenin/alanın bedelsiz kullandırılması halinde bunların rayiç kira bedelleri Maliye Bakanlığına ödenecek bedele dahil edilecektir,”

-Son fıkrası “İlk yıl protokol bedelinin belirlenmesinde, ekli listelerde yer alan üniteler haricinde ve bedele ilave edilmesi gerektiği halde listede yer almadığı sonradan anlaşılan ünitelere ait bedeller ilave edilmek suretiyle protokol bedeli güncellenecektir.” hükmündedir,

Muhtelif İllerle yapılan görüşmelerde aşağıda açıklanan hususlarda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Protokolde bahsedilen ve bir örneği Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olan fişte ilgi (b) yazımızla 81 İl Valiliğinden istenilen bilgiler çerçevesinde oluşturulduğundan, Valiliklere (Defterdarlık) ayrıca herhangi bir liste gönderilmeyecektir.

İlgi (b) yazımıza cevaben Bakanlığımıza iletilen listelerde yer alan üniteler, yani İlinizde bulunan hastane ve birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ünitelerden, herhangi birisinin faaliyetine tamamen son verilmesi veya bu alanda getir getirici herhangi bir faaliyetin kalmaması halinde bu kurum için bedel protokol bedelinden indirileceğinden, ayrıca ilk yıl protokol bedelinin İliniz listelerin de yer alan üniteler haricinde ve bedele ilave edilmesi gerektiği halde listede yer almadığı sonradan anlaşılan ünitelere ait bedeller ilave edilmek suretiyle protokol güncelleneceğinden, bu durumların gerçekleşmesi halinde Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Buna göre,

-Söz konusu protokol, 1 inci maddede de belirtildigi üzere, mü1kiyeti Hazineye ait/Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Setlik Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca  kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerini kapsamakta olup, bu taşınmazlar üzerindeki ATM, baz istasyonu vb. kiralamalarında protokol kapsamında olduğu hususunda bilgi edinilmesini,

-İlgi (b) yazımıza cevabi yazı eki listelerde belirtilmemiş ticari üniteler varsa bunların Bakanlığımıza bildirilmesini,

-Protokolün 8 nci maddesinin 5 nci fıkrası kapsamında bedelsiz kullanımın belirlenmesi halinde, rayiç kira bedeli takdir edilerek Bakanlığımıza bildirilmesini,

-Protokol tarihinden (15/06/2011) önce ihalesi yapılarak onaylanmakla birlikte henüz sözleşme imzalanmamış olanların sözleşmelerinin yapılarak, protokol bedeline ilave edilmek üzere Bakanlığımıza bildirilmesini,

-Protokol tarihinden önce işlemlerine başlanmış olmakla birlikte, ita amirince onaylanmamış olan ihalelerin onaylanmayarak ilgililere bilgi verilmesini,

-İhale ilanı, protokolden önce yapılmakla birlikte ihale günü protokol tarihinden sonraki bir gün olarak belirlenmişse bu ilanların iptal edilmesini,

-Yapılan kiralama işlemlerinde alınan teminatların İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmesini,

-Devam eden kira sözleşmelerinin taksitlerinden biri protokol sonra tahsil edilmiş ise, bu bedellerin İl Sağlık Müdürlüğüne aktarılmasını,

-İlgi (e) yazımız eki protokolün 2 nci sayfaıs sehven hatalı gönderildiğinden ilişikte gönderilen sayfayla değiştirilmesini,

Rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EKLER: 1-Yazı (1 sayfa)

Dağıtım: 1) 81 ti Valiliğine (Defterdarlık)

Yönetmelik kapsamında onaylanmak üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilen ihale kararlan bundan böyle Maliye Bakanlığı’na gönderilmeyecektir.

Madde 6- Taşınmaz ve Tesi1er

Bu protokol kapsamında, işletilmesi veya işlettirilmesi Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine bırakılan ticari üniteler Sağlık Bakanlığınca yapılacak, söz konusu ticari üniteler hiçbir şekilde üçüncü kişilere yaptırılmayacaktır.

Protokol eki listede yer alan ticari üniteler ile yeni oluşturulacak ünitelere ilişkin il bazında bu yerlerin yüzölçümü, kira süreleri, kira bedelleri, kiracıları gibi bilgiler Sağlık Bakanlığınca, talep edildiğinde Maliye Bakanlığına bildirilmek üzer kayıt altına alınacaktır.

Protokolün süresi sonunda ya da feshedilmesi halinde üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 7 -Tesislerin işletilmesi

Protokol kapsamındaki ticari üniteler Döner Sermaye İşletmelerince bizzat işletilebileceği gibi, kiraya verilmek suretiyle üçüncü kişilere de işlettirilebilir. Bu yerlerin bedel karşılığında işlettirilmesi esas olup, Sağlık Bakanlığınca bedelsiz olarak kullandırılmayacaktır.

a) Protokol kapsamındaki yerlerin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince kiraya verilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

b) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 1 (Bir) ay içinde ilgili birimler tarafından Defterdarlığa gönderilecektir.

c) Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek ve kira bedelleri de bu Bakanlıkça tahsil edilecektir.

ç) Protokol kapsamındaki yerlerin gerektiğinde tahliyesi Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır.

Madde 8- Bedel

Protokol kapsamındaki mevcut ticari üniteler işin belirlenen ve detayları ekli listelerde yer alan ilk yıl protokol bedeli 55.000.000 TL (Ellibeşmilyon) dir. Bu bedel iki ay içinde  peşin veya aynı süre içerisinde %25’i peşin, kalanı 3 eşit taksitte ve taksit süreleri bir yılı aşmayacak şekilde  ödenecektir. Müteakip yıllar bedelleri ise bu bedelin (Ellibeşmilyon) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatlan Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle belirlenecektir. Belirlenen bu bedel peşin ya da üçer aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenecektir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince yapılan kiralama işlemlerinden bir yılda elde edilen gelirlerin cari yıl protokol bedelinden fazla olması halinde, fazla olan kısmın %30’u, müteakip Mart ayı içinde defaten Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenecek, bu ödemeye ilişkin makbuz ile ödemeye ait dönemin kiralarma bilgilerini içeren onaylı liste Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın