2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B07.0.MEG.0.16.713.01 [3369-0] *009896 * 30.01.2011

Konu: Ecrimisil  (YAZININ PDF HALİ: 2011-09896)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) bendinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından, vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan asli alacakların ödenmemiş kısmının tamamının kanun kapsamında olduğu, yine Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir hükmü bulunmaktadır. Bu hükümlere göre ecrimisil alacakları da yeniden yapılandırılabilecektir. MEOP kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 29/3/2011 tarihi itibariyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip tahsil edilmek amacıyla vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilmemiş 37.294 adet ecrimisil kaydının bulunduğu, bunlardan 8.176 adedinde hem Vatandaşlık Numarasının hem de Vergi Numarası bilgilerinin olmadığı anlaşılmıştır.

Ecrimisil alacaklarının MEOP programı üzerinden online olarak vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilmesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonuçlanmış olup, pilot uygulama çalışmaları devam etmektedir. Çok kısa süre içerisinde MEOP üzerinden tüm milli emlak birimlerince Gelir İdaresi Başkanlığı VEDOP sistemine online olarak ecrimisil tahsilat talepleri iletilebilecek olup, tahsilat sonuçları da aynı şekilde takip edilebilecektir.

Bu nedenle; 6111 sayılı Kanunda belirtilen müracaat süreleri dikkate alınarak vatandaşların herhangi bir hak kaybına neden olunmaması bakımından, öncelikle ecrimisil alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin sağlanabilmesi amacıyla vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilebilmesi için MEOP kayıtlarında eksik olan Vatandaşlık Numarası veya Vergi Numarası tespiti işlemlerinin MEOP ta bulunan Kimlik Paylaşım Sistemi, KPS-Gİ ve Vatandaş Bilgi Sistemi programlarından sorgulanarak tamamlanması ve gelir idaresi birimlerine gönderilmeye hazır hale getirilmesi ile ilgili işlemlerin ivedi olarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

2 yorum

  1. üstad merhaba, vergi dairesinin tebligat bedelleirnden düşük olan takibli alacaklardan vazgeçileceğine dair yazısı var, bizde milli emlak bedellerinin tabligat bedellerinden düşük olanlar için herhangi bir yazı veya dağıtımlı yazı varmı bu konuda yorum ve düşünceniz nedir.

Bir Cevap Yazın