2011-09839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.0.08.00.00-310/99(3129-0) 009839 * 29.03.2011

Konu: 6111 Sayılı Kanunun Uygulanması                                  (YAZININ PDF HALİ: 2011-09839)                                          

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği gibi. 25.02.201 1 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayıl: Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler” başlıklı 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendinde; “İlgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakki, kullanma izni ve kiralama İşlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi İtibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr paylan asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi ferileri yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi ferli alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükmüne yer verilmiştir,

Konuyla ilgili olarak Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda ve şifahen yapılan görüşmelerde; 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kullanım bedellerinin hangi alacakları kapsadığı, süresi içerisinde ödenmemesi sebebiyle icraen tahsili amacıyla Muhakemat Müdürlüklerine intikal ettirilen alacaklar hakkında yapılacak işlemlerin Muhakemat Müdürlüklerince mi yoksa Milli Emlak Müdürlüğünce mi yürütüleceği ve ayrıca, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında ilgili programda bu konuda düzenleme yapılıp yapılmayacağı gibi hususlar sorulmakladır.

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında kalıpta takip ve tahsili Bakanlığımızca yürütülen alacaklar,

a- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulunca ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi sınırlan içerisine kalan ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanunun mülga 17/3 üncü maddesi uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca daha önce verilen turizm amaçlı kesin izinlerden kaynaklanan kesin izin bedelleri ile gayrisafi yıllık gelir paylarını,

6-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik veya bu Yönetmeliğin yerine yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan ve henüz irtifak hakkına dönüştürülemeyen turizm amaçlı kesin tahsislerden kaynaklanan kesin tahsis bedelleri ile hasılat veya kâr paylarını,

c-5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu İle Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen henüz irtifak hakkına dönüştürülemeyen kültürel amaçlı kullandırma kararlarından kaynaklanan kullanım bedelleri ile hasılat paylarını,

ç- Gerek özel kanunlarına istinaden ve gerekse 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Bakanlığımızca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde tesis edilen irtifak haklarından ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde verilen kullanma İzinlerinden kaynaklanan irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri ile hasılat ve kâr paylarını,

d) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde Bakanlığımızca yapılan kiralamalardan kaynaklanan kira bedelleri İle hasılat/gelir üzerinden alınan diğer bedelleri,

Kapsamaktadır.

Diğer taraftan 6111 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine İlişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isleyen borçluların, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği eki tabloda (Ek-1) Kanunun 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendinde kalan alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Defterdarlıklar (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü) ve Malmüdürlüklerine yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki yukarıda belirtilen alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların İl ve İlçelerdeki Milli Emlak Birimleri tarafından alınarak bunlara ilişkin gerekli işlemlerin de yine bu Birimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna karşılık, Kanunun 17 inci maddesinin 25 inci fıkrasının (d) bendinde; “Bu fıkra kapsamında olan ve hu Kanunun yayımlandığı tarihlen önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmamış alacaklar için borçluların bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen İkinci ayın sonuna kadar ilgili İdarelere başvuruda bulunması ve bu fıkra kapsamında hesaplanan tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bunlar için açılan davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk ilk taksit tutarı ile birlikle ödemeleri şarttır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle. rızaen ödenmemesi sebebiyle dava konusu edilmiş veya icra takibine başlanılmış olan alacaklara ilişkin başvurular üzerine yapılacak işlemler Muhakemat Müdürlükleri veya Hazine Avukatlıklarına da ayrıca bildirilerek, bunlara ilişkin mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretinin yapılandırma sonucu tespit edilecek ilk taksit tutarı ile birlikte tahsilinin sağlanması gerekmekledir.

Öte yandan, borçlusu tarafından dava konuşu edilen alacaklar hakkında yapılacak başvurularda ile Kanunun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek işlemlerle ilgili olarak, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) bünyesinde gerekli yapısal değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda açıklanan hususlar ile 6111 sayılı Kanun ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan diğer düzenlemeler dikkate alınarak gereğinin yapılmasını ve ayrıca, yapılan İşlemler hakkında Bakanlığımızca daha sağlıklı bilgi edinilebilmesi ve gerektiği takdirde buna ilişkin istatistiki verilere ve raporlara ulaşılabilmesi amacıyla, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) bünyesinde gerekli yapısal değişikliğin tamamlanmasını müteakip. yapılan işlemlere ilişkin verilerin oluşturulacak ilgili program modülüne düzenli bir şekilde ve en kısa sürede kaydının sağlanmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın