2011-11878 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞE Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/99(3129-0)/ 011878 * 15.04.201 1

Konu: 6111 Sayılı Kanunun Uygulanması  (YAZININ PDF HALİ: 2011-11878)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 29/03/2011 tarih ve 9839 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi, 25.02.2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayıl: Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Diğer alacaklar ve çeşidi hükümler” başlıklı 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendinde; “İlgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu affında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma karan, irtifak hakki, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.”  hükmüne yer verilmiştir.  

Konuyla ilgili olarak, ilgi yazımızla; 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan ve takip ve tahsili Bakanlığımızca yürütülmekte olan alacaklarla, bu alacaklar hakkında bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu defa, Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; Hazine taşınmazlarının üzerinde adlarına kiralama yapılan veya lehlerine irtifak hakkı tesis edilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, irtifak hakkı/kira sözleşmelerinde yer alan hükümlere uyulmaması sebebiyle, kira sözleşmelerinin fesh edilmesi veya irtifak haklarının iptal ve tapudan terkin edilmesinden dolayı, bunlardan ayrıca alınması gereken cari kira/irtifak hakkı bedeli tutarındaki tazminat ile kira/irtifak hakki süresinin sona ermesi, kira sözleşmesinin feshi ya da irtifak hakkının tapudan terkin edilmesi hâllerinde taşınmazın idareye teslim edilmemesi sebebiyle alınması gereken cezalar hakkında, nasıl işlem yapılacağı (bu alacakların fer’i alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, tahsilinden vazgeçilip geçilmeyeceği vb. gibi hususlar hakkında görüşümüz istenilmektedir.

6111 sayılı 17 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan alacaklar; ilgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma karan, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr paylarını kapsamakta olup, bunlardan takip ve tahsili Bakanlığımızca yürütülen alacaklar, ilgi yazımızda açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan madde kapsamında kalan ilgi yazımızda ayrıntılı olmak belirtilen bu alacakların yeniden yapılandırılması halinde tahsilinden vazgeçilen fer’i alacakların, asıl alacakların süresi içerişinde ödenmemesinden kaynaklanan, gecikme zammı, faizi gibi alacaklar olduğu maddenin sonunda açıkça belirtilmiştir.

Buna göre, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde, Bakanlığımızca gerçek veya tüzel kişilere yapılan kiralama, verilen kullanma izni veya bunlar lehine tesis edilen irtifak haklarıyla ilgili olarak;

-Kira, kullanma izni ya da irtifak hakkı sözleşmelerine aykırı davranılmasından dolayı kira veya kullanma imi sözleşmelerinin feshedilmesi veya irtifak haklarının iptal ve tapudan terkin edilmesi sebebiyle, ayrıca alınması gereken tazminatların,

-Kira, kullanma imi ya da irtifak hakkı süresinin sonunda ya da, sözleşmelerin feshi veya iptal edilmesinden dolayı, taşınmazların idareye teslim edilmemesi durumunda alınması gereken cezaların,

-Ayrıca, sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde, taşınmazların üzerinde gerçekleştirilmesi öngörülen tesislerin inşaatına başlanılmaması veya tamamlanarak işletmeye açılmaması hallerinde alınması öngörülen cezaların,

6111 sayılı 37 nci maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında asıl alacak olarak değerlendirilerek, yeniden yapılandırılması ya da bunların fer’i alacak kapsamında değerlendirilmek suretiyle tahsilinden vazgeçilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın